Tải bản đầy đủ

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 1: Nice to see you again

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản phá p luật, biểu m ẫu mi ễn phí
Leson
1. Look,

1 Unit 1 trang
listen

and

6 SGK

Tiếng Anh lớp 4 M ới tập 1

repeat.

Nh ì n, nghe và đọc lại.
ở ộ 

 
 
 ặ ạ ệ 
 ầ 
 ãđ 
 
ầ ầ 
ở ạ đ ạ

 ọđ 
 !ố 
ấ 
 
ự

" 
ữ  # 

 ớ $ạ ủ
%
 
ầ ư &'
• “() (” * ểđ 

ỏ
ộ 

+ # #ọ * # 
ữ %

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản phá p luật, biểu m ẫu mi ễn phí

Nh ì n và viết.
ểĐ 
ượđ
 $ ậ ủ 

ầ  

ả VnDoc - Tải tài liệu, văn bản phá p luật, biểu m ẫu mi ễn phí
, 
 
. ủ ượđ

 * ểđ

áđ ờ óđ

 ,$  
##1 !ạ
$ệ (ẹ ặ $ạ ọ " , 
 #ướ


 đ ủ


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản phá p luật, biểu m ẫu mi ễn phí

Nghe

và điền s ố.

: ầ ủ 
ầ  
 đ ề ố ủ đ ạ àđ

ạ ớ #

 
*
ợ ố ượđ
 ọđ #
ộ $ 
 

ở  
 ầ
 

ế
ợ ớ ệ
 ạ ộ 

ư ợđ
 ậ 
 Đ ạ 
ư 
 ượđ
 
% 
 ạ 
 

 ấ ộ $ 

 
%

 
ậ
ỷ 
ọ ố # ộ $ 
 ểđ
 + #ố ểĐ 
ượđ
 $ ậ 
 

ả ệ ậ
ỹ ă 
 
 ạ ộ 
 ượđ
 !# ộ 
ầ 
 ẽ 
 #

ữ đ ạ àđ

ạ 
ỏ #

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×