Tải bản đầy đủ

Chương III. §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải


Kiểm tra bài cũ :
Trong các phương trình sau phương trình nào là
phương trình một ẩn?
a)3x + 5 = 0
b) 2x 2 + 3x = 0
c) x − 3y 2 = 0

ĐÁP ÁN
Các phương trình một ẩn là:

a)3x + 5 = 0
b)2x 2 + 3x = 0


a)3x + 5 = 0

(Hệ số a = 3; hệ số b = 5)

Thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?Các phương trình sau, phương trình nào là phương
trình bậc nhất một ẩn? phương trình nào không
phải là phương trình bậc nhất một ẩn? Vì sao?

a) 0 x − 3 = 0

Không phải. Vì hệ số a= 0.

b) x − 2 = 0

Không phải. Vì ẩn x có bậc là 2.

2

c) x + 2 = 0

Là phương trình bậc nhất 1 ẩn. Vì
nó có dạng ax+b=0 và a #0.


Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:
Trong một đẳng thức số, khi chuyển một
hạng tử từ vế này sang vế kia, ta phải
đổi dấu hạng tử đó.
……….
VD: x + 2 = 0 -


?1

Gi¶i c¸c ph¬ng trình
a) x - 4=0

3
b) + x = 0
4
c) 0,5 – x = 0Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:
Trong một đẳng thức số, ta có
nhân
thể………...cả
hai vế với cùng một số
khác 0.


VD: Ph¬ng trình
1
2

2x = 6

1
.2x = 6
2
.

Ta được x = 3x
?2 a)
= -1
2
b) 0, 1 x = 1, 5
c) - 2, 5 x = 10


x
?2 a)
= -1 ⇔
2

x
.2 = −1.2 ⇔ x = −2
2

b) 0, 1 x = 1, 5

⇔ 0,1x : 0,1 = 1, 5 : 0,1
⇔ x = 15
c) - 2, 5 x = 10
(−2,5) x : (−2,5) = (10) : ( −2,5)
⇔ x = −4


 Ta thừa nhận rằng: Từ một phương
trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy
tắc nhân, ta luôn nhận được một
phương trình mới tương đương với
phương trình đã cho.


Tổng quát: Phương trình ax + b = 0 (với a ≠ 0)
được giải như sau:
ax + b = 0 ⇔ ax = - b ⇔ x =

−b
a

Phương trình bậc nhất ax + b = 0 luôn có nghiệm
duy nhất x =

−b
a


?3
Giải phương trình -0,5x + 2,4 = 0
Giải
-0,5x + 2,4 = 0
⇔ -0,5x = -2,4

x = -2,4 : ( -0,5 )x = 4,8

Vậy phương trình có tập nghiệm S = { 4, 8}


HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ:
- Nắm vững định nghĩa, số nghiệm của
phương trình bậc nhất 1 ẩn, hai quy tắc biến
đổi phương trình.
- Làm bài tập 6, 7,8, 9 trang 9, 10 Sgk
- Đọc trước bài : “Phương trình đưa được về
dạng ax + b = 0”


Hướng dẫn bài 6 trang 9 Ssk
B

C

X
X

A

Cách 1:

7

H

K

4

D

x + x + 7 + 4 ) .x
(
S=
2

7.x
4x
2
Cách 2: S =
+x +
2
2

Thay S = 20, ta được hai phương trình tương đương.
Xét xem trong hai phương trình đó, có phương trình
nào là phương trình bậc nhất không ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×