Tải bản đầy đủ

Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS QUỚI SƠN

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 8/3
MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) - LỚP 8
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0

Năm học: 2015 - 2016


Bài 1: Điền vào chỗ (…..) để
hoàn thành bài giải sau: (4đ)

5x
− 12− 12
5x−−3 3= =2x2x

Bài 2: (6đ) Giải phương trình
7 + x – 2 = 3x – 3


7 + (x − 2) = 3(x − 1)
⇔5x.............
5x − 3 − 2x
+ 12 = 0

= ...............


2x
+
8
=
0
⇔ 3x +x
9 =+0 2
1

2x
⇔ ............... ⇔ ................
=
72x
=

8
⇔ 3x = −9 ⇔ x = −3
..........................................
5
⇔ x =34
Vậy phương trình có nghiệm
là S= {-3}

⇔ x + 5 = 3x − 3
⇔ x + 5 − 3x + 3 = 0

Vậy phương trình có nghiệm là
S= {4}1. Cách giải:
Ví dụ: Giải các phương trình

7 + (x − 2) = 3(x − 1)

a) 7 + (x – 2) = 3(x – 1)

x+2
1 − 2x
=7−
5
3

⇔ 7 + x − 2 = 3x − 3
⇔ x + 5 = 3x − 3
⇔ x − 3x = −3 − 5
⇔ −2x = −8
⇔x=4
Vậy phương trình có nghiệm
là S = {4}

b)(x − 1) − (2x − 1) = 9 − x


1. Cách giải:
Ví dụ: Giải các phương trình
a) 7 + (x – 2) = 3(x – 1)

⇔ 7 + x − 2 = 3x − 3
⇔ x + 5 = 3x − 3
⇔ x − 3x = −3 − 5
⇔ −2x = −8
⇔x=4
Vậy phương trình có nghiệm
là S = {4}

b)(x − 1) − (2x − 1) = 9 − x

⇔ x − 1 − 2x + 1 = 9 − x
⇔ x − 2x + x = 9 + 1 − 1
⇔ 0x = 9
Vậy phương trình có nghiệm là S
= ∅


1. Cách giải:
Ví dụ: Giải các phương trình
a) 7 + (x – 2) = 3(x – 1)
b) (x – 1) – (2x – 1) = 9 - x
x+2
1 − 2x
c)
=7−
5
3
3(x + 2) 7.15 5(1 − 2x)

=

15
15
15

⇔ 3(x + 2) = 105 − 5(1 − 2x)

⇔ 3x + 6 = 105 − 5 + 10x
⇔ 3x − 10x = 105−−945 − 6
⇔ −7x = 94 ⇔ x =

7

Vậy phương trình có nghiệm
−94
là S = { 7 }

x 2x + 1 x
d) −
= −x
3
2
6


1. Cách giải:
Ví dụ: Giải các phương trình
a) 7 + (x – 2) = 3(x – 1)
b) (x – 1) – (2x – 1) = 9 - x
x+2
1 − 2x
c)
=7−
5
3

x 2x + 1 x
d) −
= −x
3
2
6

? Hãy nêu các bước chủ yếu để
giải phương trình trong các ví dụ
trên.
* Bước 1:
Phương trình
chứa dấu ngoặc

có Phương trình có
mẫu không chứa ẩn

Thực hiện qui tắc
bỏ dấu ngoặc

- Qui đồng mẫu hai
vế
- Khử mẫu (bỏ mẫu)

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải
phương trình vừa nhận được.


1. Cách giải:
* Bước 1:
Phương trình
chứa dấu ngoặc

Giải các phương trình sau:
có Phương trình có
mẫu không chứa ẩn

Thực hiện qui tắc bỏ - Qui đồng mẫu hai
dấu ngoặc
vế
- Khử mẫu (bỏ mẫu)

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải
phương trình vừa nhận được.
2. Áp dụng:
Chú ý: a) SGK trang 12

b) SGK trang 12

5x + 2 7 − 3x
a)x −
=
6
4

x −1 x −1 x −1
b)
+

=2
2
3
6

1 1 1
⇔ (x − 1)  + − ÷ = 2
2 3 6

3 2 1
⇔ (x − 1)  + − ÷ = 2
6 6 6

4
⇔ (x − 1) Heát
=2 2
13giôø
6
⇔ x −1 = 3 ⇔ x = 4

Vậy pt có tập nghiệm là S = {4}


a)10 + 4x = 4x − 3

1. Cách giải:
* Bước 1:
Phương trình
chứa dấu ngoặc

có Phương trình có
mẫu không chứa ẩn

Thực hiện qui tắc bỏ - Qui đồng mẫu hai
dấu ngoặc
vế
- Khử mẫu (bỏ mẫu)

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải
phương trình vừa nhận được.
2. Áp dụng:
Chú ý: a) SGK trang 12

b) SGK trang 12

⇔ 4x − 4x = −3 − 10
⇔ 0x = −13

Vậy tập nghiệm của
phương trình là S = ∅

b)3x − 11 = −11 + 3x

⇔ 3x − 3x = −11 + 11
⇔ 0x = 0

Vậy tập nghiệm của phương
trình là S = R


1. Cách giải:
* Bước 1:
Phương trình
chứa dấu ngoặc

Bài tập 1: Giải các phương
trình sau
có Phương trình có
mẫu không chứa ẩn

Thực hiện qui tắc bỏ - Qui đồng mẫu hai
dấu ngoặc
vế
- Khử mẫu (bỏ mẫu)

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải
phương trình vừa nhận được.
2. Áp dụng:
Chú ý: a) SGK trang 12

b) SGK trang 12

a)5 − (x − 6) = 2(3 − 2x)
⇔ 5 − x + 6 = 6 − 4x
⇔ − x + 4x = 6 − 5 − 6
5
⇔ 3x = −5 ⇔ x = −
3

Vậy pt có tập nghiệm là S={-5/3}
7x − 1
16 − x
b)
+ 2x =
6
5
5(7x − 1) 2x.30 6(16 − x)
+
=
30
30
30
⇔ 5(7x − 1) + 60x = 6(16 − x)
⇔ 35x − 5 + 60x = 96 − 6x
⇔ 35x + 60x + 6x = 96 + 5
⇔ 101x = 101 ⇔ x = 1


Vậy pt có tập nghiệm là S = {1}


1. Cách giải:
* Bước 1:
Phương trình
chứa dấu ngoặc

có Phương trình có
mẫu không chứa ẩn

Thực hiện qui tắc bỏ - Qui đồng mẫu hai
dấu ngoặc
vế
- Khử mẫu (bỏ mẫu)

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải
phương trình vừa nhận được.
2. Áp dụng:
Chú ý: a) SGK trang 12

b) SGK trang 12

Bài tập 1: Giải các phương
trình sau
Bài tập 2: Giải phương trình
3(4 x − 1)
9
3
=
(4 x − 1) +
4
16
8
3
9
3
⇔ (4 x − 1) −
( 4 x − 1) =
4
16
8
3
9
3
⇔ ( − )(4 x − 1) =
4 16
8
3
3

(4 x − 1) =
16
8
⇔ 4x −1 = 2 ⇔ 4x = 3
3
⇔x=
4
3
Vậy pt có tập nghiệm là S = { }
4


1. Cách giải:
* Bước 1:
Phương trình có Phương trình có
chứa dấu ngoặc
mẫu không chứa
ẩn
Thực hiện qui tắc - Qui đồng mẫu
bỏ dấu ngoặc
hai vế
- Khử mẫu (bỏ
mẫu)

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải phương
trình vừa nhận được.

2. Áp dụng:
Chú ý: a) SGK trang 12
b) SGK trang 12

Bài tập 1: Giải phương trình
Bài tập 2: Giải phương trình
Bài tập 3: Chọn câu đúng trong
các chữ cái A, B, C, D sau:
CÂU
1

CÂU
2

CÂU
3

CÂU
4

Câu
Câu
1:Phương
Phươngtrình
trình xx-+4 2= =102x
4
Câu3:
2:
Phương
trình
- x+có
7có
+ tập
(xnghiệm
- nghiệm
2) = 3(x
- 1)có tập nghiệm là:
tập
là: là:

A.
A.
A.
C.
C.
C.

SS
{S==
={2
{- }6}
7}
SS
{S==
={4}
{6}2}

B.
{2}
{-{7}
6}
B.SSS===
D.
{-3}
D. S S
S= =
={-3}
{-6}

CHÚC MỪNG
BẠN NHẬN ĐƯỢC
Ô MAY MẮN


Di tích Đồng Khởi đã được Bộ
Văn hóa – Thông tin ra quyết
định số 43-VH/QĐ công nhận là
di tích lịch sử cách mạng cấp quốc
gia ngày 07 – 01 - 1993
Để bảo tồn những di tích và hình ảnh, tư liệu về sự kiện lịch sử to lớn
này, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước bất khuất của người dân và
để nâng cao lòng tự hào về những chiến tích đã đạt được, lãnh đạo Bến
Tre chủ trương xây dựng tại xã Định Thủy một “Nhà truyền thống
Đồng Khởi”. Khu di tích này được thiết lập trên một diện tích 5000m 2,
gồm nhà bảo tàng một trệt, một lầu, có diện tích sử dụng 500 m 2. Trên
nóc nhà là một ngọn lửa được cách điệu bằng bê tông cốt thép cao 12 m
màu đỏ- biểu tượng của ngọn lửa Đồng Khởi cháy sáng mãi trên xứ
dừa. Bên trong nhà là những gian trưng bày những hiện vật, hình ảnh,
biểu đồ, những vũ khí tự tạo để đánh địch, …….


* Bước 1:
Phương trình
chứa dấu ngoặc

có Phương trình có
mẫu không chứa ẩn

Thực hiện qui tắc bỏ - Qui đồng mẫu hai
dấu ngoặc
vế
- Khử mẫu (bỏ mẫu)

=0

* Bước 2: Chuyển các hạng tử
chứa ẩn sang một vế, các hạng tử
số (hằng số) sang vế còn lại.
* Bước 3: Thu gọn và giải
phương trình vừa nhận được.
Chú ý:
a) Khi giải một phương trình, người ta
thường tìm cách biến đổi để đưa phương
trình đó về dạng đã biết cách giải.
b) Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp
đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó,
phương trình có thể vô nghiệm hoặc có vô số
nghiệm.


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về nhà xem lại cách giải phương trình bậc
nhất một ẩn và những phương trình có thể
đưa được về dạng ax + b = 0
- Làm bài tập 11; 12 (SGK trang 13). Dạng
giống các bài tập đã làm tại lớp
- Xem trước các bài tập phần “Luyện tập”
- Tiết sau luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×