Tải bản đầy đủ

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

PHÒNG
GD&ĐT
HUYỆN
NGHĨA
UBND
TỈNH
QuẢNG
NGÃIHÀNH
TRƯỜNG
HỌC
VĂN CHỢ
ĐỒNG
TRƯỜNG
TIỂUĐẠI
HỌC
SỐ IPHẠM
THỊ TRẤN
CHÙA

Giáo sinh : Phan Thị Phú Oanh
Năm học: 2013 – 2014
Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu định nghĩa đơn thức, đa thức?
Nhắc lại quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ
Cho ví dụ đơn thức,
số? đa thức?
Hãy phát biểu và viết công thức nhân một số
với một tổng?


Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
CỦNG CỐ KiẾN THỨC
Đơn thức là biểu thức đại số mà trong đó chỉ chứa phép
toán nhân và nâng lên lũy thừa ( không có phép toán trừ,
chia).
Ví dụ: 2xyz , x³ y²z
Đa thức là tổng của những đơn thức.
Ví dụ: xyz + 3xy - x²y³
Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số
và cộng các số mũ với nhau.
x® × x© = x ® + ©
Muốn nhân một số với một tổng ta lấy số đó nhân với
từng số hạng của tổng rồi cộng các tích lại với nhau.
A×(B+C) = A×B + A×C


Thửự t ngaứy 6 thaựng 11 naờm
2013
Toỏn
hc

Nhõn n thc vi a thc
?1
- Hóy

vit mt n thc v mt a thc tựy ý.

5x


ì

( 3x

4x + 1 )

?


Cách làm như sau:
Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử
của đa thức vừa viết.
Cộng các tích tìm được lại với nhau.

5x × 3x² + 5x × (-4x) + 5x × 1 =

15x³ -20x² +5x

Vậy 15x³ -20x² +5x là tích của đơn thức 5x và đa thức 3x² – 4x + 1.
Tổng quát:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với
từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.


Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013

LÀM BÀI TẬP CHẠY:
Chia làm ba nhóm làm bài tập sau?


Áp dụng:
a) (-2x³)×(x² + 5x - ½)
b) x² × (5x³ - x – 2)
Giải:

a) (-2x³)×x² + (-2x³)×5x + (-2x³)×(-½)
= -2x^5 – 10x^4 + x³
b) x² × 5x³ + x² × (-x) + x² × (-2)
= 5x^5 - x³ - 2x²


Câu đố
Đố. Đoán tuổi:
Bạn hãy lấy tuổi của mình:
-Cộng thêm 5
-Được bao nhiêu đem nhân với 2
-Lấy kết quả trên cộng với 10
-Nhân kết quả vừa tìm được với 5
-Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi
100
Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích
tại sai?


GiẢI CÂU ĐỐ

Gọi x là số tuổi của
bạn
{( x + 5 ) × 2 + 10} ×
5 -100
= 10x + 50 + 50 – 100
Rất tiếc
10x
Chúc mừng bạn! =Đáp
án là 10 lần số tuổi của Bạn trả lời sai rồi.
bạn

4


Shortcut to vide oplayback_4.FLV.lnk

S hortcut to vide oplayback_4.FLV.lnkTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×