Tải bản đầy đủ

Chương II. §8. Phép chia các phân thức đại số


Tổng Quát :

A B
. =1
B A

A

, ≠ 0÷
B


B
Là phân thức nghịch đảo của phân thức
A

A
B

A

B

B
A

Là phân thức nghịch đảo của phân thức



?2 Tìm phân thức nghịch đảo của các phân thức sau :
Cho
phân
thức
Phân
thức
nghịch
đảo

3y 2

2x

x2 + x − 6
2x + 1

2x
− 2
3y

2x + 1
x2 + x − 6

1
x−2

3x + 2

x-2

1

3x + 2

Lưu ý: Tất cả các phân thức này đều khác 0

1

1


Quy tắc:
A
Muốn chia phân thức
cho phân thức C khác 0, ta
B
D
nhân A với phân thức nghịch đảo của C
B
D
A C A D C

,

0
=
×
:
D
÷


B D B C

Phép chia là phép toán
ngược của phép nhân


Ví Dụ :

x − y x+ y
:
2 2
6x y
3 xy
2

2


*Lưu ý :
- Đối với phép chia nhiều phân thức ta có thể thực
hiện như sau:
A C E A D F A.D.F
A C E A C E
: : = . . =
hay : : =  : ÷:
B D F B C E B.C.E
B D F B D F
- Khi làm bài tập ta có thể áp dụng các công thức về
dấu:
 A C

*  − ÷:
= −
 B D

A  C

* :−
÷= − 
B  D


A C
:
÷
B D
A C
:
÷
B D
 A  C  A C
*  − ÷:  −
:
÷=
 B  D B D


?3

Làm tính chia phân thức :

?4 Thực hiện phép tính sau :

1 − 4 x2 2 − 4 x
:
2
x + 4 x 3x

4 x2 6x 2x
:
:
2
5y 5y 3y


Bài 45(SGK/55) : Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép
chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng
với 1
x+ : x+
x+
x
x+
x+
x
…………………………..
:
:
:
=
:
3
5
x
+
x
+
2
6
x+
x+
x+
x+
4
x+
4
1
1 vÕ 2
5
6
3
BiÕn
®æi
tr¸i x
x
x+
x+
x+ . x+ . x+
.
.
.
=
VT
4
5
x
+
x
+
x+
1
2
3
x+
x+
x+
x+
=
5
6
6
1
2
3
4


Hãy tính giá trị của dãy phép tính
x + …………………
x+
sau: x

x+
1

:

2
x+
1

:

Gi¸

trÞ

x

:

3
x+
2

n

1

4

1

5

2

-20

7

9

x
x+n

x+n
x
:
=
x+n- x+
1
n

Ngày lễ gì?

( Coi tử là ngày ,
mẫu là tháng)

1
5

Ngµy Quèc tÕ lao
®éng

1
6
2
9

Ngµy Quèc tÕ
thiÕu nhi
Ngµy Quèc kh¸nh n
íc ViÖt Nam

20
11

Ngµy Nhµ gi¸o
ViÖt Nam


HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

- Học khái niệm về phân thức nghịch đảo, quy tắc
chia phân thức.
- Làm bài tập 42b, 43b, 44 (SGK/54) và bài 40,41
(SBT/34).
- Ôn tập các phép toán về phân thức tiết sau
kiểm tra 1 tiết



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×