Tải bản đầy đủ

Các bài Luyện tập

M

KiÓm tra bµi cò:

Cho h×nh vÏ:
§iÒn dÊu >, < hoÆc = vµo « vu«ng:
d
A

H

B

C

a) HA =

HB

b) MB <


MC
(Quan
hÖ gi÷a ®êng xiªn vµ h×nh chiÕu)

c) HC >

HA

d) MH <

gi÷a ®êng xiªn vµ ®êng vu«
< MB(Quan hÖMC


Tiết 50. LUYỆN TẬP
Bµi 13/Sgk- 60:
Cho h×nh vÏ:
H·y chøng minh r»ng:
a) BE < BC;
b) DE <
BC

B
D
A

E C


Bài 10/Sgk 59.
Chứng minh rằng trong một tam giác
GT
ABC (AB = AC),
cân,
A
M BC
độ dài đoạn thẳng nối đỉnh với một
KL
AM < AB
điểm bất kỳ

Chứng
minh
của
cạnh đáy
nhỏ hơn hoặc bằng
cạnh bên.
* Trờng hợp 1:
M
* Trờng hợp 2:
M B (hoặc M C)
M BM
C
H
M nằm giữa B và C.
M

AM = AB = (1) Kẻ AH BC (HBC)
+ Nếu M nằm giữa H và B
AC
HM < HB AM < AB (2)
(Quan hệ giữa đờng xiên và hình chiế
AM = AH
+ Nếu M H
nên AM < AB
(3)
mà AH < AB
Từ (1), (2), (3) suy ra: AM < AB


Tiết 50. LUYỆN TẬP
Bµi 12/Sgk- 60: Cho hình vẽ.

Độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa
hai đường thẳng song song a và b


Muèn ®o chiÒu réng cña tÊm gç cã hai c¹nh s
ta ®Æt thíc nh h×nh nµo sau ®©y?
A

H×nh 1

H×nh 2

H×nh 3

B


Trò chơi

Luật chơi:

- Mỗi đội lần lợt lựa chọn một miếng ghép
- Để mở đợc miếng ghép thì mỗi đội phải trả lời đúng
trong thời gian 10 giây, nếu trong 10 giây không trả lời đ
đội còn lại đợc quyền trả lời.
- Mỗi miếng ghép đợc mở ra ghi đợc 20 điểm.
-Sau hai lần lựa chọn thì các đội có quyền đoán địa da
sẽ tới, đoán đúng ghi đợc 40 điểm, nếu đoán sai mất qu
- Đội ghi đợc nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng cuộc.


óc
óc
Canada

Cana®a

1 2

Th¸i Lan

3

Th¸i Lan

Hµn Quèc

Anh

4 5 6

V¹n lý trêng thµnh Trung Què

Hµn QuècAnh


4,5 5cm
cm

- Vẽ PH QR (HQR)
- Ta có PQ > PM
- So sánh đợc HQ và HM

m
5c

Bài 14 SGK/60:
Vẽ tam
Hớng
dẫngiác
vềPQR
nhà:có PQ = PR = 5cm, QR = 6cm.
Lấy
- Ônđiểm
lại bài.M trên đờng thẳng QR sao cho PM = 4,5

mấybài
điểm
M nh
- Làm
tập 11,
14vậy?
SGK/60; 12, 13, 14 SBT/25
Điểm
M có
trên Quan
cạnh QR
sao?
-Chuẩn
bịnằm
trớc bài:
hệ hay
giữakhông?
3 cạnh Tại
trong
tam
Hớng dẫn:
P
- Giả sử Mđờng thẳng QR
sao cho PM = 4,5cm

Q

M

- Kết luận đợc vị trí của M trên QR.

H
6cm

R


M

§iÒn dÊu <, >, = vµo « thÝch hîp:
NÕu NP = NQ th× =
MP
MQ
NÕu MP > MQ th× >
NP

Q

NQN

HÕt
Thêi gian:10
8
1
9
2
3
6
0
4
7
5
giê

P


Cho
h×nh
vÏ:vÏ:
Cho
h×nh
M
Kh¼ng
®Þnh
sau
®óng
hay
sai:
N
Kh¼ng
®Þnh
sau
®óng
hay
sai:

V×HP
HP==HQ
HQnªn
nªnNP
NP==MQ
MQ
P H

HÕt
10
8
1
9
2
3
6
0
4
7
5
Thêi gian:giê

Q

Sai


Gi¶ sö hai bê s«ng a vµ b lµ hai ®êng th¼ng song song.

Trong ba ®o¹n th¼ng AB, AC, AD, ®é dµi ®o¹n th¼ng n
kho¶ng c¸ch gi÷a hai bê s«ng

AB

a

b
HÕt
10
8
1
9
2
3
6
0
4
7
5
Thêi gian:giê

A

D

C

B


Cho h×nh vÏ:
LËp luËn sau ®óng hay sai?
V× sao?
V× MA = MB nªn HA = KBH
(Quan hÖ gi÷a ®êng xiªn
vµ h×nh chiÕu)

HÕt
10
8
1
9
2
3
6
0
4
7
5
Thêi gian:giê

Sai

M

K
A

B


Các con vật có vị trí nh hình vẽ:

Trong bốn con: Sói, báo, cáo, hổ;
đoạn đờng của con nào chạy đến chỗ con thỏ là ngắn
Báo
Sói

25m

Hết
10
8
1
9
2
3
6
0
4
7
5
Thời gian:giờ

Hổ


o

11m

20m


Chóc
Chóc mõng!
mõng!
B¹n
B¹n ®
®îc
îc céng
céng thªm
thªm 30
30 ®iÓm!
®iÓm!


Chøng minh
Cã AB ⊥ AC (gt)
a) AE, AC lần lượt là các hình chiếu của các đường xiên BE, BC
trên AC mµ AE < AC ( vì E n»m gi÷a A vµ C)
hÖ gi÷a ®êng xiên và h×nh chiÕu)
⇒ BE < BC(Quan
(1)
b) AE, AC lần lượt là các hình chiếu của các đường xiên BE, BC
trên AC mµ AD < AB (vì D n»m gi÷a A vµ B)
hÖ gi÷a ®êng xiên và h×nh chiÕu)
⇒ DE < BE (Quan
(2)
Tõ (1) vµ (2) suyDE
ra < BCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×