Tải bản đầy đủ

Ôn tập Chương II. Phân thức đại số

THCS
nam


líp 8/4
Gi¸o viªn thùc hiÖn :lª thanh viÖt


Tiết 54: ÔN TẬP CHƯƠNG III (Tiết 1)
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Ở chương III các em đã
được học những nội dung
cơ bản nào?


Néi dung chÝnh cña ch¬ng III:

Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương

trình
mét Èn

Phương
trình bậc
nhất một
ẩn
ax+b=0
( a ≠ 0)
và cách
giải

Phương
trình đưa
được về
dạng
ax + b = 0

Ph¬ng
tr×nh
tích
A(x).B(x)=0

Ph¬ng
tr×nh
chøa Èn
ë mÉu

Giải bài
to¸n bằng
c¸ch lập
phương
trình


Bản đồ tư duy : ÔN TẬP CHƯƠNG III

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNđại số 8
Tiết 54

ôn tập chơng iii : phơng trình bậc nhất một ẩn (Tit 1)

I. Lí THUYT

có cùng
tập nghiệm

Nêu
dạng

phơng
pháp
PTẩn
chứa
Nêu
định
nghĩa
hai
PT tgiải
ơngcủa
đ
ơng
và phẩn
Nêu
định
nghĩa
PT
bậc
nhất
một
Nêu
các
b
ớc
giải
bài
toán
bằng
cách
lập
ơng
Nêu
dạng và
phơng
giải của
PTPT
Nêu
định
nghĩa
và pháp
số nghiệm
của

mẫu?
các
phép
biếncủa
đổi
ơng
trình?

số
nghiệm
PTph
bậc
nhất
một
trình
tích?
một
ẩn?
Khi giải PT chứa ẩn ở mẫu ta cần chú ý những


®¹i sè 8
TiÕt 54

«n tËp ch¬ng iii : ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (Tiết 1)

1.Câu hỏi
C©u 1

a) x −1 = 0 (1) và x2 − 1= 0 (2).

Các cặp PT sau có tương
đương không? Vì sao?

PT (1) và (2) không tương đương. V× kh«ng cã

cïng tËp nghiÖm.

a) x −1 = 0 (1) và x2 − 1 = 0 (2)

b) 3x + 5 = 14 (3) và 3x = 9(4)

b) 3x +5 = 14 (3) và 3x = 9 (4)

PT (3) và (4) tương đương. V× cã cïng tËp nghiÖm.

c) 0,5(x − 3) = 2x + 1

c) 0,5(x − 3) = 2x + 1 (5) và (x − 3) = 4x + 2 (6)

và (x − 3) = 4x + 2

(5)
(6)

PT (5) và PT (6) tương đương. V× nh©n hai vÕ cña

pt(5) víi 2 ta ®îc Pt (6) .


®¹i sè 8
TiÕt 54

«n tËp ch¬ng iii : ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (Tiết 1)

C©u 2
Các phép biến đổi sau đúng
hay sai? Vì sao?
a) 3x-5 = 0 <=> 3x=5
b) 5x+10 = 0 <=> 5x = 10

c)

1
x=2 ⇔ x=6
3

x-3
−2
=
⇔ x − 3 = −2
d)
x −1 x −1

a) 3x-5 = 0 <=> 3x = 5: Đúng
b) 5x+10 = 0 <=> 5x = 10 : Sai; Đúng là 5x= - 10
c) 1

3

x=2 ⇔ x=6

d) x-3

x −1

=

: Đúng

−2
⇔ x − 3 = −2
x −1

: Sai


Tiết 54: ÔN TẬP CHƯƠNG III ( Tiết1 )
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
II. bµi tËp
Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng.
1) Phương trình x – 3 = 0 tương đương với phương trình:
A. x = 6
B. 2x = 3
C.
D. x = -3
C x=3
2) Phương trình 2x + 5 = 0 có tập nghiệm là:
A. S={

}

B. S={
B

}

C. S={

}

D. S={

}

3) Phương trình (x - 5)(x +4) = 0 có tập nghiệm là:
A. S ={5; 4}

B. S ={-5; 4}

4) Phương trình
A
A. S = ∅

C. S ={-5; -4}

D. S ={5; -4}
D

=0 có tập nghiệm là:
B. S = {1}

C. S = {-1}

D. S = {-1;1}


®¹i sè 8
TiÕt 54

«n tËp ch¬ng iii : ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (Tiết 1)

I. LÝ THUYẾT
II. BÀI TẬP

Bài 2: Giải các phương trình sau:
a) (2x+1)(3x−2) = (5x−8)(2x+1)
b)

5x + 2 8x − 1 4 x + 2

=
−5
6
3
5


Tiết 54: ÔN TẬP CHƯƠNG III ( Tiết1 )
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 3: Giải các phương trình sau:

1
3
5
a)

=
2 x − 3 x(2 x − 3) x
x+2 1
2
b)
− =
x − 2 x x ( x − 2)


®¹i sè 8

«n tËp ch¬ng iii : ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (Tiết 1)

TiÕt 54

Bµi 4: HD giải ph¬ng trinh bài
53
SGK
x+
1 x+2

9

+

8

=

x+3 x+4
+
7
6

x +1
x+2
x+3
x+4
+1+
+1 =
+1+
+1
9
8
7
6
x + 10 x + 10 x + 10 x + 10
+
=
+
9
8
7
6
x + 10 x + 10 x + 10 x + 10
<=>
+


=0
9
8
7
6
1 1 1 1
<=> ( x + 10).( + − − ) = 0
9 8 7 6
1 1 1 1
do : + − − ≠ 0
9 8 7 6
=> x + 10 = 0 <=> x = −10


®¹i sè 8
TiÕt 54

«n tËp ch¬ng iii : ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (Tiết 1)

Híng dÉn vÒ nhµ :
- N¾m v÷ng c¸c d¹ng ph¬ng tr×nh vµ
c¸ch gi¶i.
Gi¶ibài
bµi
to¸n
b»ng c¸ch
lËp ph
¬ng 54; 55 trang
-- Làm
tập:
50(a,b);
51 (b,c);
52(c,d);
tr×nh.
33,
34 SGK.
- Lµm thªm c¸c bµi 65; 66; 68; 69 trong SBT.
.
- TiÕt sau tiÕp tôc «n tËp.


HD Bài 54 /SGK
Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược
dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai
bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.
Vcn xu«i dßng = Vcan« +Vdßngníc.
Vcn ngîcdßng = Vcan« - Vdßngníc.
Vận tốc
(km/h)

Thời gian
(h)

Ca nô
xuôi dòng

4

Ca nô
ngược dòng

5

S = v.t
Quãng
đườngAB
(km)

X


đại số 8
Tiết 54

ôn tập chơng iii : phơng trình bậc nhất một ẩn (Tit 1)

Kính chào các thầy, các cô giáo!

Tạm biệt các em !
Chúc các thầy - cô mạnh khoẻ
Chúc các em chM NGOAN, học GII !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×