Tải bản đầy đủ

Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu
Câu1:
1:
CÁC CÂU SAU CÂU NÀO ĐÚNG, CÂU NÀO
SAI?
a) Kết quả rút gọn phân thức: 2x - 6y ;
9y 2 - x 2
2
là:
3y + x
6
3
b) MTC của hai phân thức: x 2 + 4x ;
2x + 8

là: 2x(x+4)


KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu
Câu1:
1:
CÁC CÂU SAU CÂU NÀO ĐÚNG, CÂU NÀO
SAI?
a) Kết quả rút gọn phân thức: 2x - 6y ;
9y 2 - x 2
2
là:
3y + x
6
3
b) MTC của hai phân thức: x 2 + 4x ;
2x + 8

là: 2x(x+4)
Kết quả: a) Sai;

b) Đúng


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu
Câu2:
2:
Thực hiện phép tính:

1
2
a)
+
5
5
3
5
b)
+
4
6Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức.
a) Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng
các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.
A B A+B
+
=
M M
M


HOẠT ĐỘNG NHÓM
Thực hiện phép tính:
Dãy 1:

3x + 1 2 x + 2
+
2
2
7x y 7x y

2 x − 6 x + 12
+
x+2 x+2

Dãy 2:

5 xy − 4 y 3 xy + 4 y
+
2 3
2 3
2x y
2x y

x + 1 x − 18 x + 2
+
+
x −5 x +5 x −5


TIẾT 28 : PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

?2 Thực hiện phép cộng:

6
3
+
2
x + 4x 2 x + 8


Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau.
a) Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy
đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức
vừa tìm được.

A C A ' C ' A '+ C '
+ =
+
=
B D M M
M

- Quy đồng mẫu thức
- Cộng các phân thức
cùng mẫu theo quy tắc


Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

* Chú ý:
Phép cộng các phân thức cũng có các
tính chất sau:
- Giao hoán:

- Kết hợp:

A
C
C
A
+
=
+
B
D
D
B
A C E A C E A C E
+ + =  + ÷+ = +  + ÷
B D F  B D F B D F


TIẾT 28 : PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Cộng các tử thức
với nhau và giữ
nguyên mẫu thức

Quy đồng mẫu thức
rồi cộng các phân
thức có cùng mẫu
thức vừa tìm được.


Tìm tên nhà toán học qua hình ảnh ẩn sau
các miếng ghép

1

2

3

4


Kết quả của tổng sau :
3x − 5
4x + 5
+
7
7x


4y
Kết quả của tổng 5 xy 2− 43 y + 3 xy +
2 3
2x y4
xy 2

2x y


Kết quả của tổng


2x
x +1
2− x
+
+ 2
2
x + 4x + 4 x + 2 x + 4x + 4

1


Kết quả của tổng
2 x2 − x x + 1 2 − x2
+
+
x −1
1− x
x −1x −1


Pytago ( 570- 500
TCN ). Ông là
nhà toán học, triết
học Hi lạp nổi
tiếng. Là người đã
làm quen với các
số tự nhiên , phân
số và số hữu tỉ từ
rất sớm.Cũng
chính ông đã tìm
ra định lý về hệ
thức liên hệ giữa
ba cạnh của một
tam giác
vuông( Định lý
NHÀ TOÁN HỌC PY- TA - GO Pytago)


Tìm tên nhà toán học qua hình ảnh ẩn sau
các miếng ghép

1

2

3

4
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại bài.Nắm vững các quy tắc.
- Làm bài tập 22; 23;24 (SGK trang 46).
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập phép cộng
các phân thức đại số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×