Tải bản đầy đủ

Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức

Phân tích đa thức thành nhân tử : x2 + 4x + 3
Giải
x2 + 4x +3
= x2 +x + 3x + 3
= (x2 + x) +(3x +3)
= x(x + 1) + 3(x +
1)
= (x + 1).(x + 3)


Tiết 14

Bài 10 : CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

1/ Quy tắc
Với x ≠ 0; m,n ∈ N; m ≥ n
m-n
thì:
xm:xn = x?
(nếu m> n)
xm:xn = 1? (nếu m = n)

? 1. làm tính chia:
x
3
2
a) x :7 x =2
b)15x : 3x = 5x5
c)20x5 : 12x = 5 x4
3

? 2. Tính
a) 15x2y2 :5xy2 = 3x
b) 12x3y:9x2= 4 xy
3

Nhận xét:
Đơn thức A chia hết cho
đơn thức B khi mỗi biến
của B đều là biến của A với
số mũ không lớn hơn số mũ
của nó trong A.


Tiết 14

Bài 10 : CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

1/ Quy tắc
Với x ≠ 0; m,n ∈ N; m ≥ n
thì:
xm:xn = xm-n (nếu m> n)
xm:xn = 1 (nếu m = n)

Điền đúng (Đ),điền sai (S)
vào ô trống:

Đ

a) 2x3y4 Mx2y4

Nhận xét:

Đơn thức A chia hết cho đơn thức
b)
B khi mỗi biến của B đều là biến của
A với số mũ không lớn hơn số mũ
của nó trong A.

3

2

15xy M3x S

c)

2 5

4

3x y M5xy Đ

d) −12y M
(−6xy)

S


Tiết 14

Bài 10 : CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

1/ Quy tắc
Với x ≠ 0; m,n ∈ N; m ≥ n
xm:xn = xm-n (nếu m> n)
thì:
xm:xn = 1 (nếu m = n)
Nhận xét:(SGK)

* Quy tắc.
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức
B (trường hợp A chia hết cho B) ta
làm như sau:
- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ
số của đơn thức B.
- Chia lũy thừa của từng biến trong A
cho lũy thừa của cùng biến trong B.
- Nhân các kết quả vừa tìm được
với nhau.


2. Áp dụng

?3

a) Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị
chia là 15x3y5z, đơn thức chia là 5x2y3
b) Cho P = 12x4y3 :(- 9xy2). Tính giá trị của biểu
thức P tại x = - 3 và y = 1,005

Giải
a) 15x3y5z : 5x2y3 = 3xy2z
4 3
4 2
2
b) P = 12x y : ( −9xy ) = − x
3

4
3
Với x = - 3, P có giá trị là: P = − ×( −3) = 36
3


Khoanh trßn vµo ®¸p
¸n
3 ®óng
5
1) 7 : (-7)2
=A.
-7
B. 7
C.
-49
D. 49

2) (-x) : (-x)3
=
A. -x
B. x
C. -x2
D. x2


3)18x2y2z :
6xyz
=
A. 3x
B. 3yz
C. 3xz
D. 3xy

4)(-12x4y2z3 ):(2
2x2yzA.
)=6x2yz
B. 6x2y
C. 6xyz
D.-6x2yz


Trò chơi:
Mỗi nhóm 8 bạn: nhóm trưởng phân công mỗi bạn làm một
bài, rồi ghi tên của đơn thức tương ứng vào bảng kết quả
đã cho phía dưới, các em sẽ tìm được tên của người bí ẩn

Tìm
thương
của các phép chia sau:
Bảng
kết quả:
1) N =2 3-4x3y 2: 2x2y = -2x

-2x

xy

x

-4x

xz

3 4
3
5)2 H = 12x
y
:
4x
3
4

x

3x

3y

xz

= 3y2 4
2x y

2) U = 6x5y3 : 3x3y2 = 2x2y 6) C = 15x5y2 : 5x2y2 = 3x3

N

3) O = -2x4 : (-2x2) = x2

N

7) B = 8x4 : (-2x3)

2
2

dụ:
N
=
2x
yz
:
2yz
=
x
= xz
4) A = x6z : x5
8) G = x3y7 : xy4

-2x
N

= -4x
= x2y3

x y các
x em
-4xđiền
xz N vào
x
3x ô 3y
xz 2x y
Thì
các
x2 trong
G
O
B bảng
A kết
O quả.
C
H
A
U
2 3

2

2

3

4

2


- GS Ngô Bảo Châu là con trai GS. TSKH Ngô Huy Cẩn, làm việc tại
Viện Cơ học Việt Nam và TS. Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh
viện Y học cổ truyền Trung ương.
- GS Ngô Bảo Châu từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán
học Quốc tế tại Australia năm 1988 ( với 40 điểm) và Cộng hoà Liên
bang Đức 1989 với điểm tuyệt đối 42 điểm.
- Năm 2005, ở tuổi 33, GS Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm
Giáo sư tại Việt Nam và trở  thành vị Giáo sư trẻ nhất của Việt Nam
tính đến thời điểm hiện tại.
- Thành tựu của GS Ngô Bảo Châu đã được tạp chí uy tín Time của
Mỹ đánh giá là một trong 10 phát minh khoa học quan trọng nhất của
năm 2009.
- Vào ngày 19/08/2010 GS Ngô Bảo Châu rất vinh dự nhận giải
thưởng FIELDS – giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới.


Với điều kiện nào của số tự nhiên n thì mỗi
phép chia sau thực hiện được:

a/ xn+1 : x7

b/ xnyn+3 : x6y10

a/ xn+1 
x7 ⇔ n+1 ≥7 ⇔ n ≥6
Vậy với n ≥ 6 thì phép chia thực hiện được


Với điều kiện nào của số tự nhiên n thì mỗi
phép chia sau thực hiện được:
a/ xn+1 : x7
b/ xnyn+3 : x6y10

b/ xnyn+3 x6y10 ⇔ n ≥6 và n + 3 ≥10
⇔ n ≥6 và n ≥7
⇔ n ≥7
Vậy với n ≥7 thì phép chia thực hiện được


1. Bài vừa học: Học và nắm vững:
+ Khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B .
+ Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B .
+ Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức.
-Làm bài tập: 59, 61 SGK/26.
-Làm bài tập: 39, 40, 41 SBT/7
2. Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu cách chia đa thức cho
đơn thức.


CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×