Tải bản đầy đủ

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY
CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP


Kim tra bi c
1). Thửùc hieọn caực pheựp tớnh :

3 2
2
a). ( 6x y ) : 3xy
2 3
2
b). (- 9x y ) : 3xy

c). ( 5xy

2

)

: 3xy


2

3 2
2 3
2
Xột tng: ( 6x y ) + (- 9x y ) + 5xy
L mt a thc

2
= 2x

= - 3xy
=

5
3


Để thực hiện phép tính

3 2
2 3
2
2
[6x y + (-9x y ) + 5xy ]:3x y

ta thực hiện như thế nào


§11.CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

I. Quy tắc:

1.

2
Cho đơn thức 3xy .

-Hãy viết một đa thức có các hạng tử điều chia hết

2
cho 3xy ;

- Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy2 ;
- Cộng các kết quả lại với nhau.


Đa thức:
3 2
2 3
2
2
(6x y – 9x y + 5xy ):3xy
3 2
2
2 3
2
2
2
= [6x y :3xy ] + [(-9x y ):3xy ] + [5xy :3xy ]
=

2
2x3xy

+

5
3

Thương của phép trên chia là đa thức
2
2x – 3xy +

5
3

Như vậy muốn chia một đa thức cho một đơn thức ta làm như thế nào ?


§11.CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

I. Quy tắc:
Muốn chia đa thức A cho đơn thức B
(trường hợp các hạng tử của đa thức A
đều chia hết cho đơn thức B),
ta chia mổi hạng tử của A cho B rồi cộng
các kết quả với nhau


Ví dụ.
Thực hiện phép tính:

4 3
2 3
4 4
2 3
(30x y – 25x y – 3x y ) : 5x y .
Giải

4 3
2 3
4 4
2 3
(30x y – 25x y – 3x y ):5x y
4 3
2 3
2 3
2 3
4 4
2 3
= (30x y : 5x y ) + (-25x y : 5x y )+ (-3x y : 5x y )

=

6x

252

x y.

Chú ý. Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ một số bước trung gian.

3
5


2.

II. Áp dụng:
Tính:
 

a)

=

 

+
 

=

+

 

 

 2

 

+
-

 


Làm tính chia
5
2
3
2
(-2x + 3x – 4x ) : 2x .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×