Tải bản đầy đủ

Ôn tập Chương II. Phân thức đại số

Bài 1: Tính
a)

b)

2
xy ( xy − 5 x + 10 y )
5

( x + 3 y ).(x − 2 xy )
2Bài 2: Rút gọn biểu thức

a)

(2 x + 1) + (2 x − 1) − 2(2 x + 1)(2 x − 1)
2


2


Bài 3: Tính giá trị của biểu thức
tại x = 18 và y = 4

• Bài 4. Làm tính chia
2

a)

2

5 x y :10 x y

(9 x y + 6 x y − 12 xy ) : 3xy
2

b)

4

2

2

3

x + 4 y − 4 xy
2

2


Bài 5: Làm tính chia

a)

(6 x − 7 x − x + 2) : (2 x + 1)
3


2


Bài 6: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a)

x − 3 x − 4 x + 12

b)

2x − 2 y − 6x − 6 y

c)
d)

3

2

2

2

x + 3x − 3x − 1
3

2

x − 5x + 4
4

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×