Tải bản đầy đủ

Chương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
LỚP 8
VỀ SINH HOẠT CỤM


Kiểm tra bài cũ
1. Phát biểu công thức tính diện tích hình chữ
nhật, diện tích tam giác vuông?
1
S= a.b
S
=
a.b
b
a
2
a


b

S=

?


1. ĐỊNH LÝ


THỰC HÀNH CẮT GHÉP HÌNH

Lấy hai hình tam giác bằng nhau.


THỰC HÀNH CẮT GHÉP HÌNH

Cắt một hình tam giác theo đường cao


THỰC HÀNH CẮT GHÉP HÌNH
E

D

B

C

Ghép hai mảnh vừa cắt với hình tam giác còn
lại để được một hình chữ nhật.


So sánh diện tích tam giác ABC với diện
1hình chữ nhật
1
1?
tích
BCDE

S =
S
=
BC.DC= BC. AH
ABC

BCDE

2

E

A

B

H

Kết luận:

2

2

D

C

SABC

1
= BC.AH
2


1. ĐỊNH LÝ
Diện tích tam giác bằng nửa
tích của một cạnh với chiều
cao tương ứng cạnh đó

SABC

1
= a.h
2

(S là diện tích, a là độ dài một
cạnh, h là chiều cao ứng với
cạnh đó)

Chứng minh:

A

h
B

C
H

a


A

A

A

h

h

h
B≡H

C
Hình 1

B

H

C
Hình 2

a. Nếu H trùng với B (Hình 1) Khi đó: SABC

C

B
Hình 3

H

1
= BC.AH
2

b. Nếu H nằm giữa B và C (Hình 2) Khi đó:
1
1
1
SABC = SABH + SACH = BH.AH + HC.AH = AH.(BH + HC)
2
2
2

Hay SABC

1
= AH.BC
2

c. Nếu H nằm ngoài BC giả sử B nằm giữa C và H (Hình 3)


A

A

A

h

h

h
B≡H

C

B

C

H

C

Hình 2

Hình 1

a. Nếu H trùng với B (Hình 1) Khi đó: SABC

B
Hình 3

H

1
= AH.BC
2

b. Nếu H nằm giữa B và C (Hình 2) Khi đó: SABC

1
= AH.BC
2

c. Nếu H nằm ngoài đoạn thẳng BC giả sử B nằm giữa C và H
(Hình 3)
1
1
1

SABC = SAHC − SAHB = AH.CH − AH.BH = AH.(CH − BH)
2

Hay

SABC

2

1
= AH.BC
2

2


Bài tập: Chọn phương án đúng
Bài 1: Cho tam giác MNP, đường cao PQ. Trong các
câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?
A

SMNP

B

SMNP

C

SMNP

1
= PM.PQ
2
1
= PN.PQ
2
1
= MN.PQ
2

M
Q

P

N

Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều
cao ứng với cạnh đó.Rất tiếc bạn đã trả lời sai.


Bài tập: Chọn phương án đúng
Bài 2: Cho tam giác ABC. Biết AC = 8 cm, BK = 5
cm. Diện tích tam giác ABC là:
A
A

19cm2
8cm

B

20 cm2

C

21 cm2

K

C

Rất tiếc bạn đã trả lời sai.

5cm
B


TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Câu hỏi số:

1
2

M
? Ộ
?

?
C

?


?
N

?
H

T
?

N
?


?

A
?

C
?

H
?

I?


?

U
?

9?

3?

8?

?
H

?
U

?
V

I?

O
?

L
?

I?

M
? P
?

3
4
5
6
7

?
C
?C

?
H ?
Ứ ?
N

8
9
10
TỪ KHOÁ

? Ì?
H

?
N

?
Đ

?
Á

C

?
Y

Ó
C

C
?

A
?

H
Í

?
G ?
M ?
I

?
N

?
H

?
V

?
U

?
N

?
G

2?

5?

2?

?
H

?
V

?
U

?
Ô

O
?

I?

C
?

T
H
Ì
N

?
Ô

?
N

?
G

Đây là một câu thành ngữ

Ê
N

một
mãnh
vường
hình
tam
giác

chiều
cao28(m),
: một4.
mãnh
vườn
tam
giác

cạnh
đáy
làcao36
mvi.
2.
8.
Trong
diện
tích
thự
tam
chình
giác
tế
người
bằng
ta
……..tích
làm
nhà
để
của
giác
chiều
móng
nhà.
10.
Diện
tích
hình
chữ
lớn
nhật
nào
lớn
nhất

cùng
chu
5.
tổng
ba
cạnh
của
tam
giác
thị
gọi

gì?
7.
Đây
6.18:16
Đây
làtích
phần
làtam
tên
quan
một
trọng
goitích
kỳ
nhất
thi
trong
toán
việcgiải
trên
mạng
bài
tập
hình học
.
3
1.
.
diện
Diện
tích
tam
giác
giác
bằng
bằng
½
½
tích
cạch
của
đáy
chiều
và………
cao
Tương
và……….
ứng.
09/15/17
à chiêù
cao
tương

14m.
Tính
diện tích mãnh vườn
cạnh
đáy
là 67(m)
diện
tíchgiác
baogì?
nhiêu?
Đó
hình
gì?
vàlàcạnh
Người
tađáy
cần
tương
họứng
sửthì
dụng
ừng.
tamBài tập : Lớp của An chuẩn bị cắm trại, An được phân công
làm 240 lá cờ nhỏ để làm dây trang trí. Mỗi lá cờ có kích
thước như hình vẽ. Hỏi An phải mua bao nhiêu mét vải để
làm cờ (không kể các đường may) nếu vải có bề ngang
tương ứng là 1,2 mét.
LỜI GIẢI
0,1.0, 2
= 0, 01m 2
Mỗi lá cờ có diện tích là:
2

0,2m

Vậy số diện tích mét vải để làm 240 lá cờ là:
240 . 0,01 = 2,4 m2
Vì bề ngang của vải là 1,2m Nên số mét vải
cần mua là: 2,4 : 1,2 = 2m
Đáp số: An phải mua là 2m vải.

0,1m


Hướng dẫn học ở nhà
1. Nắm vững công thức tính diện tích
tam giác và cách chứng minh định lý
Vận dụng linh hoạt kiến thức liên môn để giải
Các bài toán diện tích và vận dụng vào thực tế
3.GV đưa bài tập:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×