Tải bản đầy đủ

Ôn tập Chương II. Phân thức đại số

ễN TP HC Kè I (Tit 2)
Phỏửn II. Phỏn thổùc.
1) ởnh nghộa:
Laỡ bióứu thổùc coù daỷng: A/B, vồùi A, B laỡ nhổợng
õa thổùc vaỡ B khaùc

õa thổùc 0
2) Tờnh chỏỳt cồ baớn cuớa
phỏn A
thổùc:
A.M
A A: N
a) =
( M 0)
b) =
( N laỡ nhỏn tổớ
B B.M
B B:N
chung )
Baỡi tỏỷp:
Ruùt goỹn caùc phỏn thổùc sau:


3 x 15
a. 2
x 25

x + 6x + 9
b.
x ( x + 3)
2


3) Quy õọửng mỏứu thổùc:
- Phỏn tờch caùc mỏứu thaỡnh nhỏn tổớ,
tỗm MTC.
- Tỗm nhỏn tổớ phuỷ cuớa mọựi mỏứu
thổùc.
tỏỷp:
-Baỡi
Nhỏn
caớ tổớ vaỡ mỏứu cuớa mọứi
Cho
hai vồùi
phỏn
thổùc:
phỏn
thổùc
nhỏn
tổớ phuỷ tổồng ổùng.
3x
x+3
v
( x 2)( x + 2)
2x + 4
a) Xỏc nh mu thc chung ca 2 phỏn thc trờn.
b) Quy ng mu thc ca hai phõn thc ú.


4) Caùc pheùp toaùn trón phỏn thổùc:
a) Pheùp cọỹng:
A

B
A+ B
+
=
+ Hai p/thổùc cuỡng mỏứu:
M M
M

A B A.N + B.M
M N
M .N
A C
A C
= +
b) Pheùp trổỡ:
B D B D
+ Hai p/thổùc khaùc mỏứu:
+
=

A M
A.M
c) Pheùp nhỏn:
.
=
B N
B.N

A M
A N M

d) Pheùp chia:
:
= .
0
B N

B MN
Baìi táûp:

( x + 2) 2 
6 x − 12 

.1 −
Cho M = 2
x + 2 x  ( x − 2)( x + 2) 
a) Tìm điều kiện xác định của M.
b) Rút gọn M
c) Tính giá trị của M tại x = - 4.
d) Xác định giá trị x để giá trị của M bằng -3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×