Tải bản đầy đủ

Các bài Luyện tập

KIỂM TRA BÀI CŨ
HS1:
a) Thế nào là đònh lý? Đònh lý bao gồm những phần
nào?
Trả lời:
- Đònh lý là một khẳng đònh suy ra từ những khẳng đònh
được coi là đúng.
- Định lý gồm 2 phần: giả thiết (GT) và kết luận (KL)
b) Làm bài tập 50/tr101/ SGK:
+) Hãy viết kết luận của đònh lý sau bằng cách điền
vào chổ trống (...)
Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với

chúng song song với
một đường thẳng thứ ba thì ...
nhau

+) Vẽ hình minh họa đònh lý đó và viết giả thiết kết
luận bằng ký hiệu.KIỂM TRA BÀI CŨ

HS2: a) Thế nào là chứng minh đònh lý?

b) Hãy minh hoạ đònh lý “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” trên hình vẽ; viết giả thiết, kết luận bằng ký hiệu và chứng minh đònh lý đó.

Trả lời: Chứng minh đònh lý là dùng lập
luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

O

Bài giải:
GT
O3

O1 đối đỉnh

3

2
4

1

KL
O 1 = O3
C/m:

O1+ O2 = 1800 (1) (2 góc kề

bù)
O3+ O2 = 1800 (2) (2 góc kề bù)
=> O1+ O2 = O3+ O2 (3) (Căn cứ vào


Tiết 13:

LUYỆN TẬP

Dạng 1: Nhận biết định lý, cấu trúc của định lý

BT: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là
đònh lý? Nếu là đònh lý hãy minh hoạ trên
hình vẽ và viết giả thiết, kết luận.
(Tiên
đề Ơ-Clit)
a) Qua một điểm ở ngoài
một
đường thẳng chỉ
có một đường thẳng song song với đường
thẳng đó.
b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường
(Là mộtthẳng
định lý)
tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau
(Khẳng
địnhvới
sai) nhau.
thì hai đường thẳng đó song
song
(Là một định lý)
c) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
d) Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vng.


?

Để chứng minh một định lý ta tiến hành
các bước như thế nào?

Để chứng minh một đònh lý ta cần tiến
hành các bước sau:
+ Vẽ hình minh hoạ đònh lý.
+ Dựa theo hình vẽ viết giả thiết, kết
luận bằng kí hiệu.
+ Nêu các bước chứng minh. Mỗi bước
gồm khẳng đònh và căn cứ của
khẳng đònh đó.


Tiết 13:

LUYỆN TẬP

Dạng 2: Chứng minh định lý
BT 53/tr102/ SGK:
Cho đònh lý:”Nếu hai đường thẳng xx’,
yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông
thì các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox đều là
góc vuông”.
a) Hãy vẽ hình
b) Viết giả thiết, kết luận của đònh lý.


x

GT xx’ cắt yy’ tại O, xOy = 900
KL x’Oy = x’Oy’=y’Ox = 90

0

y

900

y’

O

c) Điền vào chổ trống (...) trong các câu
x’
2 góc kề
sau:
1
1) xOy + x’Oy = 1800bù
(vì ......
)
2) 900 + x’Oy = 1800 (theo 2
giả thiết và căn
2 góc đối
cứ vào...)
giảcứ vào ...)
3) x’Oy
=đỉnh
900 (căn
thiết
2 ...
góc đối
4) x’Oy’ = xOy (vì
)
đỉnhcứ
3 vào ...
5) x’Oy’ = 900 ( căn
)
6)
y’Ox =
x’Oy
(vì....
) một
d) Hãy
trình
bày
lại chứng minh
cách
hơn.
0
7) y’Oxgọn
= 90
( căn cứ vào ...)


x

y

900

BT 53(d)/102/SGK:
Coù xOy + yOx’ = 1800 (vì 2 góc keà buø)
=> 900 + yOx’ = 1800
x’
=> yOx’ = 1800 – 900 = 900
=> x’Oy’ = xOy = 900 (2 góc ñoái ñænh)
y’Ox = x’Oy = 900 (2 góc ñoái ñænh)

y’


Bài tập 44tr81-SBT:
Chứng minh rằng: Nếu hai góc nhọn xOy và
x’O’y’ có Ox//O’x’; Oy // O’y’ thì xOy = x’O’y’.
x

Bài giải:
x’
y
GT xOy và x’O’y’ nhọn
E
O
y’
Ox // Ox’; Oy // Oy’
O
KL xOy = x’O’y’

C/m:
Gọi E là giao điểm của Oy và O’x’
Ta có: xOy = x’Ey (đồng vò của Ox //
O’x’)
x’Ey = x’O’y’ (đồng vò của Oy //
Oy’)- Đònh lý là một khẳng đònh suy ra từ
những khẳng đònh được coi là đúng.
- Định lý gồm 2 phần: giả thiết (GT) và kết luận (KL)
- Để chứng minh một đònh lý ta cần
tiến hành các bước sau:
+ Vẽ hình minh hoạ đònh lý.
+ Dựa theo hình vẽ viết giả thiết, kết
luận bằng kí hiệu
+ Nêu các bước chứng minh. Mỗi
bước gồm khẳng đònh và căn cứ
của khẳng đònh đó.


E
Bài tập: Cho hình vẽ:
Trong đó:
D
M
K
DI là tia phân giác của MDN.
I
EDK là góc đối đỉnh của IDM
N
Chứng minh: EDK = IDN.
Hãy điền vào chổ trống (...) để chứng
minh bài toán.
DI là tia phân giác của
GT .......
MDN
EDK đối đỉnh với
........
IDM
KL EDK
....... = IDN
là tia phân giác
C/m: IDM = IDN (vìDI.......................................
của
2 gócMDN
đối
) (1)
IDM = EDK ( đỉnh
vì .................
EDK = IDN )(2)
Từ (1) và (2) suy ra ........
(đpcm)Giáo sư toán học Ngô
Bảo Châu

Giải thưởng FIELDS


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Làm các câu hỏi ôn tập chương I (tr
102; 103 SGK)
- Làm bài tập số 54; 55; 57tr103, 104
SGK; số 43, 45 tr81; 82 SBT.
- Hướng dẫn bài 57/104 SGK:
Vẽ đường thẳng c đi qua O và song song
với a.
a
0
38
Khi đó: x = O1+ O2
1
2

O

c

x?
1320

bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×