Tải bản đầy đủ

Ôn tập Chương II. Phân thức đại số

chµo mõng

Lớp 8A1


Kiểm tra bài cũ
Cách viết nào sau đây là dạng tổng quát của một phân số ?

a
( Với a, b ∈ Z, b ≠ 0 )
1.
b

Là dạng
tổng quát
của phân số

A( x)
2.
B ( x)


Phân thức
đại số

Với B(x) ≠ 0

Phân số dạng 1 thì a, b là các số
nguyên .Còn phân thức đại số
dạng 2 thì A(x) , B(x) là
……….?


CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
§1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Quan s¸t c¸c biÓu thøc
sau ®©y:
x − 12
4x − 7
15
a 3
c)
b 2
1
2
x
+
4
x

5
3
x

7
x
+
8
)
)


Các biểu thức trên đều có

A
dạng……
B

đa thức…. và B khác …..
Đa thức
Trong đó A, B là những
……………..
……0
*Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một
A trong đó A, B là những đa thức
biểu
có dạng
C¸cthức
biÓu
thøc
trªn lµ c¸c ph©n
B

đa
thức
B
khác
0.
thøc ®¹i sè.
A được gọi là tử thức (hay tử),
Phân
đại thức
số là(hay
gì ?mẫu).
B được
gọithức
là mẫu


THẢO LUẬN NHÓM
THEO TỪNG BÀN

00:38
00:33
00:31
00:18
00:13
00:11
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:39
00:34
00:35
00:36
00:37
00:32
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:19
00:14
00:15
00:16
00:17
00:12
00:10
00:08
00:03
00:01
00:50
00:40
00:20
00:09
00:04
00:05
00:06
00:07
00:02
00:00


Bµi tËp 1: Trong c¸c biÓu thøc sau, biÓu
thøc nµo
lµ ph©n thøc ®¹i sè?
A.
A

2x
x+3

0,5 x + y
3y
D.
x2

x
y
B. ;
x +1
2

;

−2
x +1

CC. x;

2

3
2
3
x
+
x
−4
− 1(a lµ h»ng sè)
0
F.

x
E
E. a 2 + 4


Bài tập 2: Các khẳng định sau đúng hay
sai?


1.a thức 3x - 2y + 1 là một phân thức

S
2.đại
Số số.
0; s 1 cng là phân thức đại
số.
2. Số 0; s 1 không phải là phân thức
đại số.
4.Mt
4.Mt phõn
phõn s
s khụng
cng lphi
mtlphõn
mt thc
phõni
thc
s i s


S

3. Một số thực a bất kỡ là một phân thức
đại
số
* Chỳ ý: Mt a thc, mt phõn s, mt s
thc, s 0, s 1 cng l nhng phõn thc i s


Trở lại vấn đề

a
( Với a, b ∈ Z, b ≠ 0 )
1.
b

Là dạng
tổng quát
của phân số

A( x)
2.
B ( x)

Phân thức
đại số

Với B(x) ≠ 0

Phân số thì a, b là các số
nguyên .Còn phân thức đại số
Đa thức ?
thì A(x) , B(x) là ……….


? Cho 2 phân thức (dưới dạng phân số ) sau:
−2
4

3
−6

Hỏi hai phân thức trên có bằng nhau không ? Vì Sao ?

−2
4
=
3
−6

Vì (-2).(-6) = 3.4

Vậy tổng quát :
A.D = B.C
Hai phân thức A và C gọi là bằng nhau nếu……………..
B

D


Bài tập áp dụng
3x2y
x
= 2
Cã thÓ kÕt luËn
3
6xy 2y
kh«ng?
Gi¶i

?3

hay

2

3x y
x
= 2 vì
3
6xy 2y

3x2y . 2y2 = 6xy3 . x ( =

6x2y3 )


x
x2 + 2x
?4 XÐt xem hai ph©n thøc

3
3x+ 6b»ng nhau kh«ng?

Em hãy giải bài toán trên theo gợi ý

3x2 + 6x
XÐt: x.(3x + 6)

= … 3.(x2
⇒ x.(3x + 6)

2
2
3x
+ 6x
3.(x
+
2x)
=………...
x
+
2x)

=………...
3

A
C
Để xÐt xem hai ph©n thøc
B
D

kh«ng ta lµm nh thÕ nµo?

......
=x + 2x
3x+ 6
2

cã b»n


Để xét xem hai phân thức

A
BC
D có

bằng

nhau không ta làm như sau:
- Bước 1: Xét tích A.D và tích B.C
- Bước 2: So sánh 2 tích trên và kết luận
A C
=
+ Nếu A.D = B.C thì B D

A C

+ Nếu A.D ≠ B.C thì B D

?5

Hoạt động
nhóm
Nhóm 1-2-3
(kiểm tra bài
bạn Quang )
Nhóm 4-5-6
(kiểm tra bài
bạn Vân )

Bạn Quang nói rằng:3x+ 3 = 3
3x

còn bạn Vân thì nói:
Theo em, ai nói đúng?

01:38
01:33
01:31
01:18
01:13
01:11
01:58
01:53
01:51
01:48
01:43
01:41
01:39
01:34
01:35
01:36
01:37
01:32
01:28
01:23
01:21
01:19
01:14
01:15
01:16
01:17
01:12
01:59
01:54
01:55
01:56
01:57
01:52
01:49
01:50
01:44
01:45
01:46
01:47
01:42
01:40
01:29
01:30
01:24
01:25
01:26
01:27
01:22
01:20
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
00:58
00:53
00:51
00:48
00:43
00:41
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:28
00:23
00:21
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:59
01:00
00:54
00:55
00:56
00:57
00:52
00:49
00:44
00:45
00:46
00:47
00:42
00:29
00:30
00:24
00:25
00:26
00:27
00:22
00:10
00:08
00:03
00:01
02:00
00:50
00:40
00:20
00:09
00:04
00:05
00:06
00:07
00:02
00:00

3x+ 3 x + 1
=
3x
x?5 Bạn Quang nói rằng: 3x+ 3 = 3
3x
3x+ 3 x + 1
còn bạn Vân thì nói:
=
3x
x

Theo em, ai nói đúng?

Gi¶i
B¹n V©n nãi ®óng.
Vì: (3x + 3).x = 3x2
2
3x.(x
+
1)
=
3x
+ 3x

+⇒3x
(3x + 3).x = 3x.(x
3x+ 3
+
1)

=
3x

x+ 1
x

B¹n Quang nãi

sai.
Vì: (3x + 3).1 = 3x +
3x.3 = 9x
⇒ (3x + 3).1 ≠
3x+ 3
3x.3

≠ 3
3x


1

2

3

4

Thầy là chủ biên của bộ sách toán THCS
Luật chơi

Gợi ý

Phần thưởng


Tiểu sử của thầy
TÔN THÂN
Thầy Tôn Thân tên thật là
Tôn Thất Thân. Năm 1990
thầy được phong tặng danh
hiệu Nhà Giáo Ưu Tú. Năm
2006 thầy được tặng phong
danh hiệu Nhà Giáo Nhân
Dân. Từ năm 1969-1985 thầy
giảng dạy tại lớp chuyên toán
Trường THCS Trưng VươngHà Nội. Từ năm 1985 đến nay
thầy làm việc tại Viện Khoa
học giáo dục Việt Nam. Thầy
là chủ biên bộ sách Toán
THCS (từ lớp 6 đến lớp 9).

Thầy Tôn Thân là giáo viên dạy
toán cấp II của nhiều nhân vật
nổi tiếng: GS Ngô Bảo Châu,
GS Vũ Hà Văn, GS Lê Hồng
Vân, GS Vũ Đình Hòa, GS
Đặng Vũ Minh, nhà báo Thu
Uyên…..


Luật chơi : Các bạn hãy giải nhanh các bài
toán bằng cách lần lượt gỡ 4 mãnh ghép đã che
một bức tranh “cần giải đáp”. Người trả lời
đúng và nhanh nhất sau mỗi bài toán sẽ có
quyền giải đáp bức tranh này. Nếu giải đáp bức
tranh sai thì sẽ mất quyền chơi và cơ hội giành
cho bạn khác.Trò chơi kết thúc khi bức tranh
được giải đáp đúng.
Gợi ý : Đây là bức ảnh của một nhà giáo nhân
dân Việt Nam. Ông từng được mạnh danh là “
Thầy của những nhà khoa học lớn ” Đố em
biết ông là ai ?


Câu 4 : Tìm đa thức B trong đẳng thức
2
x+ 1
x -1
=
x
B
Ta có
(x+1)
Vậy:

26
27
28
21
22
16
17
18
11
12
29
30
23
24
25
19
20
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Hết Giờ(x+1).B = x.(x2 -1)
B = x(x2 -1):(x+1)
B = x.(x-1)(x+1):

B = x2 - x


Phần thưởng
của bạn là tràng
pháo
tay,có
Những “siêu xe” kỳ dị !
ngay điểm 10 và
một tràng cười
sảng khoái .


HNG DN V NH
-- Học thuộc định nghĩa phân thức đại
số, hai phân thức bằng nhau.
-

Ôn lại các tính chất cơ bản của phân

số.
- Làm bài tập: 1, 2, 3 (SGK Tr36); Bài 1, 2
(SBT Tr15).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×