Tải bản đầy đủ

Chương II. §4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức


KiÓm tra bµi cò

x-y
1) x + y =
(x + y)(x - y)
x+y
2) 1 =
x-y
(x + y)(x - y)
1

MTC = (x + y)(x – y)


Tiết 26 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

2
v 5
?1( sgk): Cho hai
2

6x
yzà 4xy
phân thức
3
Có thể chọn MTC là 12x2y3z hoặc 24x3y4z
hay không? Nếu đợc thì MTC nào đơn
giản hơn?
MTC =
12x2y3z


TiÕt 26 Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc

? MTC =
2 3
12x
y Luü
z
Nh©n tö
b»ng sè

MÉu
thøc
6x2yz

6
4

MÉu
MTC
= BCNN(4,6
thøc
4xy2

3

12x y3z

)
= 12


thõa
cña2x

x

Luü
Luü thõa
thõa cña
cña z
y

y

x

y3

x2

y3

z

z


TiÕt 26 Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc

VÝ dô: T×m MTC cña hai ph©n thøc:
1

4x 2– 8x + 4

52

6x – 6x
Nh©n tö
b»ng sè

MÉu thøc
4x2 - 8x + 4 4(x- 1)2
=...............
MÉu thøc
6x( x - 1)
6x2 - 6x
=.....................

12x(x 2 MTC
1)

Luü
thõa
cña x

Luü thõa
cña
(x - 1 )
(x ..............
1)2 ....

4
..........

x
( x - 1)
........... ..............
.........(4,6)
BCNN
..
...
(x= 12
6

2
x
1)
.............................. ............... ........... ..............

....

...

.

....


TiÕt 26 Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc

VÝ dô: Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n
thøc
1
5

4x 2– 8x + 4

2

6x – 6x

4x2 - 8x + 44(x- 1)2
MTC
=
12x(
x= 6x2 - 6x
6x( x- 1)
1)2
=
2
2
- Ta
12x( x - 1) : 4( x -1) = 3x
cã:
12x( x - 1)2 : 6x( x = 2( x- 1)
- 1)
3x
1.
3
x
1
Suy
=
=
2
2
2
12
x
(
x

1)
4 x − 8 x + 4 4( x − 1) .3 x
ra:
10( x − 1)
5.2( x − 1)
5
=
=
2
12 x( x − 1) 2
6 x − 6 x 6 x( x − 1).2( x − 1)


TiÕt 26 Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc

?2/( sgk)
5
3

Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n
thøc
2
x–
2x –
5x
10
Gi¶i:
x2 - 5x = x.(x - 5); 2x - 10 = 2.(x - 5)
MTC = 2x(x - 5)
2
x
5
x
5
NTP1: 2x( .... - ......) : x( .....- ......)
x
x-5
= ........... x - 5
NTP2: 2x ( ..... - ......) : 2( .....- ...... )
3
............
33
3.2 3.(.....) 6
= 22.........
=
=
= =
=
− .....)x ( x x−(....
x − ra:
5x
x ((.....
x − 5)
5).2− .....).(...)
2 x( x − 5).............
Suy
55
55
5. x 5.(.....) 5 x ............
==
=
=
=
=
22xx−−10
.....) 2( x2(....
.............
10 2(.....
2( x −−5)
− 5).−x.....).(...)
2 x ( x − 5)


?3 ( sgk)
−5
3
v
2
Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n
thøc
x − 5 x µ 10 − 2x
-5
10 –
2x

5
=
2x –
10


BµI 4. Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc

Bµi tËp
Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n thøc

11
4
Gi¶i:
y 4
x4
12x
15x

=
=
3
5
y
y
11
11
4
4
y 4
x 4 15x3
15x
12x
12x4
y5
y5
y3
y2
- MTC =
= 16
4 = 4.4
60x4y5
3 5
15x
y
.4
3
5
-VËy: 15x y
60x
x 4y5
x
x
3
.5y
=
114 2 = 55y
11
12x y 3 3 4 5
4 2
12x y
.5y 60x y


Bµi 15a/sgk
5
3
v
Quy ®ång mÉu thøc hai ph©n
thøc
2 x + 6 µ x2 − 9
Gi¶i:
- Ta cã:
5

2x + 6 = 2(x + 3)
x2- 9 = (x + 3)(x - 3)
5.(x – 3)

MTC = 2( x=+ 3)( x
- 3) 2x + 6

VËy
:

=

5(x – 3)

2(x +3.2
3).( x - 2( x 6+ 3)( x = 3)
= 3)

3

x 2

(x + 3)( x 3).2

2( x + 3)( x 3)


TiÕt 26 Quy ®ång mÉu thøc nhiÒu ph©n thøc

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Nắm vững các bước qui đồng mẩu thức của nhiều
phân thức và biết cách trình bày khi qui đồng mẩu
của nhiều phân thức.
+ Bài tập về nhà 14e; 15; 16 tr 18 SBT.
+ Đọc trước bài “Phép cộng các phân thức đại số”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×