Tải bản đầy đủ

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thứcChào Mừng Quý Thầy Cô Về Dự Giờ

Giáo viên: Ngô Hồng Giang
NĂM HỌC 2015 - 2016


Kiểm tra bài cũ
Bài 1:
- Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B
(trường hợp A chia hết cho B)
- Áp dụng tính:

9x2y3z : 3xyz = 3xy2

Bµi 2: Trong c¸c ®¬n thøc sau, ®¬n
thøc nµo chia hÕt cho 3xy2.
15x 2 y 5

;


3xy

;

9x3 y 2

;

−10x y 3


Tiết 15
Tuần 8

Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ

1. Quy tắc:
a) ?1 Cho đơn thức 3xy2
- Hãy viết một đa thức có các hạng tử
đều chia hết cho 3xy2
- Chia các hạng tử của đa thức đó cho

3xy2

- Cộng các kết quả vừa tìm đợc với nhau

Giải
( 15x2y5 + 9x3y:2 ) : 3xy
3
2

2 5
10xy
=(15x
y: 3xy) +( 9x3y : 3xy) (:3xy )
+ 2
10 3 2

2
2
3
2
10xy
=
5xy
3x
y
+
3
+
ờng
b) Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho tr
đơn

hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết
thức B(
cho đơn thức B

), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các

Bài tập 1:
Không làm tính chia
hãy xét xem đa
thức nào sau đây
chia hết cho 6y2
A= 15xy2 + 17xy3
+18y2
B = 8x2y2 3xy4
-12x2


Tiết 15
Tuần 8

Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ


1. Quy tắc:Cách trình
trình bày
bày
Cách

a) ?1 Cho đơn thức 3xy2
(20x22yy33
15x22yy22
(20x
15x
b) Quy tắc :
+7xy22)) :: 5xy
5xy22 7
+7xy
SGK/27
4xy- 3x +
c) Ví
=
5
=
dụ:
Thực hiện phép tính:
Bài tập 2: Làm tính chia
(20x2y3 15x2y2 + 7xy2) : 5xy2
a)(18x3y2 6x2y 3x2y2) :
6x2y
Giải
(20x2y3 :15x2y2 + 7xy2) :
b) (4x4 - 8x2y2 + 12x5y) : (2
5xy
4x2)
=20x2y:
+(- 2 2 :
+ 2:
Nháp::
Nháp
5xy 15x
y
)
5xy
7xy
5xy
3
7
2
2
2
20x2y3 :5xy2= 4xy
=4x - 3 +
y x 5
-15x2y2 :5xy2= -3x
7
7xy :5xy = 5
2

2


Tiết 15
Tuần 8

Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ

1. Quy tắc:
2. áp dụng
?2 a.Khi
a.Khi thực
thực hiện
hiện phép
phép chia
chia (4x
(4x44-8x
-8x22yy22+12x
+12x55y):(y):(?2

4x22))
4x

Bạn Hoa
Hoa viết:
viết:
Bạn

A

B

Q

(4x44-8x
-8x22yy22+12x
+12x55y)
y) =
= -- 4x
4x22(-x
(-x22 +
+ 2y
2y22 -- 3x
3x33y)
y)
(4x
Nên
Nên

(4x44-8x
-8x22yy22+12x
+12x55y):(y):(- 4x
4x22)) =
= -x
-x22 +
+ 2y
2y22 -- 3x
3x33yy
(4x

Em hãy
hãy nhận
nhận xét
xét bạn
bạn Hoa
Hoa giải
giải đúng
đúng hay
hay sai?
sai?
Em


Bài 11:

Tiết 15
Tuần 8

Chia đa thức cho đơn thứ

1. Quy tắc:
2. áp dụng
?2 a. Khi thực hiện phép chia (4x4-8x2y2+12x5y):
(- 4x2)
Bạn Hoa viết:
(4x4-8x2y2+12x5y) = - 4x2(-x2 + 2y2 - 3x3y)
Nên

(4x4-8x2y2+12x5y):(- 4x2) = -x2 + 2y2 - 3x3y

Emb.hãy
nhận
xét chia
bạn Hoa
Làm
tính
: giải đúng hay sai?
(20x4y 25x2y2 3x2y) : 5x2y


Tiết 15
Tuần 8

Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ1. Quy tắc:
2. áp dụng
3. Bài tập củng
cố
Bài tập3
tập3 :: Điền
Điền đúng
đúng (Đ)
(Đ) sai
sai (S)
(S) ..
Bài
Cho A=
A= 5x
5x44 -- 4x
4x33 +
+ 6x
6x22yy
Cho

= 2x
2x22
BB =

Khẳng định

Đ/S

1. A Không chia hết cho B vì 5

S

không chia hết cho 2

2. A chia hết cho B vì mọi hạng
tử của A đều chia hết cho B

Đ


Tiết 15
Tuần 8

Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ

1. Quy tắc:
2. áp dụng
3. Bài tập củng
cố
Bài tập 4: Điền đa thức thích hợp vào ô trống
3
+3
a) (-2x5 + 6x2 4x3) : 2x2-x=
2x
x
b) (3xy42 2x2y4+ x3) :
= 3y2 2xy + x2
12x y + 4x
c) 8x2y2
: ( - 4x2) = -3x2y
x2 + 2y2


Tiết 15
Tuần 8Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ

HOAẽT ẹONG NHOM

Bài tập 5: Làm tính chia

a) (3x2y2 + 6x2y3 12xy):
3xy
=x y + 2xy2 - 4
b) (8x4 4x3 + 6x2y): 2x2
=4x2 - 2x +3y
c) [ 5(a b)3 + 2(a- b)2 ]: (a
- b)2
= 5(a-b) +2


HNG DN V NH
- Học thuộc quy tắc chia đơn thức cho đơn
thức
- Học thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn
thức
- Bài tập về nhà 65 trang 29 SGK
- Bài 44,45,46,47 trang 8 SBT
- ôn lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức đã
sắp xếp, các hằng đẳng thức đáng nhớ
- Đọc trớc bài Đ 12


Tiết 15
Tuần 8

Bài 11:

Chia đa thức cho đơn thứ

1. Quy tắc:
2. áp dụng
3. Bài tập củng
cố
Bài tập TRề CHI THI GII TON NHANH

6:

LUT CHI

Mỗi đội gồm 4 bạn và một cây bút. Mỗi bạn chỉ đợc làm một bớc
trong một lần. Bạn sau có quyền sửa sai của bạn liền trớc. Đội nào
làm nhanh, đúng là thắng cuộc. Đội nào vi phạm luật chơi là thua
cuộc.

Đề bài: Làm tính chia
a) (7.35 34 + 36 ): 34
b) ( 5x4 3x3 + x2): 3x2
c) ( x3y3 2x2y3 x3y2 ) : x2y2
d) [ x2 - (2y)2] :( x + 2y)


CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×