Tải bản đầy đủ

giao an toan 7

Ngày 25/10/2013


Ngày 25/10/2013


Ngày 25/10/2013

CHƯƠNG II: TAM GIÁC.
Tiết
§1.17:
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiết1
1. Tổng ba góc của một
tam hai
giác.
tam giác bất kì, dùng thước đo
?1 Vẽ
k

góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính
tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

A
Có nhận xét gì về các kết quả trên?
0

18
0

10 1
7

0

20 1

60

30 15
0

O

4 0 14
40
14

0

50
13
0

60
12

0

B =

20160


30
15
0

B

150

20
16
0

' ''

0 180

30

60
120
130

90
80
70
100 90
110

j''''''''''''
100
80 110
70 120
60

130
50

40
14 0
30

14 0
40

150

30

20 160

10 170

0 180

1

' ' '' '

O

14 0
40

50

10

j' ' ' '

10 170

7
0
80
11
0 10
9
0
0
90 1
0
80 0
11
0
70

20 160

70

150

12
60 0

30

130
50

0

50 130
40
14 0

60
120
130

j''''''''''''
100
80 110
70 120
60

18
0

0

50

90
80
70
100 90
110

20160
10 170

10 170

k

0 180

A = 800

150

O

C
C = 350

µ µ µ = 800 + 650 + 350 = 1800
650 A+B+C

0 180

k


CHƯƠNG II: TAM GIÁC.
Tiết
§1.17:
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiết1
1. Tổng ba góc của một
một tấm bìa hình tam giác
?2 Cắt
tam
giác.
rời
góc B ra rồi đặt nó kề với góc A.
ABC.
Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề
với góc
Hãy
nêuA.
dự đoán về tổng các góc A, B,
A
C của tam giác ABC.
Ngày 25/10/2013

y

x

1800

B

A+B+C

?

C


Ngày 25/10/2013

CHƯƠNG II: TAM GIÁC.

Tiết 17:
§1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM

GIÁC

1. Tổng ba góc của một
Đònhtam
lí: giác.
Tổng ba góc của một tam giác
bằng 1800.
A
GT

ABC

KL

A + B + C = 1800

*Chứng minh:

B

C


§1. TỔNG
BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
Tiết
17:

1. Tổng ba góc của một
giác.ba góc của một tam
Đònhtam
lí: Tổng
giác bằng 1800.
ABC
GT

x

A
1

2

y

KL

A + B + C = 1800
*Chứng minh:

Qua A kẻ đường thẳng xy //
C
B
BC
xy // BC => B = A1
(1)
(hai góc so le
trong)
xy // BC => C = A2 (2)
(hai góc so le
trong)
Từ (1) và (2) suy ra BAC+ B+ C = BAC + A 1+A2=
180
Vậy0 A + B + C = 180 (đpcm)
Lưu ý : sgk


Gấp hình để xác định tổng ba góc của một tam giác:
A

D

E

A
B
C
.
B
H
+ Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC.
+ Xác định hai trung điểm D, E của hai cạnh AB, AC.
+ Gấp hình theo đoạn DE để xác định A trùng H
+ Gấp hình theo đường trung trực của BH để B trùng H.
+ Gấp hình theo đường trung trực của CH để C trùng H.

Thùc hµnh gÊp h×nh

C


Ngày 25/10/2013

§1. TỔNG
BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
Tiết
17:

1. Tổng ba góc của một
giác.
Đònhtam
lí: Tổng
ba góc của một tam giác
0
bằng
180
* Bài tập áp
dụng:
Bài 1: Số đo y trong hình vẽ sau là:
P
y
900
Q

410

Hình 1
A . 59 0
B . 900
C . 39

0

D . 49

0

Trong tam giác PQR
R
ta có:
¶P + Q
µ +R
µ = 1800 (Theo đònh lí tổng
ba góc của tam
0
0
0
y + 90 + 41 = 180
giác)

y = 1800 − (900 + 410 )
y =490


Ngày 25/10/2013

§1. TỔNG
BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
Tiết
17:

1. Tổng ba góc của một
Đònh lítam
: Tổng
ba góc của một tam giác
giác.
*bằng
Bài tập
1800 áp
dụng:
Bài 2: Số đo x trong hình vẽ sau là:
K

x

1200 320
M
0
Hình 1
A .18

N
Trong tam giác KMN
ta có:
(Theo đònh lí tổng
¶K + M
µ +N
µ = 1800
ba góc của tam
0
0
0
x + 120 + 32 = 180
giác)

B . 280
C . 380
D . 152

0

x = 1800 − (1200 + 320 )
x = 280


BÀI TẬP 3: Hoạt động theo từng bàn một
Tìm số đo x trong các hình vẽ sau:
B

M
x

I

x
x

900

470

A
Hình 1

P

400
C

N

X

X

Hình 2

G

X

Hình 3

H


BÀI TẬP 3:
a)Tìm số đo x trong hình vẽ sau
Trong tam giaùc ABC
coù
(Ñònh lí toång ba
A+B+C=
goùc cuûa tam
0
180
giaùc)
9000 + x + 470 = 180

B
x

x = 1800 – ( 90 + 470)
x = 430
900

470

A
Hình 1

C


BÀI TẬP 3.
b)Tìm số đo x trong hình vẽ sau

M
x

Trong tam giaùc MNP
coù:
(Ñònh lí toång
M+P+N=
ba goùc cuûa
tam giaùc)
1800x+ x + 400 = 180
0
x

400
N

Hình 2

P

2x = 1800 – 400
2x = 1400
x = 700


BÀI TẬP 3.
c)Tìm số đo x trong hình vẽ sau:

I
X

Trong tam giaùc GIH
coù:
(Ñònh lí toång
G + I + H = ba goùc cuûa
tam giaùc)
1800
x + x + x = 1800
3x = 1800

X

G

x = 600

X

Hình 3

H


Tháp nghiêng Pi- da ở I- Ta Li A nghiêng 5 0 so
với phơng thẳng đứng. Theo em tháp nghiêng bao
nhiêu độ so với mặt đất?
A

50

B

C

Tớnh s o ca gúc ABC trờn hỡnh v.


Luật chơi: Mỗi đội 5 bạn, lần lượt lên bảng viết
các bộ ba số đo góc của 1 tam giác trong thời
gian 2 phút.
Kết quả: đội viết được nhiều bộ ba số đo góc
của tam giác đúng nhất là đội thắng cuộc.


Hướng dẫn về nhà:
1/ Nắm vững định lí tổng ba góc trong của
một tam giác.
2/ Làm bài tập: 1 ; 2 ; 3 trang 108 sgk
3/ Xem trước hai nội dung còn lại của bài.
Tiết sau học tiếp bài tổng ba góc của một
tam giác.


Xin chân thành cám ơn
q thầy cô đến tham dự.
Chúc q thầy cô nhiều
sức khoẻ và hạnh phúc.
Chúc các em học sinh luôn
vui tươi và học giỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×