Tải bản đầy đủ

Chương II. §1. Phân thức đại số

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Nêu định nghĩa phân số?

Câu 2: Tìm thương trong phép chia
x− 1
(x – 1) : 2x = ⇒ Không tìm được thương.
2x 2
2

Vì bậc của (x - 1) < bậc của 2x2.
Phân thức đại số


Chương II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Các kiến thức trong chương:
♦Phân thức đại số.
♦Tính chất cơ bản của phân thức đại số.
♦Rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều
phân thức.
♦Các phép tính trên phân thức đại số (cộng, trừ,
nhân, chia).

♦ Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân
thức.


Phân số được tạo thành từ số nguyên
Phân thức đại số được tạo thành
từ đâu…?


A
Hãy quan sát các biểu thức có dạng
sau đây :
B

4x − 7
a) 2
2x + 4x − 5

15
b) 2
3x − 7 x + 8

x − 12
c)
1


Định nghĩa
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu
thức có dạng A trong đó A, B là những đa thức và B khác
B
đa thức 0
A được gọi là tử thức (hay tử)
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu)


Bài tập 1: Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Phân thức đại số là:
A. S
t

B. 5 - x
0
C. đa thức
D. số thực
E. 3 - x
x2
y


Công thức tính vận tốc: v =

S
t

Công thức tính số mol

m
M
V
n=
22, 4
n=


Bài tập 2: Cho hai đa thức x + 2 và y -1.
Hãy lập các phân thức đại số từ hai đa thức trên ?
Đáp án
x +2
y-1

;

y-1
x +2

;

x +2 ;

y -1


Phân số được tạo thành từ số nguyên
Phân thức đại số được tạo thành
đâuthức
……?
từđa


a
c
Hai phân số

b
d
A

gọi là bằng nhau nếu
khi nào?
a. d = b. c
C

Hai phân thức

gọi là bằng nhau nếu
AB
D
Hai phân thức
và C gọi là bằng nhau khi nào ?
A.D = B.C B
D


x- 1
1
=
2
x -1
x +1
Vì (x-1)(x+1) = 1. (x2-1)= x2- 1

Ví dụ :

A
C
Như vậy: Để xét xem 2 phân thức

B
D

có bằng nhau hay không ta làm thế nào?


3x 2 y
x
?3 Có thể kết luận 6 xy 3 = 2 y 2 hay không?

x
x2 + 2x
?4 Xét xem 2 phân thức 3 và 3x + 6 có bằng nhau không?


?5

Theo em ai đúng:

Bạn Quang nói:

3x + 3
=3
3x

Bạn Vân nói:

3x + 3 x + 1
=
3x
x

Bạn Quang nói sai vì : (3x + 3).1 ≠ 3x.3
Bạn Vân nói đúng vì: (3x+3)x = 3x(x+1) = 3x2 +3x


Định nghĩa
PTĐS

Hai phân thức
bằng nhau

A = C nếu AD = BC
B D


Bài tập 3: Tìm các phân thức bằng phân
x
trong các phân thức sau:
thức
2y
2
3x2y
-x
xy
a)
b)
c) 2
2
6xy
2xy
2y
Đáp án
3x2y
a)
6xy2

xy
c) 2
2y


Bài tập 4:
Đa thức M trong đẳng thức:
nào ?

M
x − 16
2

=

x
x− 4

là đa thức

A. x2 - 4x

C. x2 + 4x

B. x2 + 4

D. Đa thức khác


Hướng dẫn về nhà

- Ghi nhớ định nghĩa phân thức đại số và
định nghĩa hai phân thức bằng nhau.
- Làm bài tập 1,2,3 SGK/36
-Ôn lại tính chất cơ bản của phân số đã học ở
lớp 6. Đọc trước nội dung bài: “ Tính chất cơ
bản của phân thức”


Bài tập 2/SGK. Ba phân thức sau có bằng nhau không?
x2 -2x-3
x-3
x2 − 4x + 3
;
;
2
x +x
x
x2 − x
x2 - 2x- 3 x- 3
=
2
x +x
x
x- 3 x2 − 4x+ 3
=
x
x2 − x

?
?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×