Tải bản đầy đủ

Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

KiÓm tra bµi cò:
Giải các phương trình sau:
a) 2(x+1)=3+2x

x + 2 -2x + 4(x +1)
b)
=
3
6
x+2 x+2 x+2
c)
+
=5
2
4
8


x+2 x+2 x+2
C1: c)
+

=5
2
4
8
1 1 1
⇔ ( x + 2)( + − ) = 5
2 4 8
5
⇔ ( x + 2). = 5
8
⇔ x+2=8
⇔ x=6
Phương trình có tập nghiệm S= {6}

x+2 x+2 x+2
C 2 : c)
+
=5
2
4
8
4( x + 2) + 2( x + 2) − ( x + 2) 40

=
8
8
⇔ 4 x + 8 + 2 x + 4 − x − 2 = 40
⇔ 5 x + 10 = 40
⇔ 5 x = 30
⇔ x=6

Phương trình có tập nghiệm S= {6}


B1:Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc
hoặc qui đồng mẫu để khử mẫu.
giả
h
cú
Ch

Phương trình đưa
được
về dạng ax + b = 0

i

B2:Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang
một vế, còn các hằng số sang vế kia.
B3:Thu gọn và giải phương trình nhận được

ý

Nên chọn cách biến đổi đơn giản nhất
Hệ số gắn với ẩn bằng 0

Phương trình vô nghiệm
Phương trình có nghiệm
đúng với mọi x


Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

x 2x + 1 x
b) −
= −x
3
2
6

x +1 x + 4 x + 7
c)
+
+
+3=0
9
6
3
x +1 x + 4
x +7 x +9
d)
+
=−

−4
79
76
73
71


x +1 x + 4
x +7 x +9
d)
+
=−

−4
79
76
73
71

x +1
x+4
x+7
x +9

+1+
+1+
+1+
+1= 0
79
76
73
71
x + 80 x + 80 x + 80 x + 80

+
+
+
=0
79
76
73
71
1
1
1
1
⇔ (x + 80)( +
+ + )=0
79 76 73 71

1 1 1 1
⇔ (x + 80) = 0 (vi + + + ≠ 0)
79 76 73 71

⇔ x = −80
Phương trình có tập nghiệm S= {-80}


Bài tập 2 (15/SGK-T13):
Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận
tốc trung bình 32 km/h. Sau đó 1 giờ, một ôtô cũng
khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng , cùng đường với
xe máy và với vận tốc trung bình 48 km/h. Hãy viết
phương trình biểu thị việc ôtô gặp xe máy sau x giờ,
kể từ khi ôtô khởi hành.

v(km/h)

t(h)

Xe máy

32

x+1

Ôtô

48

x

S(km)
32(x+1)

48x


Bài tập 2 (15/SGK-T13):

v(km/h)
Xe máy

Ôtô

t(h)

32

x+1

48

x

S(km)
32(x+1)

48x

Hãy viết phương trình biểu thị việc ôtô gặp xe máy
sau x giờ, kể từ khi ôtô khởi hành?


Bài 3:

Khẳng định sau đúng hay sai?
x=2
X
X

X
X

5

X

7


Hướng dẫn về nhà:
1. Làm bài tập: 19->23 (SBT-T8,9)
2. Chuẩn bị bài: Phương trình tích


Bài 15/13:
Giải:
ôtô đi x giờ
S = 48.x
xe máy đi x+1 giờ
S = 32.(x + 1)
Sau x giờ kể từ khi ôtô khởi hành 2 xe gặp nhau
nên:

48x = 32.(x + 1)

48x = 32x + 32
⇔ 48x – 32x = 32

16x = 32

x =2
Vậy sau 2 giờ kể từ khi ôtô khởi hành
hai xe gặp nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×