Tải bản đầy đủ

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

PHÒNG GD - ĐT ..................
************

Chào mừng quý thầy cô về dự tiết dạy

Đ Ạ I

S Ố

GV: Đặng Trường Thành
Trường .............................................

8


KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 1:

Tìm ĐKXĐ của phương trình:


x
x
4x
+
=
x − 3 x + 1 ( x − 3) ( x + 1)


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 2: Hãy sắp xếp lại trình tự để được: Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

A

Giải phương trình vừa nhận được.

B

Tìm điều kiện xác định của phương trình.
Kết luận: Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được, các giá

C

trị nào thỏa mãn điều kiều kiện xác định chính là các nghiệm
của phương trình đã cho.

D

Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

B

D

A

C


Tiết 51


§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC (tt)

4. Áp dụng:

x
x
4x
+
=
x − 3 x + 1 ( x − 3) ( x + 1)

Ví dụ: Giải phương trình

Giải
Bước 1: Tìm ĐKXĐ

ĐKXĐ: x ≠ 3; x ≠ -1
Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu:

Bước 2: Quy đồng mẫu, khử mẫu

x ( x + 1) + x( x − 3)
4x
=
( x − 3) ( x + 1)
( x − 3) ( x + 1)
Suy ra:

Bước 3: Giải phương trình nhận
được

x ( x + 1) + x ( x − 3) = 4 x

⇔ x 2 + x + x 2 − 3x = 4 x
⇔ 2 x2 − 6 x = 0
⇔ 2 x ( x − 3) = 0
⇔ 2x = 0 hoặc x – 3= 0
 x = 0 (thỏa ĐKXĐ)
 x –3= 0 ⇔ x = 3 (loại vì không thỏa ĐKXĐ)

Bước 4: Kết luận

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {0}

Mẫu thức chung?

( x − 3)( x + 1)


Tiết 51

§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC (tt)

4. Áp dụng:
?3 Giải các phương trình trong ?2 (SGK-20)

x
x+4
a)
=
x − 1 x+1

b)

3
2x − 1
=
−x
x− 2 x− 2

Lời giải:

- ĐKXĐ: x ≠ 1 và x ≠ -1

- ĐKXĐ: x≠ 2

- Quy đồng và khử mẫu:

- Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu:

x(x+1)
(x+4)(x − 1)
=
(x − 1)(x+1) (x+1)(x − 1)
Suy ra
x(x+1) = (x+4)(x − 1)

⇔ x +x = x − x + 4x − 4
⇔ x2 +x − x2 − 3x = −4
⇔ −2x = −4
⇔ x = 2 (tháa § KX§ )
2

Tập nghiệm của phương trình là

2

S = { 2}

3
2x − 1− x(x − 2)
=
x− 2
x− 2
Suy ra
3 = 2x − 1− x(x − 2)

⇔ 3 = 2x − 1− x2 + 2x
⇔ x2 − 4x + 4 = 0
⇔ (x − 2)2 = 0
⇔ x− 2 = 0

⇔ x = 2 (kh«ng tháa § KX§ )
Tập nghiệm của phương trình là

S= ∅


TRÒ CHƠI HỌC TẬP

ĐI TÌM KHO BÁU

+ Mỗi tổ là một hải đội, vượt đại dương để đi tìm kho báu.
+ Quãng đường đến kho báu phải qua 4 trạm. Để vượt qua mỗi trạm, các đội phải giải câu hỏi tương ứng ở
trạm đó: đội giải đúng và nhanh nhất được 4 điểm, các đội giải đúng nhưng chậm hơn sẽ lần lượt đạt 3 điểm, 2
điểm và 1 điểm; đội giải sai thì phải dừng cuộc chơi ở trạm đó.
+ Nếu có nhiều đội cùng vượt qua trạm 4 thì đội nào nhiều điểm hơn sẽ đạt kho báu.


4

3

1

2

1

2

3

4


Hướng dẫn về nhà:

Học cách tìm ĐKXĐ, cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Xem lại các bài tập và ví dụ đã giải.
Làm 28, 29/22.
HD 28d: MTC: x(x + 1), sau đó quy đồng khử mẫu và tính.Chuẩn bị tiết sau luyện tập


BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×