Tải bản đầy đủ

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số


KIỂM TRA BÀI CŨ :
Bµi 1: Lµm tÝnh
céng.3x
−3 x
a.
+
x +1

b.

x +1

x
1
+
x −1 1− x

Bµi 2: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç
trèng.
tæcã ……….

a. Hai sè ®èi nhau lµ hai sè
b»ng 0 .
ng cén
b.sè
Muèn trõ hai ph©n sè ta lÊy sè
g bÞ
trõ ..….. víi … . . .cña sè trõ.
®èi


Kh¸i
phân thức gọi là đối nhau nếu
niÖmHai
:
tổng của chúng bằng 0
A
B

Ph©n thøc ®èi cña
ph©n thøc
lµ ph©n
A
−A
thøc
nµo
?

sao?

Ph©n thøc ®èi cña
B
B
ph©n thøc
A −A

+
=0
B B
Ph©n thøc ®èi cña
ph©n thøc


−A
BA
B


1− x
T×m ph©n thøc ®èi
x
cña:
Giải
−(1 − x )
x −1
1− x
=
Ph©n thøc ®èi cña
x
x
x
lµ:
?2

Bµi 2:

§iÒn ®óng (§)
hoÆc sai (S) vµo «
kÕt luËn:

A
B

-

A
B

1
-2x

KÕt luËn

-1
2x
5x-1
4x+y

1-5x
4x+y

§

x+2y
x-1

x+2y
1-x

§

(x− 1)2 (1− x)2
x2
x2

S

S


Quy tắc :
Muốn trừ phân thứcAta cộng

A
B

C
cho phân thức
D
B
C
với phân thức đối của
D


VÝ dô: Trõ hai ph©n
Gi¶i

1 − 1
y(x − y) x(x − y)

1
−1
=
+
y ( x − y ) x( x − y )

x
−y
=
+
xy ( x − y ) xy ( x − y )
1
x− y
=
=
xy
xy ( x − y )

1 − 1
thøc
y(x
− y) x(x − y)

Thay phép trừ
phép
x − y )cộng
MTCbởi
: xy (

Thực hiện phép
cộng theo qui
tắc


?3 Lµm tÝnh trõ ph©n x2+ 3 − x2 + 1
x −1 x − x
thøc:
?4 Thùc hiÖn
tÝnh:

x+2 x−9 x−9


phÐp
x − 1 1− x 1− x


?4

Bạn An làm như sau

Em hãy cho biết bạn
mình sai lầm ở đâu ?
Bạn sai lầm ở chỗ:
x + 2  x−9 x −9
−
+
÷
x −1  1− x 1− x 

x− 9
x+ 2
x− 9


1− x
x−1
1− x
x + 2  x −9 x −9
=
−

÷
x −1  1 − x 1− x 
x+2
x+2
=
−0 =
x −1
x −1

Chú ý : Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức
cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số .


Bµi tËp

Thực hiện phép tính
a

4x + 5 5− 9x

2x − 1 2x − 1
4x + 5 9x− 5
=
+
2x − 1 2x − 1
4x + 5+ 9x − 5
=
2x − 1
13x
=
2x − 1

b

11x
x − 18

2x − 3 3 − 2x
11x
x − 18
=
+
2x − 3 2x − 3
11x + x − 18
=
2x − 3
12x − 18
=
2x − 3
6(2x − 3)
=
=6
2x − 3


1

2

3 4


CỦNG
CỐ : Hai phân
Trừ
phân
thức

thức đối
nhau

A −A
+
=0
B
B

A C A  −C 
− = +
÷
B D B  D 
Quy tắc
đổi dấu

A −A A
− =
=
B B −B


Hướng dẫn về nhà
* Bài vừa học:
Häc thuéc kh¸i niÖm hai phân thức đối
nhau,
quy tắc trừ hai phân thức và áp dụng vào giải
bài*tập
Bài. tập về nhà:
Làm các bài tập:
+ Sách giáo khoa: 28, 29b, d; 30; 31; trang 50
* Bài sắp học:

Luyện tập


Chúc các thầy cô giáo mạnh
khỏe.
Chúc các em học tập tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!


x +2
Ph©n thøc ®èi cña ph©n thøc
x
lµ:
2
2
x +2
x

2
A. −
C.
x
x
2

x +2

−x
2

B.

−x + 2
x
2

D
.


PhÐp tÝnh sau thùc hiÖn ®óng hay
sai?
1
1
−1
1

x

1
+
1

=
+
=
x x+ 1
x x+ 1
x(x + 1)
−x
=
x(x + 1)
−1
=
x(x + 1)

Sai
KÕt
qu¶


2− x

thøc
2
x

1
(
)

Ph©n
b»ng víi ph©n
thøc nµo sau ®©y?
A.

−2 − x
2
( x − 1)

x− 2
C.
2
( 1− x)

−x− 2
B.
2
( 1− x)
2− x
D.
2
( 1− x)


2x − 3 4x − 2
KÕt qu¶ rót gän cña biÓu thøc −
2x + 1 2x + 1

lµ :

−2x − 1
A.
2x + 1

B. -1

−2x − 7
C.
2x + 1

−2x + 1
D.
2x + 1


x+3
x +1
?3 Lµm tÝnh trõ ph©n 2 − 2
x −1 x − x

thøc:

Gi¶i

x+3
x +1
− 2
2
x −1 x − x

x+3
−( x + 1)
=
+
( x + 1)( x − 1) x( x − 1)

=
=

MTC : x(x-1)(x+1)

x( x + 3)
−( x + 1) 2
+
x( x − 1).( x + 1) x( x − 1).( x + 1)
2

2

x +3x − x − 2 x −1
x( x + 3) − ( x + 1)
=
x( x − 1).( x + 1)
x( x −1).( x +1)
2

x −1
1
=
=
x( x −1).( x +1)
x( x +1)


?4 Thùc hiÖn
tÝnh:

x+2 x−9 x−9


phÐp
x − 1 1− x 1− x

Gi¶i

x+2 x−9 x−9 x + 2 x −9 x −9


=
+
+
x −1 x −1 x −1
x − 1 1− x 1− x

x + 2+ x − 9+ x − 9
=
x −1

3x − 16
=
x −1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×