Tải bản đầy đủ

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

LỚP 8 A

GV dạy: Phạm Thị Thư


Thứ 2 ngày 5 tháng 9 năm 2016
CHƯƠNG I

PHÉP NHÂN VÀ
PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Tiết 1
§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC


1. Quy tắc
?1

- Hãy viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý.
- Nhân đơn thức đó với từng hạng tử vừa viết
- Cộng các tích vừa tìm được.


Quy tắc : sgk/4

A.(B+C) = A.B + A.C


?1

5x
5x.(3x – 4x +1)
2
= 5 x.3 x +5 x.(−4 x) + 5 x.1
2

= 15 x − 20 x + 5 x
3

2

Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta làm thế nào?


2. Áp dụng:
?2

Làm tính nhân:

1 2 1 
 3
3
 3 x y − x + xy ÷.6 xy
2
5 


1 2
1
3
3
= 3x y.6 xy − x .6 xy + xy.6 xy
2

5
3

3

6 2 4
= 18 x y − 3 x y + x y
5
4

4

3

3


?3
mảnh vườn hình thang có
đáy lớn bằng
(5x + 3) mét,
đáy nhỏ bằng (3x + y) mét,
chiều cao bằng 2y mét.
a) Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói
trên theo x và y.
b) Tính diện tích mảnh vườn
nếu cho x = 3m và y = 2m.


Diện tích mảnh vườn:

( 5 x + 3 + 3x + y ) .2 y =

2
2
2
= 8 xy + 3 y + y (m ).

( 8x + 3 + y ) y

Thay x = 3 m và y = 2 m vào đa thức trên,
ta được:

8.3.2 + 3.2 + 2 = 48 + 6 + 4 = 58( m )
2

2


Bài tập củng
cố
Bài 1c tr 5 Làm phép
nhân
3

(4 x − 5 xy + 2 x).( − xy )

= 4 x .(− xy ) +(−5 xy ).( − xy ) +2 x.( − xy )
3

= −2x y + x y − x y
4

2

2

2


• Baøi 1c
trang 5

(4 x − 5 xy + 2 x).(− xy )
3

= 4 x .(− xy ) +(−5 xy ).(− xy ) +2 x.(− xy )
3

= −2x y + x y − x y
4

2

2

2


Baứi 2a/tr5: Ruựt goùn
2
2
2
2
x(x
+ y(x + y) = x - xy + xy + y = x - y
roi- y)
tớnh

Thay x = - 6 , y = 8
x - y = (-6) - 8 = 36 - 64 = -28
2

2

2

2

Baứi 3b tr5: Tỡm x,
bieỏt :
x(5
2x)
+
2x(x
1)
=
15

2

2

5x - 2x + 2x - 2x = 15
3x = 15
x =5


Ve nhaứ:
- Laứm baứi 1a,b ; 2b ; 3a
trang 5.
- Naộm chaộc quy taộc.
Baứi taọp laứm
theõm
1
3
3
1/ xy.(x - 2x - 6) ; 2/ -1.(x - 2x - 6)
2
2
2
3/ x.(x + 3x - 5)
; 4/ 3.(x + 3x - 5)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×