Tải bản đầy đủ

Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Kiểm tra bài cũ:
Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử?


Tổ 1 và tổ 2
Bài tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 9x2 + 6xy + y2
b) 5x - 5y + ax – ay
c) ( x + y)2 - ( x – y)2
d) 5x2 – 10xy + 5y2 - 20z2
Tổ 3 và tổ 4
Bài tập 2: Tính nhanh:
a) 252 – 152

b) 872 + 732 - 272 - 132

Tổ 5 và tổ 6
Bài 3: Tính nhanh giá trị của biểu thức A = x2 - 2xy - 4z2
+ y2 tại x = 6; y = - 4; z = 45Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
Dùng hằng đẳng thức
a)4x2 + 20x + 25
Dùng hằng đẳng thức
b) x2 + x + ¼
c) a3 -a2x – ay + xy
Nhóm các hạng tử
d) ( 3x +1)2 – ( x + 1)2 Dùng hằng đẳng thức
Tách hạng tử .
e) x2 + 5x – 6
Bài 5: Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên m thì m3 - m
luôn chia hết cho 6
Hướng dẫn:
Phân tích m3 - m = m( m2 - 1) = m( m-1)( + 1)
Nhận xét m( m-1)( + 1) là tích của ba số nguyên liên tiếp nên
vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 nên chia hết cho 6.


Hướng dẫn về nhà:
-Làm hoàn thiện các bài tập đã làm trong giờ học vào
vở ghi.
-Làm bài tập sau:
Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
a)4x2 + 20x + 25
b) x2 + x + 1/ 4
c) a3 - a2x – ay + xy
d) ( 3x + 1)2 - ( x + 1)2
e) x2 + 5x – 6
Bài 5: Chứng minh rằng:
Với mọi số nguyên m thì m3 – m luôn chia hết cho 6.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×