Tải bản đầy đủ

Chương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

KIEÅM TRA BAØI CU
Khi chia đa thức một biến ta cần lưu ý những
gì?
Bài 1 Làm tính chia
a) (25x5 - 5x4 + 10x2 ) : 5x2
= 5x2 (5x3 - x2 + 2) : 5x2
= 5x3 - x2 + 2
b)( 2x 4 + x 3 + 5x − 3x 2 − 2 ) : ( x 2 − x + 1)
c )(5 x 3 − 3 x 2 + 7) : ( x 2 + 1)


4
3
2
2x
+
x
+
5x

3x

−2
b) Sắp xếp:
= 2x 4 + x 3 − 3x 2 + 5x − 2

Vậy ( 2x 4 + x 3 − 3x 2 + 5x − 2 ) : ( x 2 − x + 1) = 2x 2 + 3x − 2


2. PhÐp chia cã d
VÝ dô 1: Thùc hiÖn phÐp chia: (5x 3 - 3x2 + 7) : (x2
+ 1)
Ta
viÕt

5x3 - 3x2 + 7 = (x2 + 1)(5x - 3) + (-5x
+ ®a
10)thøc
®a
®a
®a
bÞ chia
(A)

A = B.Q + R

thøc
chia

thøc th
¬ng

(B)

(Q)

thøc d
(R)


Chú ý
Với hai đa thức tùy ý A, B của cùng một biến

(B ≠ 0), tồn tại duy nhất cặp đa thức Q, R để :
A = B.Q + R
+ Bậc của R nhỏ hơn bậc của B ⇒ R được gọi
là dư
+R=0 ⇒
phép chia hết
Bài 74 (SGK/32)
Cách 2: Gọi thương trong phép chia trên là Q(x)
3
2
ta có: 2 x − 3 x + x + a = Q ( x ).( x + 2)
Nếu x = -2 Thì Q(x)(x+2)=0
⇒ 2(−2)3 − 3(−2) 2 + (−2) + a = 0
− 16 − 12 − 2 + a = 0
− 30 + a = 0
a = 30


1. PhÐp chia hÕt
2. PhÐp chia cã d
Bài 2: Khi thực hiện phép chia đa thức (4x2 + 4x +2)
cho đa thức 2x + 1 thì dư trong phép chia bằng:
Ta có:

4x2 + 4x + 2
= (4x2 + 4x + 1) +1
= ( 2x + 1 )2 + 1

A

2x+2

B

2x +1

C

1

D

2

Hoan
hô!
Rất tiếc
emđã
đãnhầm!
đúng
Bạn
em
đã
nhầm!


- Nắm chắc cách chia đa thức một biến đã sắp xếp
để thực hành làm bài tập. Luyện viết đa thức bị chia
A dưới dạng A =BQ+R;
-Làm bài tập: 75,76,77,78,79 (SGK/32), 50, 51
(SBT/13)
- Làm 5 câu hỏi ôn tập chương I (SGK/32)
- Ôn tập kỹ “7 hằng đẳng thức đáng nhớ”.
- Tổng hợp các dạng toán vận dụng HĐT vào vở ôn
tập.
- Tiết sau ôn tập chương I tiết 1.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×