Tải bản đầy đủ

Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

TRƯỜNG THCS CAO XÁ

Giáo viên: Nguyễn Quang Lương


KIểm tra bài cũ
1, Nêu hai quy tắc biến đổi phơng trình ?
lờix biết : 2x - (3 - 5x) = 4( x+3)
2, Trả
Tìm
:
* Quy tắc chuyển vế: Trong một phơng trình, ta
có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia
và đổi dấu hạng tử đó.
* Quy tắc nhân với một số: Trong một phơng trình
ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0.


Kiểm tra bài cũ

1, Cách

giải
Tìm
xơng trình
Giải ph

VD1.:biết :

Phơng pháp giải

2x - (3 - 5x) =
Bài giải :

2x - (3 - 5x) =
- Thực hiện phép tính bỏ
- 3 + 5x = 4x +
4(2xx+3)
dấu ngoặc
12
- Chuyển các hạng tử chứa ẩn
2x+ 5x - 4x = 12
sang một vế, các hằng số sang vế + 3
kia
3x = x =
- Thu gọn và giải phơng trình
5
nhận đợc
15
5 S
Vậy phơng trình có tập nghiệm


1, Cách
giải
5x 2
Giải
ph
ơng
trình
VD 2.
3

1+
Phơng pháp giải

53 x

+x=
2Bài giải :

2 (5 x 2 ) + 6 x

6 + 3(5 3 x )

- Quy đồng mẫu
=

6
6
hai vế
10x - 4 + 6x = 6 +
- Nhân hai vế với 6 để
15 -9x
khử mẫu
10x + 6x + 9x = 6 +
- Chuyển các hạng tử chứa ẩn
sang một vế, các hằng số sang 15 + 4
vế
kiagọn và giải phơng trình 25x = 25
- Thu
x=1

nhận đợc
1 S
Vậy phơng trình có tập nghiệm
1, C¸ch gi¶i

Nªu c¸c bíc gi¶i chñ yÕu cña ph¬ng
tr×nh ®a được vÒ d¹ng ax +b =0

2, ¸p dông

Gi¶i ph¬ng
tr×nh

VD 3.

7x - 1
16 - x
+ 2x =
6
5


1, C¸ch gi¶i
2, ¸p dông
VD 3. Gi¶i ph¬ng
tr×nh

7x - 1
16 - x
+ 2x =
6
55(7x - 1) + 60x 6(16 - x)
=
30
30
⇔ 5(7x - 1) + 60x = 6(16 - x)⇔ 35 x - 5 + 60x = 96 - 6x

⇔ 35x + 60x + 6x = 96 + 5
⇔ 101x = 101
⇔ x =1
1 S=
VËy ph¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm
1, C¸ch gi¶i
2, ¸p dông

2. Gi¶i ph¬ng tr×nh x − 5 x + 2 = 7 − 3 x
6

4

12 x − 2(5 x + 2) 3(7 − 3 x)

=
12
12
⇔ 12 x − 10 x − 4 = 21 − 9 x

⇔ 12 x − 10 x + 9 x = 21 + 4
⇔ 11 x = 25
25
⇔ x =
11
25
VËy ph¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm S =
11


1, C¸ch gi¶i
2, ¸p dông
x −1 x −1
VD 4. Gi¶i ph¬ng
+

2
3
tr×nh
Cã thÓ gi¶i ph¬ng tr×nh nh sau:
x −1 x −1 x −1
+

=2
2
3
6

4
=2
6( x − 1)x=4

x −1
=2
6

1 1 1
( x − 1)( + − ) = 2
2 3 6

x-1 = 3

VËy ph¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm S = 4


1, Cách giải
2, áp dụng
Chú ý

1, Khi giải một phơng trình, ngời ta thờng tìm cách
biến đổi để đa phơng trình đó về dạng đã biết
cách giải ( đơn giản nhất là dạng ax + b = 0 hay ax =
-b ). Việc bỏ dấu ngoặc hay quy đồng mẫu chỉ là
những cách thờng dùng để nhằm mục đích đó. Trong
một vài trờng hợp, ta còn có những cách biến đổi khác
VDtrình
5. Giải
phcó
ơng
VD
6. hợp
Giảiđặc
phơng
2,
Quá
giải
thể
dẫn
đến
tr
ờng
biệt là
đơn giản hơn.
trình
hệx+1
số
của
ẩn bằng 0 khi đó, phơng
có thể vô
= x-1
xtrình
+ trình
1 = x +1
nghiệm
hoặc
nghiệm đúng với mọi x.
x-x
=
-1-1

xx=1-1
0.x = -2
0.x = 0
Vậy phơng trình nghiệm
Vậy phơng trình vô
với mọi x
nghiệm


Bµi 1. Ph¬ng tr×nh : 7+(x -2) = 3(x-1) Cã tËp
nghiÖm lµ:
A. S =
4

C. S =

B. S =
-6

2

D. S =
-3


Bµi 2. Ph¬ng tr×nhx −: 3 + x − 3 + x − 3 = 10
6
2
3
nghiÖm lµ:
A. S =
3

C. S =

B. S =
13

7

D. S =
-13

Cã tËp


2x 3 1 x
Bài 3 Cho phơng trình

=1
4
5
Để giải phơng trình trên 1 học sinh đã thực hiện nh sau

Bớc 1 :
Bớc 2 :

5( 2 x 3) 4(1 x )

=1
20
20

10 x 15 4 + 4 x = 120

Bớc 3 :

14x 19 =120

Bớc 4 :

39 10
20
14 x = 20
=
39 x =

14

7

Bạn học sinh trên giảI nh vậy đúng hay sai? Nếu sai thì
sai từ bớc nào?
Bớc 2
Bớc 3
Bớc 1
Bớc 4


Híng dÉn vÒ nhµ
 N¾m v÷ng c¸ch gi¶i ph¬ng
tr×nh ®a ®îc vÒ d¹ng ax + b =0
 Lµm BT 10, 11, 12, 13 SGK trang
12-13
 Lµm BT 22, 23 SBT trang 6
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×