Tải bản đầy đủ

Chương II. §3. Rút gọn phân thức

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ
DỰ GIỜ LỚP 8A5
NĂM HỌC 2015 - 2016


KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu tính chất cơ bản của phân thức (Bằng lời và công
thức)
2. Áp dụng điền đa thức thích hợp vào chổ (…):
3

3

4x
4 x : 2x2 ........
=
=
2
2
10 x y 10 x y : ...... .........1. Cơng thức:
A A.M
=
B B.M
(M là một đa thức khác
A a
: Nthức 0)
=
B B: N
(N là một nhân tử chung
2. Áp dụng: của A và B)
3

3

4x
4 x :2x2 ........
2x
=
=
2
2
10 x y 10 x y : ......
5y
2x2 .........
Rút gọn phân thức


?1

Cho phân

3
4x
thức
10x 2 y

a. Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu
b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

§¸p ¸n
a) Nhân tử chung của cả
tử và mẫu là:

4x3

4x3:2x2

2x
=
=
b)
2
2
2 5y
10x y 10x y:2x

2

2x


?2

5x + 10
Cho phân thức
25x2 + 50x

a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm n
tử chung của chúng.
b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

§¸p ¸n

a) 5x+10= 5.(x+ 2)
25x2+ 50x= 25x.(x+ 2)
Nhân tử chung : 5(x+2)
5x + 10
5.(x + 2): 5.(x + 2)
1
b)
=
=
2
25x + 50x 25x.(x + 2): 5.(x + 2) 5x


4x 3
5x + 10
Bài toán 1. Rút gọn phân thức:
Bài toán 2: Rút gọn phân thức: 25x 2 + 50x
2
10x
y
4x 3
5x + 10
Để rút gọn phân thức
:
Để rút gọn phân thức 25x 2 + 50x
:
10x 2 y
+ Tìm nhân tử chung của tử và mẫu

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
rồi tìm nhân tử chung.

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Nhận xét: Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có thể:
+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.
+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.


Rút gọn phân số

* Muốn rút gọn một
phân thức ta có thể :
-Tìm ước chung
- Phân tích tử và mẫu
(
ƯCLN
)
G
thành
nhân tử (nếu cần)
iả tìm nhân tử chung;
để
- Chia cả tử và mẫu
i- Chia cả tử và mẫu
cho ước chung
cho nhân tử chung.
( ƯCLN )

Rút gọn phân thức
- Tìm nhân tử chung

- Chia cả tử và
mẫu cho nhân tử
chung


2 2
6x
y
Bài toán 3: Khi rút gọn phân thức
5
8xy
như sau:

6x 2 y 2
6x
= 3
Bạn An:
5
8xy
8y

có ba bạn giải

3x
=
4 y3

6x 2 y 2 3x 2 y 2
3x
=
=
Bạn Bình:
5
5
8xy
4xy
4 y3

6x 2 y 2
3x
Bạn Đức:
= 3
5
8xy
4y
Chúcó
Em
ý: nhận
Khi rút
xét
gọn
gì về
phân
lời thức
giải của
phảicác
rútbạn?
gọn
triệt để (đưa về phân thức tối giản).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×