Tải bản đầy đủ

Chương II. §3. Rút gọn phân thức

TRệễỉNG THCS NGUYEN THề THAP
TO TOAN

Trõn trng cho mng
quý thy cụ giỏo
n tham d!

Giỏo viờn thc hin: Trn M Ngõn


KIỂM TRA BÀI CŨ

•1.   Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.
2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b)
c)


RÚT GỌN PHÂN SỐ


 

 

Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số
không?
 

=?


Ngày 01/11/2016
Tuần 12 – Tiết 25

Bài 3
Rút gọn phân thức


Bài 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
 

Tử và mẫu là đơn

Ví dụ 1

Phần ghi vào tập

thức

Cho phân thức
Bước 1:

Ví dụ 1

Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu
 

 

 


 

KIỂM TRA BÀI CŨ

Bước 2:
là nhân tử chung của tử và mẫu
a)
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Nhận xét: Phân thức vừa tìm được đơn giản hơn phân thức
đã cho.
Cách biến đổi vừa làm gọi là
rút gọn phân thức.

 

=


Bài 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
Phần ghi vào tập

 

Bài tập 1: Rút gọn phân thức sau:


Bài 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
Ví dụ 2

 

Tử và mẫu là đa thức

Phần ghi vào tập

Cho phân thức
 

Bước 1:
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của
chúng.

 

KIỂM TRA BÀI CŨ

b)
Bước 2:
c)
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Ví dụ 2


Bài 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
Phần ghi vào tập
 

Ví dụ 2

Nhận xét:
Muốn rút gọn một phân thức ta có thể:
* Bước 1:
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
…………………………………………………………….....
(nếu cần)

để tìm nhân tử chung;

* Bước 2:
Chia
cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
………………………………………………………

Nhận xét: SGK/39


Bài 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
Phần ghi vào tập
 

Bài tập 2: Rút gọn phân thức sau:


HOẠT ĐỘNG NHÓM


HOẠT ĐỘNG NHÓMRÚT GỌN PHÂN THỨC:

  Bài 1
Bài 2
Bài 1: nhóm 1 và nhóm 3
Bài 2: nhóm 2 và nhóm 4


Cùng vui theo nhạc


Chào mừng ngày
2
Nhà giáo Việt Nam

1

3

4

5


DẶN DÒ

-

Xem lại nhận xét, chú ý khi rút gọn phân thức
Làm bài 7, 8, 9/ sgk/ 39, 40
Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập.
Câu 1
Trong tờ nháp của một bạn có ghi phép rút gọn phân thức như sau:

SAI

Theo em làm như vậy có đúng hay không? Em hãy giải thích.
 

Giải:


 

Câu 2

Hãy chọn đáp án đúng nhất:
Rút gọn phân thức

a.

b.

c.

d. 

Câu 5

Rút gọn phân thức

Cả hai đều làm đúng đấy!

Bạn An làm như sau:

Bạn Long làm như sau:

Em hãy cho biết bạn nào làm đúng?

Chú ý:
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu. Lưu ý tới tính chất
A= - (-A).


 

Câu 4
Rút gọn phân thức

SAI

Một bạn làm như sau:

Em hãy nhận xét cách làm của bạn đó.

 

Giải:

Bài 3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
 

 

Bài 2

Bài 1

Chú ý:
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và
mẫu. Lưu ý: A= - (-A).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×