Tải bản đầy đủ

Ôn tập Chương II. Phân thức đại số


I . BÀI CŨ
x−2
thức
x+3

Bài tập 1: Cho biểu
a)Biểu thức trên có phải là phân thức đại số
không? Vì sao?
b)Tìm điều kiện xác định của phân thức?
c) Tìm phân thức đối của phân thức trên?
d) Tìm giá trị của x để giá trị của phân trên
bằng 0?


II . LUYỆN TẬP

Bài 1
Cho biểu thức:

x2 + 2x + 1 x2 − 4


x +1
x−2

a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định
b) Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì
nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x


II . LUYỆN TẬP

Bài 2 (61 trang 62SGK)
Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức :

5 x − 2  x − 100
 5x + 2
+ 2
 2
÷. 2
 x − 10 x x + 10 x  x + 4
2

được xác định. Tính giá trị của biểu thức tại x = 20040


5
2

II . LUYỆN TẬP

Bài 3 (62 trang 62SGK)
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức :

x − 10 x + 25
2
x − 5x
2

bằng 0


b) Tìm giá trị của phân thức tại x = 0; x = 3
c) Tìm x để giá trị của phân thức bằng 5
2
d) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là
số nguyên


BÀI 4:(BÀI 67a trang 30 SBT)
Rút gọn rồi tìm giá trị của x để biểu thức:
Có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất ấy

x2  x2 + 4 
B=
×
− 4 ÷+ 3
x−2  xBài tập về nhà
 Ôn tập kĩ lý thuyết và xem lại các dạng bài tập đã chữa
Làm các bài tập 63 (b) , 64 SGK , Số 59,62,63,67(b)
SBT
Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương II


Bài 5 :

 2 + x 2 − x 4 x2  x −1
Cho biểu thức A = 


×
÷:
2
2

x
2
+
x
x

2
x
+
2
2
x

x


a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức
được xác định ?
b) Rút gọn biểu thức?
c) Tính giá trị của biểu thức A với x = 1 ; x = -3 ?
d) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A bằng 0 ?
e) Viết biểu thức A thu gọn dưới dạng tổng của một đa thức
và một phân thức với tử thức là một hằng số rồi tìm các giá trị
nguyên của x để giá trị của biểu thức A cũng là số nguyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×