Tải bản đầy đủ

Chương II. §3. Rút gọn phân thức

KIỂM TRA
TRA BÀI
BÀI CŨ

KIỂM
a) Nêu tính chất cơ bản của phân thức đại số. Viết công
thức tổng quát?
b) Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vì
sao các phân thức sau bằng nhau:

3( x + 1)
3
=
2 x( x + 1) 2 x


Cách rút gọn
phân thức có
giống cách rút
gọn phân số hay
không??1. Cho phân thức:

3

4x
10x 2 y

a. Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu
b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung


5x + 10
?2. Cho phân thức
25x 2 + 50x
a. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử
chung của chúng.
b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.


Vậy muốn rút gọn một phân
thức ta làm mấy bước?


Ví dụ 1: Rút gọn phân thức

−14x y
a)
2 3
21x y
3

5

x − 4x + 4
b)
2
x −4
2?3. Rút gọn phân thức

x + 2x + 1
3
2
5x + 5x
2


?4. Rút gọn phân thức

3(x − y)
y−x


Cách
rút
gọn
phân
Cách rút gọn phân
thứccũng
có giống
cách
thức
giống như
rút gọn
phân
số số.
hay
cách
rút gọn
phân
không?


RÚT GỌN PHÂN THỨCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×