Tải bản đầy đủ

Chương II. §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

NhiÖt liÖt chµo Mõng

Giáo viên:

Hoàng Thị Bích Hằng


Kiểm tra bài cũ 2: Nêu thứ tự thực

hiện

1: Nêu định nghĩa phân
hức?
Áp dụng: Trong các biểu
hức
2
1
2
0; −biểu
; thức
7; 2 xnào

− là5phân
x+ ;
sau
5
3
hức:
3
( 6 x + 1) ( x − 2 ) ; 2 ;
3x + 1
9
4x +
9
3
x+3.
4x +
;
− 2;
3
x+3 x+3
−2
x+3

các phép tính
trong
biểu thức sau

thực hiện phép
tính:

1
 1 
1 + ÷:  x − ÷
x
 x 


Phân thức
Biểu thức hữu tỉ
Biểu thức biểu thị một dãy các phép
toán: cộng, trừ, nhân, chia trên những

phân thức


Ví dụ 2:
Biến đổi biểu thức hữu tỉ sau thành một phân thức:

2
1+
x

1
A=
2x
1+ 2
x +1


Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Điều kiện xác định của phân thức
là:
A. x = 0 và x = -1
B. x ≠ 0 và x ≠ -1

x +1
x2 + x

HÕt
1:00
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2:00
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:20
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
1:51
1:41
1:31
1:21
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:01
52
53
54
55
56
57
58
59
42
43
44
45
46
47
48
49
50
32
33
34
35
36
37
38
39
40
22
23
24
25
26
27
28
29
30
20
51
41
31
21
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
1giê

B. x = 0 hoặc x = -1
D. x ≠ 0 hoặc x ≠ -1

x2 −1
2. Tìm x để giá trị của phân thức
bằng 0 là:
x −1

A. x = 1
C. x ∈∅

B. x = -1
D. x = ± 1
3
3. Giá trị của x để phân thức 2
không xác định là:
x +3
A. x = ± 3
C. x ≠ ± 3
B. x ∈∅
D. Mọi x ∈ R


Ví dụ 3: Cho phân thức:

3x − 9
E=
x( x − 3)

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức E
xác định.


Ví dụ 3: Cho phân thức:

3x − 9
E=
x( x − 3)

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức E
xác định.

b) Tính giá trị của E tại x = 2004 và x = 3.


Muốn tính giá trị của một phân thức ta làm như
sau:
+)Tìm điều kiện xác định của phân thức
+)Rút gọn phân thức (nếu cần)
+)Xét xem giá trị của biến có thỏa mãn điều kiện
xác định hay không.
-Nếu thỏa mãn thì thay vào phân thức đã rút gọn
để tính.
-Nếu không thỏa mãn thì giá trị của phân thức
không xác định.


Ví dụ 3: Cho phân thức:

3x − 9
E=
x( x − 3)

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức E
xác định.

b) Tính giá trị của E tại = 3 và x = 2004
c) Tìm giá trị nguyên của x để E có giá trị nguyên


TRÒ CHƠI : TIẾP SỨC

TRÒ CHƠI TIẾP
x2 − 4x + 4
Cho phân thức: C =
SỨC

Luật chơi:
Có hai đội chơi. Mỗi đội
4 bạn xếp hàng dọc. Từng
bạn lên giải bài tập theo thứ
tự các câu hỏi. Mỗi bạn giải
một câu. Bạn sau có thể
chữa bài cho bạn trước. Đội
nào làm xong trước và nhiều
câu đúng là đội thắng.

3x − 6

a) Với điều kiện nào của x thì
giá trị của phân thức được xác
định?
b) Rút gọn phân thức.
c) Tìm giá trị của x để giá trị
của phân thức bằng 0.
4001
1
x
=
d) Tính giá trị của tại
2000
C

HÕt
giê
1:00
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:18
3:19
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
3:25
3:26
3:27
3:28
3:29
3:30
3:31
3:32
3:33
3:34
3:35
3:36
3:37
3:38
3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:47
3:48
3:49
3:50
3:51
3:52
3:53
3:54
3:55
3:56
3:57
3:58
3:59
4:00
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:36
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:55
2:56
2:57
2:58
2:59
3:00
3:01
3:02
3:03
3:04
3:05
3:06
3:07
3:08
3:09
3:10
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2:00
2:01
2:02
2:03
2:04
2:05
2:06
2:07
2:08
2:09
2:10
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:20
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
3:11
2:11
1:51
1:41
1:31
1:21
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:01
52
53
54
55
56
57
58
59
42
43
44
45
46
47
48
49
50
32
33
34
35
36
37
38
39
40
22
23
24
25
26
27
28
29
30
20
02
03
04
05
06
07
08
09
51
41
31
21
12
13
14
15
16
17
18
19
10
01
11


Biểu
thức
hữu
tỷ

Biến đổi biểu
thức hữu tỷ

Tìm điều kiện xác định
Rút gọn biểu thức (nếu cần)

Giá trị của
biểu thức

Tính giá trị của phân thức tại giá
trị của biến thỏa mãn điều kiện
xác định
Kết luận


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Xem lại các dạng bài đã học
- Vận dụng làm các bài tập: 46, 47, 49, 51 trong SGK/57.
- Hướng dẫn bài 49. SGK/ 58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×