Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm marketing chương 34

Tr c nghi m Marketing C n b n ch

ng 3 & 4

CÂU H I TR C NGHI M MARKETING CH

NG 3&4

21. Nhu c u tr thành
khi nhu c u đó b thôi thúc b c thi t đ n m c đ bu c
con ng i ph i hành đ ng đ th a mãn nó.
b) ng c
d) C p thi t

a) Nh n th c
c) Hành vi mua

Bs
Lo

22. Các nhân t tâm lý nh h


ng đ n hành vi mua :

a) Thái đ - ni m tin, cá tính , s ti p thu,
trình đ h c v n, nh n th c.
c) S ti p thu, trình đ h c v n, cá tính, nh n
th c, đ ng c .

b) S ti p thu, Ni m tin và thái đ , đ ng c ,
cá tính, nh n th c.
d) C 3 câu đ u sai.

y
ar
ibr
-L

23. Hai ng i có đ ng c gi ng nhau trong m t tình hu ng nhu c u c th có th s có nh ng
hành vi r t khác bi t đó là do
c a h khác nhau.
a) Thái đ
c) Nh n th c

b) Ni m tin
d) L i s ng

24. Các tác nhân kích thích Marketing:

25. Các nhân t kích thích môi tr

b) i u ph i, xúc ti n
d) a,c đúng

B
of

a) S n ph m, giá c
c) Phân ph i, xúc ti n.
e) a,b đúng


ng là :

a) Dân s , kinh t , công ngh , pháp lu t
c) Dân s , v n hóa – xã h i, kinh t , chính tr

g
kin
an

26. i u gì có nh h

b) V n hóa, công ngh , pháp lu t, kinh t .
d) Công ngh , kinh t , v n hóa, dân s .

ng r t l n đ n l a ch n s n ph m và d ch v .
b) Trình đ h c v n
d) Ngh nghi p

a) Tình tr ng kinh t
c) Nh n th c

27. Mua hàng đ t ti n, có s khác bi t rõ ràng v nhãn hi u, nhi u r i ro có giá tr t th hi n
cao cho ng i s d ng là nh ng bi u hi n c a :

nt
de
stu

b) Hành vi mua ph c t p
d) Hành vi mua theo thói quen

a) Hành vi mua th a hi p
c) Hành vi mua nhi u l a ch n

28. Qui trình c a m t cá nhân khi mua m i m t s n ph m có th t nh th nào :
a) Tìm ki m thông tin  đánh giá  nh n
th c v n đ  quy t đ nh  hành vi mua
c) Nh n th c v n đ  tìm ki m thông tin 
đánh giá  quy t đ nh  hành vi mua.
29. Có m y nhóm nhân t
a) 4
c) 2

SGT – Study Group of Ten

nh h

b) ánh giá  nh n th c v n đ  tìm ki m
thông tin  xem hàng  quy t đ nh mua.
d) C 3 câu trên đ u sai.

ng đ n hành vi tiêu dùng cá nhân ?
b) 3
d) 6

Copyright@by LoBs-Library of Banking students


Tr c nghi m Marketing C n b n ch

ng 3 & 4

30. Theo Abraham Maslow thì ngoài nhu c u sinh lý, nhu c u xã h i, nhu c u t kh ng đ nh
mình, nhu c u an toàn con ng i còn có :
a) nhu c u v n hóa
c) nhu c u đ c tôn tr ng
31. Nh ng ng
mua là:

b) nhu c u quy n l c
d) nhu c u gi i trí

i mà đ a ra các đ xu t mua hàng và đ nh ra các qui cách s n ph m s đ

Bs
Lo
a) Ng
c) Ng

32. Ng

b) Ng
d) Ng

i mua
i quy t đ nh

i có nhi m v l a ch n nhà cung ng và chu n b các đi u ki n mua hàng là :
i quy t đ nh
ib ov

b) Ng
d) Ng

y
ar
ibr
-L

a) Ng
c) Ng

i nh h ng
i s d ng

c

33.
DN có đ c 1 l i th c nh tranh trên th tr
c a ng i tiêu dùng đ i v i :

c) c tính c a s n ph m, v i m c giá đ a
ra, ho c thông đi p qu ng cáo.

c mu n và hành đ ng c a con ng

B
of

a) Tâm lý
c) Tâm lý & xã h i

i là :

ng đi theo h

ng ni m tin – thái đ - hành vi.

g
kin
an

i tiêu dùng th

b) Hành vi mua tho hi p
d) Hành vi mua nhi u l a ch n

a) Hành vi mua ph c t p
c) Hành vi mua theo thói quen

ng đ l a ch n 1 s n ph m ng

i tiêu dùng s d a vào :

b) Thu c tính c b n c a s n ph m
d) C 3 câu trên đ u đúng.

a) Hình th c khuy n mãi
c) Theo ý thích

i làm Marketing k t thúc khi nào :

a) S n ph m đã đ c bán ra
c) Ti p th cho khách hàng bi t đ
ph m c a mình .

b) Môi gi i thành công
d) C 3 câu trên đ u sai.

cs n

38. Câu nào sau đây đúng :
a) Th tr ng ng i bán l i có kh i l ng s n
ph m giao d ch trong th tr ng th ng
không l n
c) Th tr ng các t ch c có s ng i mua ít
h n nh ng kh i l ng giao d ch thì l n h n
r t nhi u so v i th tr ng ng i tiêu dùng.

SGT – Study Group of Ten

nt
de
stu

37. Công vi c c a ng

c nh ng ph n ng

b) Xã h i
d) V n hóa

35. Hành vi mua nào ng

36. Thông th

ng thì ph i n m rõ đ

b) Lo i s n ph m, m u mã s n ph m, l i ích
c a s n ph m mang l i..
4d) C 3 câu trên đ u sai.

a) Tài chính , nhân s , hàng hóa t t

34. Nhân t c b n quy t đ nh

i mua
i môi gi i

b) Th tr ng ng i t ch c gi ng th tr ng
ng i tiêu dùng ch nó bao g m nh ng nhà
cung ng s n ph m v i m c đích ki m l i.
d) Th tr ng ng i tiêu dùng mang tính t p
trung v m t đ a lý nhi u h n so v i th
tr ng t ch c.

Copyright@by LoBs-Library of Banking students


Tr c nghi m Marketing C n b n ch
39. i v i tình hu ng mua m i s n ph m c a th tr
mua có m y b c:
a) 5
c) 6

ng 3 & 4

ng t ch c thì ti n trình quy t đ nh

b) 7
d) 8

Bs
Lo

40. M t nhóm ng
m t:

i có thu nh p và các giá tr l i s ng, m i quan tâm, thái đ gi ng nhau là

a) Phân t ng xã h i
c) T ng l p xã h i

b) Giai t ng xã h i
d) C 3 câu trên đ u sai .

41. Nghiên c u Marketing bao g m :

y
ar
ibr
-L

b) NC v th tr ng, NC s n ph m, NC v
phân ph i, NC qu ng cáo, D báo th tr ng
trong ng n , trung và dài h n.
d) NC s n ph m , NC giá, NC v nhu c u, NC
v xúc ti n, NC qu ng cáo.

a) NC v nhu c u , NC v th tr ng, NC v
phân ph i, NC qu ng cáo, NC s n ph m
c) NC v xúc ti n, NC v nhu c u, NC v th
tr ng, NC s n ph m, NC v phân ph i.
42. Tr

c khi phát tri n 1 chi n l

c Marketing, DN ph i xác đ nh đ

a) ng c c a chi n l c
c) M c tiêu c n đ t đ c

b) K ho ch phát tri n th tr ng
d) C u ng i tiêu dùng v s n ph m

B
of

43. Trong th c t các ho t đ ng Marketing c a doanh nghi p th

ng g p v n đ nào sau đây:

b) Phân tích và l a ch n th tr

ng m c tiêu.

d) o l ng đánh giá các ho t đ ng
Marketing.

g
kin
an

a) Xác đ nh và đo l ng các c h i kinh
doanh
c) Cung c p thông tin đ ho ch đ ch và th c
hi n chi n l c Marketing Mix
e) T t c đ u đúng.

c:

44. Nghiên c u Marketing có th đ c ti n hành đ thu th p nh ng thông tin ph n h i nh m
đo l ng, đánh giá & ki m soát các công trình Marketing ta g i đó là :
a) Nghiên c u ki m tra
c) Nghiên c u th c hi n

b) Nghiên c u ki m tra th c hi n
d) Nghiên c u ng d ng

nt
de
stu

45. Câu nào sau đây đúng :
a) Nhiên c u t i bàn là ph ng pháp nc mà
các d li u thu th p là d li u th c p.

b) Nghiên c t i hi n tr ng là ph ng pháp
nghiên c u mà d li u thu th p là d li u s
c p
d) a,b,c đ u sai.

c) Nc đ nh tính là pp dùng đ kh o sát m t
v n đ qua đó đ bi t ti m th c c a ng i
tiêu dùng.
e) a,b,c đ u đúng
46. Có m y lo i hình nghiên c u Marketing :
a) 4
c) 9

SGT – Study Group of Ten

b) 5
d) 11

Copyright@by LoBs-Library of Banking students


Tr c nghi m Marketing C n b n ch
47. Nghiên c u ch s giá c , ch s t ng tr
c u nào :

ng 3 & 4

ng kinh t , ch s t ng dân s là lo i hình nghiên

a) Nghiên c u ng d ng
c) Nghiên c u t i bàn

b) Nghiên c u c b n
d) Nghiên c u khám phá.

48. Theo Philip Kotler thì 1 qui trình nghiên c u Marketing g m có m y b

Bs
Lo
a) 5
c) 4

c:

b) 3
d) 7

49. V n đ khó nh t trong quá trình nghiên c u Markeing là v n đ nào :
b) Xác đ nh v n đ và m c tiêu nghiên c u
d) Xác đ nh các k thu t dùng đ x lý d
li u.

y
ar
ibr
-L

a) Xây d ng k ho ch nghiên c u
c) Xác đ nh ph ng pháp thu th p d li u.

50. Nghiên c u nào là b
l p các gi thi t.

c đ u tiên c a 1 quá trình nghiên c u và là công c cho vi c thi t

a) Nghiên c u đ nh tính
c) Nghiên c u khám phá

b) Nghiên c u c b n
d) Nghiên c u nhu c u, mong mu n

51.
nghiên c u Marketing có tính hi u qu thì trong b n k ho ch nghiên c u c n ph i xác
đ nh:

B
of

b) D li u s c p, ngân sách nghiên c u và
ph ng pháp thu th p d li u.
d) a,b đúng

g
kin
an

a) D li u c n thu th p và k thu t dùng đ
x lý d li u.
c) Ph ng pháp thu th p d li u và ngân
sách nghiên c u.
e) a,c đúng

52. Nghiên c u nào là ph n tr ng tâm c a nghiên c u Marketing :
a) Nghiên c u th ng xuyên
c) Nghiên c u mô t
e) T t c đ u sai.

b) Nghiên c u đ nh tính
d) Nghiên c u ng d ng

53. Khi th c hi n nghiên c u khâu nào sau đây c n ph i đ
chính xác c a s li u :

b) Thu th p d li u
d) a,b sai.

54. Câu nào sau đây sai :
a) Nghiên c u t i bàn là ph ng pháp nghiên
c u mà các d li u c n thu th p là d li u s
c p.
c) Nghiên c u mô t đ c dùng đ di n t th
tr ng nh đ c đi m ng i tiêu dùng, thói
quen ng i tiêu dùng, thái đ c a h đ i v i
các thành ph n Marketing c a công ty đ i
v i đ i th c nh tranh.

SGT – Study Group of Ten

nt
de
stu

a) Phân tích d li u
c) a,b đúng

c qu n lý k đ b o đ m tính

b) Nghiên c u đ nh l ng là các nghiên c u
mà các thông tin thu th p mang tính đ nh
l ng.
d) Nghiên c u đ t xu t đ c th c hi n theo
đ n đ t hàng hay theo yêu c u riêng bi t c a
doanh nghi p.

Copyright@by LoBs-Library of Banking students


Tr c nghi m Marketing C n b n ch

ng 3 & 4

55. Ngu n d li u s c p đu c thu th p qua nh ng k thu t chính nào :
a) N i b , bên ngoài, nghiên c u th nghi m
c) i u tra, quan sát, nghiên c u th nghi m

b) Quan sát, ngu n bên ngoài, nghiên c u th
nghi m
d) i u tra, n i b , bên ngoài.

Bs
Lo

56. Công c ph bi n nh t trong k thu t đi u tra là :
b) b n câu h i
d) gi i thi u s n ph m

a) ph ng v n
c) phát t r i

57. Có m y ki u thang đo các câu h i.

y
ar
ibr
-L

a) 2
c) 4

b) 5
d) 3

58. Câu nào sai :

a) Ch n m u có xác xu t là ch n m u mang
tính ng u nhiên
c) Ngu n n i b là ngu n t c quan nhà
n c, chính ph , t ch c kinh t , th vi n.

b) Câu h i m ( Open – end question) cho
phép đ i t ng tr l i theo suy ngh c a h .
d) Thu th p d li u là khâu d x y ra sai sót
nh t.

59. C u trúc 1 b n báo cáo k t qu nghiên c u g m m y n i dung :

B
of

a) 7
c) 9

b) 8
d) 10

60. D a vào đ c đi m thông tin và m c đ am hi u th tr

g
kin
an

a) Nghiên c u đ nh tính, nghiên c u đ nh
l ng
c) Nghiên c u khám phá, mô t , nhân qu
e) b,c đúng.

ng có :

b) Nghiên c u đ t xu t, nghiên c u th
xuyên
d) a,c đúng

ng

Chúc các b n thi t t trong kì thi này nhé !

nt
de
stu

Chúng tôi là SGT

*Các b n đang s d ng tài li u đ c cung c p mi n phí b i LoBs – Library of Banking students .
Hãy đ ng kí làm thành viên c a chúng tôi ! B n s th y mình đ c nh ng gì.
M i lúc m i n i, ch c n gõ :

SGT – Study Group of Ten

http://lobs-ueh.be

Copyright@by LoBs-Library of Banking studentsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×