Tải bản đầy đủ

Các câu trắc nghiệm enterprise rent a car

1. Nhìn tổng quát, bạn có hài lòng vớoi dịch vụ cho thuê xe của cty từ tháng 1 năm 2000.

Hoàn toàn thoả mãn Thoả mãn Bình thường Không hoả mãn Hoàn toàn không thoả mãn
___

___

___

___

___

2. Điều gì Enterprise có thể làm tốt hơn để thoả mãn bạn?
3a. Bạn có gặp vấn đề gì trong lúc thuê xe không?
Yes___
No___
3b. Khi bạn đề cập đến những vấn đề này với nhân viên Enterprise, những vấn đề trên có được giải
quyết thoả đáng không?

Yes___

No ___
Did not mention ___
4. Nếu bạn gọi đến Enterprise để đặt thuê 1 chiếc xe, bạn đánh giá thế nào về quy trình đặt thuê qua
điện thoại??

Excellent___

Good___

Fair___

Poor___

N/A ___

5. Bạn có phải đến văn phòng của Enterprise lúc…

CẢ khi bắt đầu lẫn kết thúc việc thuê Chỉ khi bắt đầu thuê
xe
xe
___
___

Chỉ khi kết thúc thuê xe
___

Không phải
đến
___

6. Nhân viên Enterprise có đến chở bạn đi khi bạn cần được chở...

CẢ khi bắt đầu lẫn kết thúc việc thuê xe
___

Chỉ khi bắt đầu thuê Chỉ khi kết thúc thuê
Không lần nào
xe
xe
___

___
___

7. SAu khi đến văn phòng Enterprise, bạn
mất bao nhiêu thời gian để:

Less
More than
than
5–10 11–15 16–20 21–30
30
N/A
5
minutes minutes minutes minutes
minutes
minutes

• Nhận chiếc xe bạn sắp thuê?

___

___

___

___

___

___

___

• Trả lại chiếc xe bạn đã thuê?

___

___

___

___

___

___

___


8. Bạn đánh giá thế nào về . . .

Excellent Good Fair Poor N/A

• Khoảng thời gian trên đường từ lúc bạn được đón đi tới lúc về đến trụ
sở ?

___

___ ___ ___ ___

• Khoảng thời gian chiếc xe thuê được mang tới chỗ của bạn hay khoảng
thời gian nó được trả về từ chỗ của bạn?

___

___ ___ ___ ___

Lúc bắt đầu thuê xe…

___

___ ___ ___ ___

Lúc trả xe?

___

___ ___ ___ ___

Điều kiện kĩ thuật của xe?

___

___ ___ ___ ___

Sự sạch sẽ của xe, bên trong/bên ngoài

___

___ ___ ___ ___

• Nhân viên lo thủ tục của Enterprise. . .

9. Enterprise có đáp ứng được nhu cầu của bạn về kích cỡ xe?

Yes
___

No
___

N/A
___

10. Lý do nào mà bạn thuê xe của Enterprise

Không còn xe nào để chạy vì tất Xe bị Trong các hoạt Để đi chơi/ Lý do
Trong lúc xe bị tai cả còn đang dược sửa chữa/bảo trì đánh cắp động kinh doanh nghỉ mát khác
nạn cần sửa chữa___
___
___
___
___
___
11. Lần sau nếu muốn thuê xe, bạn muốn gọi cho Enterprise nữa ko?

Chắc chắn sẽ gọi
___

Có thể
___

Không biết
___

Có thể sẽ không gọi
___

Chắc chắn không gọi
___

12. Chính xác bạn đã thuê xe của Enterprsies bao nhiêu lần (TÍnh cả lần này)?

Once–this was
first time
___

2
times
___

3–5
times
___

6–10
times
___

11 or more
times
___

13. Tính tất chung cả các công ty cho thuê xe, chính xác bạn đã thuê xe bao nhiêu lần trong năm qua
( Tính cả lần vừa rồi)


0
times
___

1
time
___

2
times
___

3–5
times
___

6–10
times
___

11 or more
times
___Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×