Tải bản đầy đủ

Chương II. §6. Phép trừ các phân thức đại số

Tiết 30

Phép Trừ Các Phân Thức Đai Số
Giáo viên:Nguyễn Văn Giáp
Trường THCS Đạ Long


KIEÅM TRA BAØI
CUÕ

3x
−3 x
Tính
+
x +1 x +1
:
3x − 3x
0
=
=
=0

x +1
x +1


§6-PHÉP TRỪ CÁC
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Làm phép 3 x −3 x ?
?1
....
+
=
cộng :
x +1 x +1
3 x + ( −3 x )
=
x +1

0
=
x +1
3x

x+ 1

=
0

−3x
x+ 1

Hai phân
−3x
3x
thức là hai phân thức
va
được
1 hai phân thức như thế
x+
1 øgọix +là

đối
nào với nhau
? nhau


 

§6-PHÉP TRỪ CÁC
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

• 1-Phân
Hai phân
thức
đối : thức được gọi là
đối nhau nếu tổng của

3
x
3
x
chúng
bằnglà
0 . hai phân thức

dụ : va
x+ 1ø x + 1 đối nhau .
A

A
Tổng
+
=0
B B

A :
Kí quát
− là phân thức đối
A phân thức
A
hiệu B của
là phân thức −
Và ngược
lại

B

đối của

B

A
B
Qui taộc ( ủoồi daỏu
thửực)
A A
A phaõn
A
=
=
v
B B
B B
aVí dụ :?2 Tìm phân thức

đối của
ĐÁP
ÁN :

1− x
x

1- x
x −1
là phân
=
x
x
thức
x+ 1
Phân thức x + 1

đối của
1− x
x− 1
phân thức


Hãy nhắc lại quy tắc trừ hai
phân số ?
ĐÁP
ÁN :
a
c
Muốn trừ
cho phân
b
d
phân số
số c
a
Ta cộng với số
b
d
đối của
Nghóa
là :

a c a  c
− = +− ÷
b d b  d


 

2-Phép
trừ :
a) Quy tắc :
( SGK)
A C
A
C

− = . . . +  − 
B D
B
 D
A
C
Kết quả của
ch
D
B
phép trừ
o C
A
được gọi là.
hiệu
va .
D
B
……
của
øø


 

b) Ví
1
1
dụ
:

Trừ hai phân
y
x

y
x
x

y
(
)
(
)
Giả :
thức
1
1
−1
i: 1
y( x − y)x( x − y)

=

y( x − y)

+

x
−y
x− y
=
+
=
xy( x − y) xy( x − y)
xy( x − y)x( x − y)
1
=
xy

c) Chú ý:

Thứ tự thực hiện các phép tính
về phân thức cũng giống như


Làm phép trừ phân thức :
2x
1

2
x −1 x−1
Gợi
2x ý
1

( x − 1) ( x + 1) x − 1


2x
1
GIAÛ

2
x −1 x −1
I:
2x
1
=

( x − 1) ( x + 1)
x −1
1. ( x + 1)
2x
=

( x − 1) ( x + 1) ( x − 1) ( x + 1)
2x
−( x + 1)
=
+
( x − 1) ( x + 1) ( x − 1) ( x + 1)
x −1
2x − x −1
1
=
=
=
( x − 1) ( x + 1)
( x − 1) ( x + 1) ( x + 1)


B.2 Laứm tớnh trửứ caực
4x 1thửực7x: 1
9 a) phaõn

2
2
3x y
3x y
1 7x
4x 1
4x 1+ 1 7x
=
+
=
2
2
2
3
x
y
3x y
3x y
1
3 x
=
= 2
xy
3x y
x 18
11x

c)
3 2x
2x 3
12x 18
x 18
11x
+
=
=
2x 3
2x 3
2x 3
6.( 2x 3)
=
= 6
2x 3


Hướng dẫn về nhà
-Học thuộc quy tắc.
- Xem lại các bài tập và
VD.
chuẩn bị BT 29b,d-30-31-32
SGK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×