Tải bản đầy đủ

Các bài Luyện tập


( Bài 18 SGK ) Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ
dài nh sau:
a)2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5 cm

c) 2,2cm; 2cm ; 4,2cm
Hãy vẽ các tam giác có độ dài ba cạnh lần lợt là một
trong các bộ ba ởGiải
trên ( nếu vẽ đợc ). Trong tr
ờng
không
đợc ,và
hãycompa
giải thích.
a)
sử hợp
dụng
thớc vẽ
thẳng

vẽ hình
-kẻ AB = 4cm
- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, lấy A, B
làm tâm dựng cung tròn bán kính 2cm và 3cm
cắt nhau tại C . ABC là tam giác cần dựng
b) không vẽ đợc vì 3,5 - 1 = 2,5 > 2 ( trái với bất
đẳng thức tam giác)
c) không vẽ đợc vì 4,2 - 2,2 = 2 ( trái với bất
đẳng thức tam giác)


Bài 19 SGK Tìm chu vi của một tam
giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là
Giải: và 7,9cm
3,9cm
Gọi cạnh cha biết là: a (cm)
Theo bất đẳng thức tam giác
ta có:
7,9
7,9 3,9 < a < 7,9 + 3,9

7,9
?

4 < a < 11,8
Mà tam giác đã cho cân
Vậy a = 7,9cm

3,9


Bài 22 SGK : Ba thành phố
A,B, C là ba đỉnh của
một tam giác: Biết AC =
30km;AB = 90km
a)Nếu đặt ở C một máy
phát sóng truyền thanh
có bán kính hoạt động
60km thì thành phố B có
nhận đợc tín hiệu

không? Vì sao?
b)Cũng câu hỏi nh vậy với
máy phát sóng có bán
kính hoạt động bằng

A
C

B


Bµi 4: ( Bµi 30SBT) Cho ABC, gäi M lµ
AB + AC
trung ®iÓm cña AB chøng minh r»ng;
2
A
E
MC <
Gi¶i
M
Trªn tia ®èi cña tia MC lÊy
®iÓm E sao cho EM = MC

C
B

DÔ chøng minh ®îcMEA = MBC
(c,g,c) => BC = AE
Trong ACE: EC < AE + AC. Mµ EC =
AB + AC
2MC nªn 2MC < BC +AC =>
MC
<
2


Bµi tËp më réng:
§é dµi hai c¹nh cña mét tam gi¸c
b»ng 7cm vµ 4cm. tÝnh ®é dµi
c¹nh cßn l¹i biÕt r»ng sè ®o cña
nã theo xentimÐt lµ mét sè tù
nhiªn chia hÕt cho 9?

®¸p sè: 9cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×