Tải bản đầy đủ

Chương II. §3. Rút gọn phân thức

VÒ dù giê to¸n
®¹i sè 8
1


Kiểm tra bài cũ

Chọn biểu thức thích hợp điền
vào chỗ
(a)
x3 trống
+ x2
1/

=

x-1

(x-1)(x
+1
5.)( x + y)

2
/
3/

2(x y)

2

=

5x2 - 5y2
(b)

(f)

x5 =
1
x2 - 1

x+1

x2

x4 + x3+ x2 +
x+1

x4 +
1

x
2
2


Bµi míi
Rót gän ph©n thøc
?1 Cho ph©n thøc:

4x
2

3
10x
y

a.T×m nh©n tö chung cña c¶
tö vµ mÉu
b.Chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n
Bài gi¶i:
tö chung

a. Nh©n tö chung:
2x2
b. Chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chun
4x

3

10x y
2

=

4x3: 2x2
10x2y:2
x2

2x
= 5y
3


Bài tập :

ận xét kết quả bài toán rút gọn phân th

6x2y2 6x
Lu ý: Kết quả bài toán
Cách 1:
=
nhất khi tử và m
8x
8y3 đúng
còn nhân tử chung (kh
5
2 2
y
2 2
3x
y
6x y
=
Cách 2:
8x
4x
y5 2 2 y5
3x
6x y
Cách 3:
=
8x
4y3
4
y5


?2

5x+10
Cho ph©n thøc:
25x2 + 50x

a.Ph©n tÝch tö vµ mÉu thµnh nh©n tö råi t
chung cña chóng.
b. Chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chung

5x+10

Bµi
gi¶i

5 (x +2

=
2
25x (x
25x + 50x

)1
=
2+ )5x
5


Muốn rút gọn một
2.
Nhận xét:
phân
thức ta làm nh
Muốn rút gọn một phân
thế
nào?
thức, ta có thể:

-Phân tích tử và mẫu thành
nhân tử
( nếu cần ) để tìm nhân tử
chung.
-Chia cả tử và mẫu cho nhân
6


Ví dụ1. Rút gọn phân thức:
Giải:

x3 - 4x2 +
4x x2 4

x3 - 4x2 +
4xx2 - 4

=

x(x2 - 4x +
4)
(x – 2) (x
+ 2)

=

x (x –
2)–22) (x +
(x
2)

=

x (x –
2)
x+2
7


?
4

Rót gän ph©n
thøc:

Gi¶i:

3 (x y)
yx

=

- 3 (y x) y x

3 (x y)
yx

= -3

8


giải nhanh

Bài tập 1: Các khẳng định sau đúng hay sa
a. 3xy = x
3
9y

b.

2x2
y
6y

=

2
x x
3 3y

2

xy + 1
3(xy
+
3xy
+
+
c.
= x + = x=
6 3y +
1)
3
3(3y
+
3
+
3
1
1
9y + 3
1
1)
3
23
3
5x
+
5(x
x
+
2y)
x
+ 2y
d.
=
=
10y
4 +
4(x + 2y)
20x +40y 20(x
2y)
(Sai)
(Đúng)

9


Bài tập 2: Chọn một chữ cái đứng trớc
trả lời đúng:
9x2y
1)
2=
12xy
A. 3x
B. 4x C. 3y
D. 4y
4y
4x
3y
3x
3(x y)
2)
=
x(y x)
3
3
3
3
A.
C.
D.
B.
x-y
-x
x
y-x
5x
5
=
3)
5
C. x - 1 D. x + 1
A. x - 5 B. x
10


Bµi tËp 3: Rót gän
ph©n thøc:

x2 - xy

5y2 - 5xy
Bµi gi¶i:
x2 - xy
5y2 - 5xy

=

x (x - y)

-x (y - x)

-x

5y(y - x) 5y(y - x)

5y

=

=

11


Trò chơi: đi tìm ô chữ
Điền phân thức thích hợp vào ô vuông dới đây
để đợc phép
rút gọn đúng. Sau đó viết các chữ tơng ứng với
các phân
thức tìm đợc vào các ô ở hàng dới cùng của bài,
3 3
em sẽ tìm
x
y
2
x(x + 2)
x
x
=
ra ôH.chữ
=
O.
2
5
y
2
xy
2(x + 2)
T.

H
x
2

x-1
1
=
x2 - 1 x + 1
O
x2
y2

C
x
2x - 1

C.

x2

x

=
2x2 - x 2x-1

T
1
x+1

O

T

x2

1

y2

x + 112


Hớng dẫn về
nhà

-Đọc kỹ SGK, các nhận xét và
chú ý khi
rút gọn phân
thức.
-Xem lại các bài tập đã giải trên
lớp.
-Làm bài:
9, bài
10, 10/
11/sgk
sgk -tr
Hớng7,
dẫn
40 x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x
+1
= (x7 + x6)+ (x5 + x4)+(x3 +
x2)+(x + 1)

13


Bài học hôm nay đến
đây là hết
Chúc các thầy cô giáo
mạnh khỏe
Cảm ơn sự nhiệt tình
tham gia
14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×