Tải bản đầy đủ

Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

Cho hai điểm A và C bất kì.

Nối AB, BC, CD, DA .
Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành.


• Cho hình thoi ABCD. Chứng minh rằng:
• Hai đường chéo vuông góc với nhau và là
các đường phân giác của các góc của
hình thoi.


B
12

GT ABCD là hình thoi
AC ⊥ BD
KL BD là phân giác của góc B.
AC là phân giác của góc A.
CA là phân giác của góc C.
DB là phân giác của góc D.


O

A
Hướng dẫn
Chứng minh:

D

AC⊥ BD ; BD là đường phân
giác của góc
 B
; B1=B2


BOC=900∆ ABC cân ;BO là trung tuyến

AB=AC (gt) ; AO=OC (ABCD là
hbh và tính chất
đường chéo hbh)

C


Hướng dẫn chứng minh dấu hiệu 2.
ABCD là hình thoi.


AB=BC =CD=DA


AB=CD;


BC=AD;


ABCD là hình
bình hành( gt)
(gt)

AB = BC


(gt)


Hướng dẫn chứng minh dấu hiệu 3.
ABCD là hình thoi.
ABCD là hình
bình hành( gt)


AB=BC


∆ABC cân
BO là trung tuyến,AO=OCABCD là hbh và tính chất
đường chéo hình bình hànhBO là đường cao.


AC ⊥ BD
(gt)


Hướng dẫn chứng minh dấu hiệu 4.
ABCD là hình thoi.
ABCD là hình
bình hành( gt)


AB=BC


∆ABC cân
BO là trung tuyến,BO là đường phân giác.

AO=CO(ABCD là
hbh và tính chất
đường chéo hbh)

(gt)


Tø gi¸c

Có 4 cạnh bằng nhau

Có hai cạnh kề bằng nhau
Có hai đương chéo vuông góc với nhau

H×nh b×nh
hµnh

Có một đường chéo là đường phân giác của một góc

H×nh thoi


Bài 73(SGK)

b)

c)

a)

e)

d)


Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và bằng 10cm.
Cạnh của hinh thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:
6cm

A.

B

B.
A

10cm

O

41

C
8cm

C.

164

D

9cm

D.

§¸p ¸n §óng:

B


N

S

KIM NAM CHAÂM VAØ LA
BAØN

HAØNG THOÅ CAÅM


TRANG TRÍ TÖÔØNG

Các thanh của cửa xếp tạo thành những hình thoi


-Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu
nhận biết hình thoi,
- Chứng minh các định lí.
-Ôn lại tính chất, dấu hiệu nhận biết
hình bình hành, hình chữ nhật.
- Làm bài tập 74, 75, 76 SGK trang 106.
-Tiết sau luyện tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×