Tải bản đầy đủ

Bài tập nghiên cứu marketing nghiên cứu thị trường và phân tích hành vithái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm của một doanh nghiệp

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU MARKETING:
Chủ đề: Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi/thái độ của người tiêu dùng
đối với sản phẩm của một doanh nghiệp.
Yêu cầu:
- Mỗi nhóm bao gồm từ 5-7 SV.
- Đề tài cụ thể do các nhóm tự chọn, không được trùng lặp đề tài giữa các nhóm.
- Sử dụng font chữ Unicode, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng1,5. Tối thiểu 10
trang.
- Thời hạn đăng ký nhóm và đăng ký đề tài: buổi học thứ 4
- Thời hạn nộp bài: 1 tuần sau khi kết thúc môn học
- Mọi trích dẫn thông tin phải ghi rõ nguồn gốc. Mọi hành vi sao chép bài của
nhóm khác đều bị coi là gian lận, toàn thể thành viên trong nhóm sẽ nhận điểm
0 cho bài tập này.
Nội dung chủ yếu:
• Mục lục
• Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu:
VD: thái độ của người tiêu dùng với dầu gội đầu CLEAR men, nhu cầu sử dụng
dịch vụ điện thoại cố định ở Hà Nội, nghiên cứu thử nghiệm 1 loại sản phẩm
mới…
• Kế hoạch nghiên cứu:
 Nguồn số liệu sử dụng là số liệu sơ cấp, có thể sử dụng thêm số liệu

thứ cấp
 Phương pháp nghiên cứu : điều tra phỏng vấn
 Công cụ nghiên cứu: Sử dụng phiếu câu hỏi. Mỗi nhóm thiết kế 1
bảng câu hỏi gồm 20-30 câu hỏi xung quanh vấn đề nghiên cứu.
 Chọn mẫu nghiên cứu

Thu thập thông tin: thông qua các phương pháp tiếp xúc để
thu thập thông tin

Phân tích: Từ các thông tin thu thập được rút ra các kết quả

Đưa ra các kiến nghị: Các chiến lược mà DN cần làm về sản
phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến khuyếch trương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×