Tải bản đầy đủ

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số


KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức có mẫu
thức khác nhau. (4,0 điểm)
2) Thực hiện phép cộng: (6,0 điểm)

3x −3x
a,
+
x +1 x +1

1
−1
b,
+
y ( x − y ) x( x − y )


Đáp án
1) Phát biểu đúng quy tắc: ghi 4,0 điểm
2) Mổi câu đúng ghi 3 điểm
a)
b) 1
−1
+
3x −3x
y( x − y ) x( x − y )

+

x +1 x +1
3x + (−3x)
=
(1,5 đ )
x +1
0
=
= 0(1,5 đ )
x +1

MTC = xy ( x − y )(1, 0 đ )
1
−1
+
y ( x − y ) x( x − y )
x
−y
=
+
(1, 0 đ )
xy ( x − y ) xy ( x − y )
x− y
1
=
=
(1, 0đ )
xy ( x − y ) xyTa có
A
Ta nói:
B
-A
B

A -A
+
=0
B B

-A
là phân thức đối của
B
A
là phân thức đối của
B


?2

T×m ph©n thøc
®èi cña

1− x
x

Gi¶i

−x
Ph©n thøc ®èi1cña
x

1 −lµx −(1 − x) x − 1

=
=
x
x
x


Bài 28(SGK-49) (làm theo nhóm trên
PHT )
-A A
=

B -B
Theo quy tắc đổi dấu ta

A A
Do đó ta cũngcó=
. Chẳng hạn,
B -B
phân thức
4

5 x

4
4
4

=
=
5 x (5 x) x 5

đối của

áp dụng điều này hãy điền những
phân thức thích hợp vào những chỗ
trống
dới đây:
2
2
2
2

x +x2 + 2 x + 2
x +2
a ) a) = = ... = ...;=
;
1 51x 5 x(1 5 x) 5 x 1

4 x + 14 x + 14 x + 1 4 x + 1
b) b) = = .... =
.
5 x 5 x(5 x) x 5

(Điền đúng mỗi chỗ ghi 2,5


Phép trừ
Ph©n sè
Nh¾c l¹i quy t¾c
c
a
trõ ph©n sè
cho
d
b sè
ph©n
? a
Muèn trõ ph©n sè
ba
cho c
d

ph©n sè

b
c
, ta céng
d

víi
a ph©n
c
asè ®èi
 ccña


= +− ÷
:
b d
b  d

Ph©n
Nªu
quy t¾c trõ
thøc
ph©n thøc C cho
ph©n thøc D ? A
B
C
Muèn trõ ph©n thøc
D
A
B
cho ph©n
C
thøc
, ta
D

céng
A C víi
A ph©n
 C
= +− ÷
thøc− ®èi
B D B  D
cña
:

A
B


?3

Lµm tÝnh trõ
x+1
thøc:
Gi¶i : x+3
− 2
2
x −1

x+3
x+1
ph©nx2 − 1− x2 − x

x −x

x+3 −(x+1)
= x2 − 1+ x2 − x (Thay phép trừ bởi phép cộng )
x+3
−(x+1)
= (x− 1)(x+1) + x(x − 1)
x(x+3)
−(x+1)2
= x(x− 1)(x+1) + x(x − 1)(x+1)
(Thực hiện phép
x2 +3x − (x2 + 2x +1)
cộng theo quy tắc)
= x(x− 1)(x+1)
x2 +3x − x2 − 2x − 1
x −1
= x(x− 1)(x+1) = x(x− 1)(x+1)
= 1
x(x+1)


?4 Thùc hiÖn phÐp
tÝnh:C¸ch 1
Gi¶i:

x+2 x−9 x−9


x −1 1− x 1− x

C¸ch 2

x + 2 x −9 x −9


x −1 1 − x 1 − x
 x + 2 x −9  x −9
=
+
÷−
 x −1 x −1  1 − x
x+2+ x−9 x−9
=

x −1
1− x
2x − 7 x − 9
=
+
x −1 x −1
2 x − 7 + x − 9 3 x − 16
=
=
x −1
x −1

x + 2 x −9 x −9


x −1 1− x 1− x
=

x+2
x−9
x −9
+
+
x − 1 −(1 − x ) −(1 − x)

x + 2 x −9 x −9
=
+
+
x −1 x −1 x −1

=

3x − 16
x −1

Chó ý: Thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh vÒ
ph©n thøc còng gièng nh thø tù thùc
hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ sè.


?4

Bạn Tâm làm nh
x+2 x9 x9
sau
:

x 1

1 x

x +2
=
x- 1

1 x


x- 9
x - 9ử


ố1 - x
1- x ứ

x +2
=
- 0
x- 1
x +2
=
x- 1

Em cho biết bạn mình sai ở đâu ?Hoạt động nhóm
1. Thời gian: 3
phút.
2. Các nhóm thảo luận và ghi kết
quảTheo
vào phiếu
học tập
3.
dõi chữa
bài nhóm.
và đáp án
đúng. Nhận xét bài làm của các
nhóm khác. Mỗi câu đúng ghi 2,0
điểm


Phiếu học tập theo nhóm
Bài 1:

Bài 2:

Thực hiện phép tính:
Điền đúng (Đ)
11x x-18
hoặc sai (S)
2x 3 3-2x
A luận:
A
vào
ô kết
Kết luận
B
B
Kết quả là biểu
1
-1
thức nào trong các
S
-2x
2x
10x+thức
18
sau:
A)biểu
B) 10x+18

5x-1
4x+y

1-5x
4x+y

Đ

x+2y
x-1

x+2y
1-x

Đ

(x 1)2 (1 x)2
x2
x2

S

2x 3

3-2x

C) 6

(Điền đúng mỗi chỗ
ghi 2,0 điểm)


Bµi 31a (SGK-50). Chøng tá r»ng hiÖu
sau b»ng mét ph©n thøc cã tö b»ng 1:
x +1
-x
1- 1 =1 + -1
x x+1 x x+1 = x(x +1) +x(x +1)
x +1- x
1
=
=
x(x +1) x(x +1)
1
1
1
=
VËy: x(x +1)
x x +1


Hng dn v nh
1. Học thuộc lý thuyết.
2. Chú ý quy tắc đổi dấu trong một số
bài toán trừ và cộng phân thức.
3. Ôn lại quy tắc nhân phân số
4. Làm bài tập:
* Bài 29a,b,d; bài 30; bài 31b; bài 32SGK.


Ch©n thµnh
c¶m ¬n
quý thÇy c« gi¸o vµ
c¸c em !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×