Tải bản đầy đủ

Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

Tuần 5:
Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
TIẾT 1, 2: ÂM /KH/
( Thiết kế trang 170)
--------------------------------------------Toán
SỐ 7
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Có khái niệm ban đầu về số 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
- Biết 6 thêm 1 được 7. Đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, biết
vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
- Làm BT 1, 2, 3.
2. Kĩ năng: HS biết đọc , viết tốt số 7, biết đếm, so sánh và biết vị trí các số đến 7.
3. Thái độ: Yêu thích và say mê học môn Toán.
II. CHUẨN BỊ


1/ Phương pháp và hình thức tổ chức:
Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp động não,
phương pháp trò chơi; hoạt động cá nhân, lớp.
2/ Đồ dùng:
- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 7. Tranh vẽ bài tập 2.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. Vở, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền
nhanh”.
* Cách chơi: GV chia lớp làm 2 dãy, mỗi
dãy 4 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi
em điền 1 dấu vào chỗ chấm.
- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa
bài...
- - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2 Hoạt động hình thành kiến thức mới: (
* Mục tiêu: - Có khái niệm ban đầu về số
Biết 6 thêm 1 được 7. Đọc, viết số 7, đếm
* Cách thực hiện:
a. Lập số 7:
- Yêu cầu HS lấy 6 hình tròn, thêm 1 hình
tròn, tất cả là mấy hình tròn? ( GV thao tác
trên bảng).
Họ tên GV

1

- HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ?
6> 5
3<1
1<3
4=4
- HS nhắc lại đầu bài.

10’)
7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
và so sánh các số trong phạm vi 7.


- Hoạt động cá nhân.
6 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là 7
hình tròn
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Tiến hành tương tự với 7 que tính, 7 chấm
tròn.
- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn
đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là
mấy bạn?
- 7 chấm tròn, 7 hình vuông, 7 bạn đều có
số lượng là bảy.
- Gọi HS nhắc lại.
- Vậy để biểu diễn các số lượng là 7 cô có
số 7.
* Giới thiệu chữ số 7
- Số bảy được biểu diễn bằng chữ số 7.
- Giới thiệu chữ số 7 in và viết, cho HS đọc
số 7.
b. Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
- Cho HS đếm từ 1 đến 7 và ngược lại.
- Số 7 là số liền sau của số nào?
* Kết luận: Số 7 là số lớn nhất trong các số
từ 1 đến 7.
3. Hoạt độ.ng thực hành: ( 20’)
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc, viết số
biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
* Cách thực hiện:
- HD HS Làm bài tập
* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan sát
giúp đỡ HS M1.
* Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền
nhanh”.
- GV hướng dẫn HS cách chơi và cho HS
chơi.
- Có mấy bàn là xanh? Mấy bàn là trắng?
Tất cả có mấy bàn là?
- Vậy 7 gồm mấy và mấy?
- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
- Gọi HS chữa bài.
* Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
Họ tên GV

2

Năm học 2017 - 2018
- HS tự lấy các nhóm có 7 đồ vật.
- 6 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả
là 7 bạn.

7 chấm tròn, 7 hình vuông, 7 bạn

- HS theo dõi và đọc số 7 : bảy.
- HS viết số 7 và đọc

- HS đếm xuôi và ngược.
- Số 6.
- HS giãn tiết.
7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7

- HS tự nêu yêu cầu của bài viết số 7.
- HS làm bài.
- Viết số thích hợp vào ô trống.

- HS chơi, chữa bài:
- có 6 bàn là xanh, 1 bàn là trắng, tất cả
có 7 bàn là .
- 7 gồm 6 và 1.
- 7 gồm 3 và 4, 5 và 2.
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- HS tự nêu yêu cầu của bài.
- HS đếm số ô trống rồi điền số ở dưới.
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ
HS M1.
- Gọi HS chữa bài.
Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược.
Số lớn nhất trong các số em đã học là số
nào?
( Lưu ý HS M1, M2 biết đọc, viết, so sánh
các số; HS M3, M4 nắm được cấu tạo của
số 7 và vị trí của số 7 để so sánh).
* Kết luận: Trong các số từ 1 đến 7 thì số
1 là số bé nhất, số 7 là số lớn nhất.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 7.
- GV nhận xét...
- Chuẩn bị giờ sau: Số 8.

Năm học 2017 - 2018
- HS làm bài.
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- HS đọc cá nhân.
- số 7.

-------------------------------------------------------------Thể dục
BÀI 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay
trái.
- Trò chơi “ Đi qua đường lội”.
2. Kĩ năng:
- HS M1, M2 biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, biết cách đứng
nghiêm, nghỉ và biết đúng hướng để xoay người theo ( có thể còn chậm). Bước đầu
làm quen với trò chơi.
- HS M3, M$ khi tham gia trò chơi, HS biết đi đúng theo các vạch hoặc ô đã kẻ sẵn .
3. Thái độ: HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Còi, kẻ sân chơi, trên sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ
học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Nội dung
ĐL
I/ Hoạt động khởi động:
8’
1/ Nhận lớp
2’
- GV nhận lớp phổ biến nội
dung yêu cầu giờ học.
Họ tên GV

Phương pháp tổ chức dạy học

3

Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

2/ khởi động
- Đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi: “Diệt các con vật
có hại”.

6’

II/ Hoạt động thực hành:
22’
*Mục tiêu: HS biết cách tập
hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng
dọc, biết cách đứng nghiêm,
nghỉ và biết đúng hướng để
xoay người theo( có thể còn
chậm). Bước đầu làm quen với
trò chơi.
* Cách thực hiện:
12’
1) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 10’
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

2) Làm quen trò chơi: “Đi qua
đường lội”.
- Cách chơi: Các em lần lượt đi
lên các viền đỏ để đi từ nhà
đến trường. Khi đi không để
chân bước lệch các viên đỏ,
nếu bước lệch coi như đã bị
ngã. Sau khi HS trường, GV
cho các em đi theo chiều
ngược lại giả như đi trên
đường đi học về. Trò chơi cứ
tiếp tục như vậy không vội
vàng, mà thận trọng, đi theo
thứ tự em trước đi qua được
vài viên đá thì em sau mới đi
tiếp.
Họ tên GV

Năm học 2017 - 2018
∆ GV
- Lớp trưởng tập hợp lớp cho GV
- GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS khởi động
- HS khởi động tích cực.

Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV nhắc lại kỹ thuật của các động tác sau đó
điều khiển lớp tập luyện 2 - 3 lần.
- HS chú ý và thực hiện nghiêm túc.
- GV gọi lớp trưởng lên và hướng dẫn lớp trưởng
thực hiện.
- GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS.
Đội hình

- GV nêu tên trò chơi, sau đó cùng HS hình dung
xem khi đi học từ nhà đến trường và từ trường về
nhà nếu gặp phải đọan đường lội hoặc đọan suối
cạn, các em phải xử lí như thế nào. Tiếp theo, GV
chỉ vào hình vẽ đó chuẩn bị để chỉ dẫn và giải
thích cách chơi.
- GV làm mẫu, rồi cho các em lần lượt bước lên
những “tảng đá” sang bờ bên kia như đi từ nhà
đến trường. Đi hết bên bờ bên kia, đi ngược trở
4

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018
lại như khi học xong, cần đi từ trường về nhà. Trò
chơi cứ tiếp tục như vậy không chen lấn, xô đẩy
nhau.
- GV tổ chức cho HS chơi chính thức.
- HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn.

III/ Hoạt động tiếp nối:
1/ Thả lỏng
Lớp tập một số động tác thả
lỏng.
- Đứng vỗ tay hát.

5’
2’

2/ GV cùng HS hệ thống lại
bài.
3/ GV nhận xét giờ học giao
bài tập về nhà:

1’
2’

Đội hỡnh
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
- HS thả lỏng tích cực
- GV tập hợp lớp và cùng HS củng cố bài học
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo
quy định

---------------------------------------------------Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
TIẾT 3, 4: ÂM /L/
( Thiết kế trang 173)

-----------------------------Toán
SỐ 8
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.
- HS biết 7 thêm 1 được 8. Đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8,
biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1đến 8.
- HS làm BT 1, 2, 3.
2. Kĩ năng: HS đọc, viết thông thạo số 8 và biết cấu tạo của số tám, biết so sánh các
số từ 1 đến 8.
3.Thái độ: Hăng say học tập môn toán.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 8, bảng phụ và phiếu học tập ghi nội
dung bài tập 2.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán, vở, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

Họ tên GV

5

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng,
điền nhanh”.
* Cách chơi: GV chia lớp làm 2 dãy,
mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối
tiếp mỗi em điền 1 dấu vào chỗ chấm.
- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi,
chữa bài...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức
và nhận biết cấu tạo, vị trí của số 8:
* Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về
đến 8. HS biết 7 thêm 1 được 8. Đọc,
phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số
* Cách thực hiện:
a. Lập số 8:
- Yêu cầu HS lấy 7 hình tròn, thêm 1
hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?
(GV đồng thời thao tác trên bảng).
- Tiến hành tương tự với 8 que tính, 8
chấm tròn.
- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy
bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ?
Tất cả là mấy bạn?
Chốt: Gọi HS nhắc lại.
- Để biểu thị các đồ vật có số lượng là
8 cô có số 8.
b. Giới thiệu chữ số 8:
- Số tám được biểu diễn bằng chữ số
8.
- Giới thiệu chữ số 8 in và viết, cho
HS đọc số 8.
c. Nhận biết thứ tự của số 8 trong
dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
- Cho HS đếm từ 1 đến 8 và ngược
lại.
- Số 8 là số liền sau của số nào?
- Trong các số từ 1 đến 8 số nào bé
nhất? Số nào lớn nhất?
* Kết luận: Trong các số từ 1 đến 8
Họ tên GV

Năm học 2017 - 2018

- HS chơi, chữa bài: Số ?
1, 2,...,..., 5,...,7.
7,...,...,4,..., 2, ....

- HS nhắc lại đầu bài.
mới ( 10’ ): Hình thành khái niệm về số 8
số 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1
viết số 8, đếm và so sánh các số trong
từ 1đến 8.

- HS hoạt động cá nhân.
- Là 8 hình tròn

- HS tự lấy các nhóm có 8 đồ vật.
- 7 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 8
bạn.
- 8 chấm tròn, 8 hình vuông, 8 chấm tròn- 8
bạn,

- theo dõi và đọc số 8: tám.

- HS đếm từ 1 đến 8 và ngược lại.
- Số 7
- Trong các số từ 1 đến 8 số1 bé nhất. Số8 lớn
nhất.
6

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
số1 bé nhất. Số8 lớn nhất.
3.Hoạt động thực hành ( 20’):
- Hướng dẫn HS làm bài tập
* Mục tiêu:
- Củng cố cách đọc, viết , đếm số 8,
trong phạm vi 8, biết vị trí s ố 8 trong
* Cách thực hiện:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát
giúp đỡ HS M1.
Bài 2: - GV treo bảng phụ bài tập 2
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Có mấy chấm tròn, thêm mấy chấm
tròn? Tất cả có mấy chấm tròn ?
- Vậy 8 gồm mấy và mấy?
- Tiến hành tương tự với các hình còn
lại trong phiếu học tập.
- Gọi HS chữa bài.
Bài 3 : Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nêu cách làm.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát
giúp đỡ HS M1.
- Gọi HS chữa bài.
- Gọi HS đọc lại các số xuôi và
ngược. Số lớn nhất trong các số em đã
học là số nào?
* Kết luận: Số lượng đồ vật nào càng
nhiều thì số đó sẽ lớn hơn. Hay số
đứng trước bé hơn số đứng sau.
4: Hoạt động tiếp nối ( 3’):
- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 8.
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau: Số 9.

Năm học 2017 - 2018
- HS giãn tiết.

biết 7 thêm 1 được 8 và so sánh các số.
dãy số từ 1đến 8.
- Viết số 8.
- HS viết 1 dòng số 8 ra vở.

- Viết số thích hợp vào ô trống.
- có 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn, tất cả có 8
chấm tròn .
- 8 gồm 7 và 1.
- HS làm bài ở phiếu học tập, 4 HS làm bảng
phụ, chữa bài.
- 8 gồm 3 và 5, 4 và 4, 2 và 6, 1 và 7.
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- Viết số thích hợp vào ô trống.
- Đếm rồi điền các số từ 1 đến 8 còn thiếu vào
các ô trống.
- Làm bài, nhận xét bài bạn.
- HS đọc cá nhân.
- số 8.

----------------------------------------------------ĐẠO ĐỨC

GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T1)
I . MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: - HS hiểu: Trẻ em có quyền được học hành.
Họ tên GV

7

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
- Học sinh biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
- Nêu được ích lợi của việc giữ gìn sách vở , đồ dùng học tập của HS. Giữ gìn sách
vở , đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình.
2.Kĩ năng: - Thực hiện giữ gìn sách vở học tập của mình.
3.Thái độ: Học sinh biết yêu quý và giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản
thân. .
* Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền đẹp là tiết kiệm theo gương Bác
Hồ, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường làm cho môi trường luôn
sạch đẹp.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp
thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh họa bài tập 1, 2 trong vở bài tập Đạo đức lớp 1.
- HS: Bài hát: “Em yêu trường em”. Màu và các đồ dùng học tập, vở BTĐĐ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

TIẾT 1:
3’

1. Hoạt động khởi động :
- Cho HS hát bài: “Em yêu trường em”.

- HS hát.

- GV giới thiệu vào bài, ghi tên đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
10’

- HS nhắc lại tên bài học

a.HS làm bài tập 1 .
* Mục tiêu: học sinh biết tô màu các đồ
dùng học tập để từ đó biết được các đồ dùng
cần thiết cho học sinh.
* Cách thực hiện:
- GV treo tranh vẽ BT 1, nêu yêu cầu. Cho
học sinh mở vở Bài tập Đạo đức quan sát
- HS thảo luận nhóm 4 và tô màu
tranh BT1. Giáo viên yêu cầu học sinh tô
vào các đồ dùng học tập ở bảng
màu vào các đồ dùng học tập trong tranh vẽ .
phụ vẽ bài tập 1.
- Giáo viên xem xét , nhắc nhở học sinh .

Họ tên GV

8

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

– Cho HS nêu tên các đồ dùng có trong hình - HS kể tên các đồ dùng có trong
vẽ M1.
hình vẽ.
- GV cùng HS nhận xét,...

- Trao đổi bàn nhau để nhận xét
đúng sai .
* Kết luận: các em đi học cần phải có đủ đồ
dùng để h ọc như sách, vở, bút chì...có như
vậy thì các em mới thực hiện tốt được các
- HS giãn tiết.
nhiệm vụ học tập của mình

1
15’

3. Hoạt động thực hành : Học sinh làm
bài tập 2, 3.
* Mục tiêu: Nêu tên được các đồ dùng học
tập và biết cách giữ gìn các đồ dùng học tập
của mình.
* Cách thực hiện.
Giáo viên nêu yêu cầu BT2 . Cho HS
thảo luận nhóm đôi giới thiệu với nhau về đồ - HS thảo luận về nội dung :
dùng học tập của mình.
+ Các đồ dùng em có là gì ?
+ Đồ dùng đó dùng làm gì ?
+ Cách giữ gìn đồ dùng học tập .
* GV kết luận : Được đi học là quyền lợi
- Đại diện các nhóm lên trình bày
của trẻ em . Giữ gìn đồ dùng học tập chính
là giúp các em thực hiện tốt quyền được học trước lớp . HS nhận xét đúng sai bổ
sung .
tập của mình .
b. Làm bài tập 3:
* Mục tiêu: Biết nhận ra những hành vi
đúng , những hành vi sai để tự rèn luyện
* Cách thực hiện:
- GV treo tranh bài tập 3.
- Giáo viên nêu yêu cầu của BT và cho HS - HS làm bài tập
làm bài tập.
- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.
- Cho học sinh chữa bài tập và giải thích : - Bạn Nam lau cặp , bạn Lan sắp
+ Bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì ?

Họ tên GV

9

xếp bút vào hộp bút gọn gàng ,
bạn Hà và bạn Vũ dùng thước và
cặp đánh nhau .
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

+ Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó
là đúng ?

- Vì bạn biết giữ gìn đồ dùng học
tập cẩn thận .

+ Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó
là sai ?

- Vì bạn xé vở , dùng đồ dùng học
tập đánh nhau làm cho đồ dùng
mau hư hỏng .

- Giáo viên giải thích : Hành động của
những bạn trong tranh 1, 2, 6 là đúng . Hành
động của những bạn trong tranh 3, 4,5 là sai.
* Kết luận : Cần phải giữ gìn đồ dùng học
tập.
- Không làm dây bẩn , viết bậy , vẽ bậy
vào sách vở .
5’

- Không gập gáy sách vở .
- Không xé sách , xé vở .
- Không dùng thước bút cặp để nghịch .
- Học xong phải cất gọn đồ dùng học tập
vào nơi quy định .
- Giữ gìn đồ dùng học tập giúp các em
thực hiện tốt quyền học tập của mình .
4. Hoạt động tiếp nối : (2’)

- Giáo viên yêu cầu học sinh sửa sang lại đồ dùng học tập của mình.
- Giáo viên nhận xét tiết học , tuyên dương học sinh hoạt động tích cực .
* Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền đẹp là tiết kiệm theo gương Bác
Hồ, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường làm cho môi trường luôn
sạch đẹp.
- Dặn Học sinh về nhà sửa sang lại sách vở , đồ dùng ht để tuần sau lớp sẽ mở hội
thi “ Sách vở đồ dùng học tập của ai đẹp nhất ”.
Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt :
ÂM /M/
( Thiết kế trang 176)
---------------------------------------------------Toán:
SỐ 9
I. MỤC TIÊU:

Họ tên GV

10

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
1. Kiến thức: Biết 8 thêm 1 được 9 viết được số 9, đọc, đếm được từ 1- 9, biết so
sánh các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4.
2. Kĩ năng: HS có kĩ năng thông thạo về đọc, viết, đếm và so sánh các số đến 9
3. Thái độ: HS yêu thích môn toán.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 9, bảng phụ và phiếu học tập ghi nội
dung bài tập 2.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán, vở, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng,
điền nhanh”.
* Cách chơi: GV chia lớp làm 2 dãy,
mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối
tiếp mỗi em điền 1 dấu vào chỗ chấm.
- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi,
chữa bài...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
a. Lập số 9 .

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- HS chơi, chữa bài: Số ?
1, 2,...,..., 5,...,7,...
8..., 7,...,...,4,..., 2, ....

- HS nhắc lại đầu bài.
mới: ( 10’)
- Hoạt động cá nhân.

- Yêu cầu HS lấy 8 hình tròn, thêm 1
hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?
- 9 hình tròn.
- Tiến hành tương tự với 9 que tính, 9
chấm tròn.
- HS tự lấy các nhóm có 9 đồ vậtở bộ
đồ dùng.
- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy - 8 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả
bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? là 9 bạn.
Tất cả là mấy bạn?
Chốt: Gọi HS nhắc lại.
- 9 hình vuông, 9 chấm tròn, 9 bạn
b. Giới thiệu chữ số 9 :
- Số 9 đựợc biểu diễn bằng chữ số 9.
- theo dõi và đọc số 9.
- Giới thiệu chữ số 6 in và viết, cho
HS đọc số 9.
Họ tên GV

11

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
c. Nhận biết thứ tự của số 7 trong
dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
- Cho HS đếm từ 1 đến 9 và ngược
lại.
- Số 9 là số liền sau của số nào?
* Kết luận: Số 9 đứng sau tất cả các
số từ 1 đến 8 nên số 9 là số lớn nhất.
3. Hoạt động thực hành: Làm bài
tập ( 20’)
. Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát
giúp đỡ HS M1.
. Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

Năm học 2017 - 2018

- HS đếm xuôi và ngược.
- số 8.
- HS nhắc lại.
- HS giãn tiết.

- Viết số 9.
- HS làm bài.

- HS tự nêu yêu cầu của bàiViết số thích
hợp vào ô trống.
- Có mấy con tính xanh? Mấy con - có 8 con tính xanh, 1 con tính trắng, tất
tính trắng? Tất cả có mấy con tính ?
cả có 9 con tính .
- Vậy 9 gồm mấy và mấy?
- 9 gồm 8 và 1.
- Tiến hành tương tự với các hình còn
lại GV cho HS chơi trò chơi: “ Điền - HS chouw trò chơi, chữa bài:
đúng, điền nhanh”
- 9 gồm 3 và 6, 5 và 4...
- Gọi HS chữa bài.
- theo dõi, nhận xét bài bạn.
- GV nhận xét, chữa bài.
. Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu >, <, =?
- Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan - HS làm bài, chữa bài:
sát giúp đỡ HS M1.
8<9
7<8
9>8
9 > 8
8<9
9>7
9=9
7<9
9>6
- Gọi HS chữa bài.
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.
- Trong các số từ 1 đến 9 số nào lớn
- Số 9
nhất, số nào bé nhất?
- Số 1
- Chốt: số 9 lớn nhất trong các số từ 1
đến 9.
Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Giúp HS nắm yêu cầu:
- Số 8 bé hơn số nào đã học?
- Số 9
- Vậy em cần điền số nào vào chỗ - Số 9
chấm?
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát - HS làm, chữa bài:
giúp đỡ HS M1.
8<9
7<9
7<8<9
9>8
8>7
6<7<8

Họ tên GV

12

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Gọi HS chữa bài.
* Kết luận: Trong các số từ 1 đến 9
thì số 1 là số bé nhất, số 9 là số lớn
nhất.
4: Hoạt động tiếp nối ( 3’):
- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 9.
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị giờ sau: Số 0.

Năm học 2017 - 2018
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Tự nhiên và xã hội
VỆ SINH THÂN THỂ
I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: Nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể
- Tác dụng của việc vệ sinh thân thể . Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ.
- Nêu được cảm giác khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt.
- Biết cách đề phòng các bệnh về da.
2. Kĩ năng: HS có thói quen vệ sinh thân thể sạch sẽ hằng ngày.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức lớp:
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi,
phương pháp thực hành luyện tập, hoạt động cá nhân, phương pháp động não.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phóng to tranh trong SGK. Xà phòng, khăn mặt, bấm móng tay, nước sạch,
chậu
- HS: SGK Tự nhiên và xã hội lớp 1, bài hát: “ Vui đến trường”.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS hát bài: “Vui đến trường”.
- Giáo viên giới thiệu vào bài, ghi tên đầu
bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới :
(25’): Giúp HS hiểu các việc cần và nên vệ
sinh các nhân hằng ngày.
* Mục tiêu: Nêu được các việc nên làm và
không nên làm để giữ vệ sinh thân thể
- Tác dụng của việc vệ sinh thân thể .
* Cách thực hiện:
a. Hoạt động cá nhân:
- GV nêu câu hỏi : Hằng ngày các em đã làm
Họ tên GV

13

Hoạt động của HS
- HS hát.
- HS nhắc lại tên bài.

- Tắm, gội đầu, thay quần áo, rửa tay
chân trước khi ăn cơm và sau khi đi
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
gì để giữ sạch thân thể , quần áo ?
- Gọi đại diện các nhóm lên trả lời .
- GV cùng HS nhận xét.
- GV chốt: Chúng ta phải thường xuyên tắm,
gội đầu, thay quần áo, rửa tay chân trước khi
ăn cơm và sau khi đi đại tiện , rửa mặt hàng
ngày , luôn đi dép...
b. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- Cho HS quan sát tranh SGK , thảo luận
nhóm 4 HS thảo luận 2’ và trả lời các câu hỏi.
? Bạn nhỏ trong hình đang làm gì ?
? Theo em bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai
? Vì sao ?
- GV treo tranh phóng to SGK, gọi đại diện
các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

- GV nhận xét , chốt lại nội dung tranh Các
bạn nhỏ trong tranh đang tắm, gội đầu...
c. Thảo luận cả lớp:
? Khi đi tắm chúng ta cần làm gì ?
? Chúng ta nên rửa tay, rửa chân khi nào ?
? Để bảo vệ thân thể chúng ta nên làm gì ?

Năm học 2017 - 2018
đại tiện , rửa mặt hàng ngày , luôn đi
dép , …

- HS giãn tiết.

- HS quan sát tranh , thảo luận nhóm
4 và trả lời.
- Đại diện các nhóm trình bày trước
lớp:
- Tắm , gội đầu, tập bơi , mặc áo
- Bạn đang gội đúng . Vì gội đầu để
giữ cho đầu sạch , không bị nấm tóc
- Bạn tắm trâu sai . Vì trâu bẩn, nước
trâu bẩn dễ bị ngứa.
- HS trả lời các câu hỏi của GV.
- Lấy nước sạch, khăn sạch , xà
phòng . Khi tắm : giội nước , …
- Rửa tay trước khi ăn , sau khi đi
đại tiện , tiểu tiện , sau khi đi chơi về
- Rửa chân trước khi đi ngủ.
- Không đi chân đất , thường xuyên
tắm rửa.

- GV nhận xét.
* Kết luận: Hằng ngày chúng ta cần phải
tắm rửa gội đầu.. để giữ gìn vệ sinh thân thể
được sạch sẽ. Có như vậy cơ thể của chúng ta
mới được sạch sẽ, khỏe mạnh khong bị mắc
các bệnh về da, chân tay miệng,
4. Hoạt động thực hành : ( 5 ‘) HS rửa
mặt, rửa tay chân .
* Mục tiêu:
Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ.
* Cách thực hiện:
- GV lấy nước sạch và xà bông, khăn mặt,
bấm móng tay để hướng dẫn cho HS lên thực - HS thực hành
hành rửa mặt, tay chân , bấm móng tay .
- GV theo dõi , sửa sai .
- Kết luận: Hằng ngày các em cần vệ sinh
Họ tên GV

14

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
thân thể như: rửa mặt, tay chân, bấm móng
tay chân... để giữ vệ sinh thân thể được sạch
sẽ phòng được các bệnh về da, tay chân
miệng... Có như vậy cơ thể của chúng ta mới
được khỏe mạnh, các em mới có sức khỏe tốt
để học tập được tốt hơn.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau

Năm học 2017 - 2018

----------------------------------------------------Thứ năm ngày 21tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
ÂM: / N/
( Thiết kế trang 176)
----------------------------------------------------------Hát nhạc:
ÔN HAI BÀI: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA
( GV chuyên)
-------------------------------------------------------Thủ công
XÉ , DÁN HÌNH TRÒN
I . MỤC TIÊU :
1 Kiến thức: - Biết cách xé , dán hình tròn.
- Xé, dán được hình tròn tương đối tròn . Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán có
thể chưa phẳng.
- HS khéo tay xé được hình tròn ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng và xé được
nhiều hình tròn có kích thước khác nhau. Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn.
2. Kĩ năng - Khéo léo khi xé dán hình.
3 Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn thủ công.
* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau
khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, giấy màu, hồ dán.
- HS: Giấy thủ công, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động của GV
1. Hoạt động khởi động; ( 3’)
Họ tên GV

Hoạt động của HS
15

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giới thiệu bài, viết tên bài lên bảng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
(15’): quan sát GV xé , dán hình tròn.
* Mục tiêu: HS biết cách xé, dán hình tròn.
* Cách thực hiện:
- Gv treo bài mẫu, cho Hs quan sát và nhận
xét về độ cao, độ rộng của hình tròn...
- Hướng dẫn cách xé, dán hình tròn.
+Hướng dẫn cách vẽ.
+ Lấy điểm theo ô.
+ Nối điểm tạo hình tròn.
+ Gấp theo cạnh hình tròn tạo nếp.
+ Xé theo các nếp.
+ GV hướng dẫn cách dán vào vở.

Năm học 2017 - 2018
- HS nhắc lại tên bài.

- Vẽ hình tròn từ hình vuông cạnh 5
ô.
- Hsquan sát, lắng nghe.

- HS giãn tiết.
3. Hoạt động thực hành: ( 15’) Xé, dán
hình tròn.
- HS thực hành
* Mục tiêu: HS xé, dán được hình tròn.
* cách thực hiện:
- GV cho HS thực hành trên giấy màu.
- Đi từng bàn quan sát, uốn nắn.
*Lưu ý:
- HS M1, M2 xé hình tương đối tròn , có thể
bị răng cưa, hình dán chưa phẳng.
-HS M3, M4 có thể xé ít răng cưa, hình dán
tương đối phẳng, xé được thêm hình tròn có
kích thước khác nhau và kết hợp vẽ trang trí
hình tròn.
- HS trưng bày sản phẩm trước lớp.
- Thu 1 số sản phẩm hoàn thành , nhận xét
chung, đánh giá.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’).
- Nhận xét giờ học.
- Về làm lại cho đẹp.
-------------------------------------------------------------Mĩ thuật
SÁNG TẠO CÙNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
( GV chuyên)
---------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt:
ÂM/ NG/
( Thiết kế trang 183)

--------------------------------------------------------Họ tên GV

16

Trường Tiểu học .....


Giỏo ỏn tng hp lp 1A

Nm hc 2017 - 2018
Toỏn
S 0

I. MC TIấU:

1. Kin thc: Cú khỏi nim ban u v s 0, nhn bit v trớ s 0 trong dóy s t 1
n 9.
- c, vit s 0, bit m c t 0 n 9, so sỏnh s 0 vi cỏc s trong phm vi 9.
- Lm BT1, 2 (dũng 2), 3( dũng 3), bi 4 (ct 1, 2).
2. K nng: c, vit, m , so sỏnh cỏc s t 0 n 9.
3.Thỏi : Hng say hc tp mụn toỏn.
II. CHUN B:

1. Phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc
- Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp ging gii - minh ha, phng phỏp thc
hnh luyn tp, phng phỏp trũ chi.
2. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: B ựng Toỏn 1, bng ph chộp bi tp 2, 3 ( dũng 3).
- Hc sinh: B dựng hc toỏn, v, bng con
III. HOT NG DY- HC :
HOT NG CA THY:

HOT NG CA TRề:

1. Hot ng khi ng: ( 3)
- c, vit cỏc s t 1 n 9.
- GV nhn xột, tuyờn dng.
- GV gii thiu vo bi, ghi u bi.

- 2 học sinh lên bảng viết và
đọc, cả lớp đọc các số từ 1 đến
9 và ngợc lại.
- Nhc li u bi.
2.*Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( 10): Hỡnh thnh s 0
* Mc tiờu: Cú khỏi nim ban u v s 0, nhn bit v trớ s 0 trong dóy s
t 1 n 9.
* Cỏch thc hin:
- Hot ng cỏ nhõn.
- Yờu cu HS ly 4 que tớnh, sau ú - cú 4 que tớnh, cũn 3, cũn 2 cũn 1 que ,
bt dn mt v hi cũn my cho n ht.
ht. ng thi GV thao tỏc trờn bng.
- Treo tranh, yờu cu HS quan sỏt s - 4 con, cũn 3 con, cũn 2 con, cũn 1 con,
cỏ, trong bỡnh, s cỏ vt ra cho n ht.
ht..
- ch khụng cú que tớnh no, khụng - c s 0.
cú con cỏ no ta dựng s 0, gii thiu
ch s 0 in, ch s 0 vit.
- Hng dn HS m s chm trũn - 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9.
hỡnh thnh nờn dóy s t 0 n 9.
- Trong cỏc s ú s no bộ nht? Vỡ - s 0 bộ nht vỡ 0 < 1.
sao em bit?
H tờn GV

17

Trng Tiu hc .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
* Kết luận: Trong các số từ 0 đến 9
thì số 0 là số bé nhất.
3. Hoạt động thực hành: Làm bài
* Mục tiêu: - Đọc, viết số 0, biết đếm
số trong phạm vi 9.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát
giúp đỡ HS yếu.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát
giúp đỡ HS yếu vừa đếm số vừa viết.
- Gọi HS chữa bài.

Năm học 2017 - 2018
- HS nhắc lại
- HS giãn tiết.
tập (20’).
được từ 0 đến 9, so sánh số 0 với các
- HS tự nêu yêu cầu của bài viết số 0.
- làm bài.
- HS tự nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài dòng 2.
0..,..1., 2,..3.,..4..,...5., 6,.7..,..8., 9
- theo dõi, nhận xét bài bạn.

Bài 3: - làm bài 3 dòng 3 bỏ dòng 1,2. -HS tự nêu yêu cầu của bài.
Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
3 em điền số mấy vào ô - số 2 vì 2 rồi đến 3.
trống? Vì sao?
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát -HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
giúp đỡ HS yếu.
- Gọi HS chữa bài.
Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- tự nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát - HS làm bài cột 1,2..
giúp đỡ HS yếu.

0<1

0<5

2>0

8>0

0<4 9>2
- Gọi HS chữa bài.
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
Chốt: Số lớn nhất trong các số đã học - số 9,
là số nào?
+ Số bé nhất trong các số đã học là số - số 0.
nào?
* Kết luận: Só 9 là số lớn nhất trong
các số từ 0 đên 9 và số 0 là số bé nhất
trong tất cả các số.
4: Hoạt động nối tiếp: ( 2’)
- Thi đếm nhanh từ 0 đến 9.
- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị giờ sau: Số 10.

-----------------------------------------------------Hát nhạc:
ÔN HAI BÀI HÁT:QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP,
Họ tên GV

18

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

MỜI BẠN VUI MÚA CA
( GV chuyên)
------------------------------------------------------Ngày 18/ 9/ 2017
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Họ tên GV

19

Trường Tiểu học .....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×