Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm marketing chương 56

Tr c nghi m Marketing C n b n ch

ng 5 & 6

CÂU H I TR C NGHI M MARKETING CH

NG 5&6

61. Câu nào sau đây sai:

y
ar
ibr
-L

Bs
Lo

a) Theo phái kinh t c đi n và tân c đi n
tr c đây th tr ng là n i di n ra s mua
ban hàng hoá hay s g p g gi a 1 cung và 1

c u.
c) Theo khái ni m v th tr ng c a phái
kinh t c đi n và tân c đi n s giúp DN có
th d đoán đ c 1 cách chính xác dung
l ng c a th tr ng

62. DN có th ti n hành phân lo i th tr

c) Theo vai trò quan đ nh c a ngu i mua,
ng i bán trên th tru ng và kh n ng tiêu
th s n ph m.
e) a,b đúng
ng hi n đ i ng

b) Theo s n ph m và s c nh tranh trên th
tr ng
d) a,b,c đúng

i ta chú tr ng nhi u nh t đ n :

B
of

a) vùng đ ng b ng
c) vùng trung du

d) c 3 câu trên đ u sai.

ng theo các tiêu th c nào.

a) Theo đi u ki n đ a lý, và kh n ng tiêu th

63. Trong n n kinh t th tr

b) Marketing không ch p nh n quan đi m v
th tr ng c a phái kinh t c đi n và tân c
đi n.

b) vùng bi n
d) vùng núi


64. Theo s n ph m th tr

ng đ

c chia ra thành :
ng nhà đ u t - hàng tiêu dùng- d ch

g
kin
an

a) th tr ng t li u s n xu t – hàng tiêu
dùng – hàng xa x
c) th tr ng đ c quy n v s n ph m – t
li u s n xu t - c nh tr nh.
e) c 4 câu trên đ u sai

b) th tr
v
d) th tr
- d ch v

ng t li u s n xu t – hàng tiêu dùng

65. Th tr ng mà m t hãng không th bán hàng vào đ c vì đã b ph thu c vào 1 hãng khác
do b ràng bu c v pháp lý ho c kinh t hay do áp l c c a chính sách b o h kinh t là :
ng đ c quy n
ng h n ng ch

b) Th tr
d) Th tr

ng b giam c m
ng ti m n ng

nt
de
stu

a) Th tr
c) Th tr

66.
làm n i rõ lên s khác bi t v nhu c u, tính cách hay hành vi c a khách hàng ta c n
ph i :
a) l a ch n th tr ng m c tiêu
c) phân khúc th tr ng
67. Phân khúc th tr

b) đ nh v trong th tr
d) c 3 đ u đúng

ng c n thi t cho :

a) dn có qui mô nh
c) dn có qui mô l n
68. Khi phân khúc th tr

ng

b) dn có qui mô trung bình
d) c 3 đ u đúng.
ng ph i đ t các yêu c u sau :

SGT – Study Group of Ten

Copyright@by LoBs


Tr c nghi m Marketing C n b n ch

ng 5 & 6

a) tính qui mô, ti p c n đ c, tính sinh l i,
b) tính đo l ng đ c, tính ti p c n đ
tính k thu t
h p d n, tính kh thi.
c) tính đo l ng đ c, tính sinh l i, tính ti p d) c 3 đ u sai.
c n đ c, tính kh thi
69. Các tiêu th c phân khúc th tr ng th ng đ c s d ng :

Bs
Lo

a) theo khu v c đ a lý và dân s
c) a,b đúng

70.

đ nh giá 1 khúc th tr

c, tính

b) theo tâm lý và hành vi
d) a,b sai.

ng h p d n v l i nhu n, c n xem xét các y u t :

y
ar
ibr
-L

a) m i đe do c a các đ i th c nh tranh hi n
có trên th tr ng và m i đe d a c a các đ i
th c nh tranh m i.
c) áp l c v phía nhà cung c p.
e) a,b đúng

b) M i đe d a v s n ph m thay th và áp l c
v phía khách hàng.
d) a,b,c đ u đúng

71. Phát bi u nào sau đây đúng :

a) Marketing phân bi t là phó b n Marketing
t ki u tiêu chu n hóa và s n xu t hàng lo t.
c) u đi m c a Marketing phân bi t là ti t
ki m chi phí .

b) Marketing không phân bi t theo đu i c th
tr ng b ng 1 m t hàng và h ng t i đ i đa
s ng i mua.
d) C 3 câu đ u đúng.

a) Marketing phân bi t
c) Marketing t p trung

B
of

72. N u ngu n l c c a công ty còn h n ch thì

là h p lý nh t.

b) Marketing không phân bi t
d) S n xu t hàng hóa nh

a) Marketing phân bi t
c) Marketing không phân bi t

g
kin
an

73. N u khách hàng đ ng nh t thì nên áp d ng :

74. N u đ i th c nh tranh phân khúc sâu thì

là t t nh t .

b) Marketing phân bi t
d) C 3 đ u sai.

nt
de
stu

a) DN nên t ng giá s n ph m
c) DN nên gi m l ng s n ph m cung c p ra
th tr ng

b) S n xu t hàng hóa nhi u h n
d) T ng giá s n ph m.

75.
ch t n t i khi nó khác bi t so v i các đ i th c nh tranh, đ c đáo và phù h p
v i tâm lý khách hàng.
a) Các hình nh
c) Các n t ng
76. Các m c đ đ nh v :
a) nh v đ a đi m và ngành
c) nh v phân ph i và th ng hi u
e) a,b,c đúng

b) Các ho t đ ng Marketing
d) Các chi n l c Marketing mix

b) nh v công ty và s ph m
d) a,b đúng

77. n đ nh hình nh s n ph m trong tâm lý khách hàng b ng các đ c đi m nh l i ích, ch t
l ng, giá c , cung c p ph c v , thông tin là
.

SGT – Study Group of Ten

Copyright@by LoBs


Tr c nghi m Marketing C n b n ch
a) đ nh v ki u dáng
c) đ nh v th tr ng
78. Có m y b c đ nh v s n ph m :

ng 5 & 6

b) đ nh v s n ph m
d) đ nh vi th ng hi u

a) 7
c) 6
e) đ u sai

b) 5
d) 9

Bs
Lo

79.
là chìa khóa quan tr ng đ th c hi n chi n l
ph n t o ra s đ c s c và khác bi t.
a) nh v - Marketing
c) Marketing mix - nh v

y
ar
ibr
-L
c đ nh giá
c Markeing mix

81. M t s n ph m đ
a) 4
c) 3

c c u thành

ng t t, đ c s c, khó quên v s n ph m công
thích h p.
b) chi n l
d) chi n l

c đ nh v
c s n ph m

m ym cđ .
b) 5
d) 6

B
of

82. Câu nào sau đây sai :

góp

b) nh v - Marketing mix
d) Marketing - nh v

80. nh v trong th tr ng là vi c đ a các n t
ty vào trong tâm trí khách hàng b ng các
a) chi n l
c) chi n l

c

b) S n ph m c t lõi là d ng c b n c a s n
ph m bao g m n m y u t : đ c đi m , nhãn
hi u, bao bì, ch t l ng, ki u dáng c a s n
ph m.
d) C 3 câu trên đ u đúng.

g
kin
an

a) S n ph m ti m n ng là nh ng sáng t o
v t ra kh i cung cách c nh tranh thông
th ng, nó v ch ra t ng l i m i cho s phát
tri n c a s n ph m
c) S n ph m b sung bao g m nh ng d ch v
và l i ích ph thêm đ phân bi t v i s n
ph m c a đ i th c nh tranh.

83. Khi tri n khai nh ng s n ph m, các nhà Marketing tr
khách hàng

84. Câu nào sau đây đúng :
a) Hàng đ n gi n là nh ng hàng hóa r t đa
d ng có nhi u ch ng lo i, ki u , c …
c) Hàng t li u s n xu t là nh ng m t hàng
ph c v cho s n xu t và ch bi n c a các
doanh nghi p.

c a

b) nhu c u c t lõi
d) c 3 câu trên đ u sai

nt
de
stu

a) c u tiêu dùng v s n ph m
c) c mu n

c h t ph i xác đ nh

b) c tính s d ng c a s n ph m là đ b n,
an toàn, v đ p, nhãn hi u …
d) c tính k thu t , lý hóa c a s n ph m
g m côngth c,thành ph n, v t li u, s đóng
gói, ki u dáng, màu s c…

85. Nhãn hi u có nh ng ch c n ng là :

SGT – Study Group of Ten

Copyright@by LoBs


Tr c nghi m Marketing C n b n ch

ng 5 & 6

a) Cn th c ti n , Cn b o đ m, cn cá th hoá,
b) cn d phân bi t, cn t o s vui thích, cn c
cn chuyên môn, cn phân bi t.
th hóa,cn chuyên bi t,cn b o đ m.
c) cn cá th hóa, cn chuyên bi t, cn d phân
d) C 3 câu trên đ u sai.
bi t, cn t o s vui thích, cn th c ti n,cn b o
đ m.
86. Chi n l c nào làm cho s n ph m n i ti ng m t cách nhanh chóng.

Bs
Lo

a) Phân bi t hóa các nhãn hi u cho t ng
nhóm s n ph m.
c) Phân bi t hóa các nhãn hi u cho t t c các
s n ph m

b) L a ch n m t nhãn hi u duy nh t cho t t
c các sp
d) K t h p th ng hi u c a doanh nghi p v i
tê riêng c a t ng sp.

c nào cho phép s n ph m thâm nh p nh ng phân khúc th tr

87. Chi n l

y
ar
ibr
-L

a) Phân bi t hóa các nhãn hi u cho t ng
nhóm s n ph m.
c) Phân bi t hóa các nhãn hi u cho t t c các
s n ph m

ng m nh h n

b) L a ch n m t nhãn hi u duy nh t cho t t
c các sp
d) K t h p th ng hi u c a doanh nghi p v i
tê riêng c a t ng sp.

88. Khi ch n tên nhãn ph i đáp ng nhu c u nào sau đây:

89. Nhãn hi u, th

ng hi u là

c a doanh nghi p.

b) tài s n vô hình
d) đ u sai

90. Ch c n ng c a đóng gói và bao bì là :
a) b o v sp, thu n l i cho chuyên ch ,d
b o qu n
c) a,b đúng

g
kin
an

a) tài s n h u hình
c) b m t

B
of

a) Ph i nói lên đ c l i ích và ch t l ng c a b) d đ c d vi t. d nh n ra,d nh .
s n ph m
d) a,b đúng
c) Có th d ch ra ti ng n c ngoài, và khi
d ch ra không có ý ngh a x u.
e) a,b,c đúng

b) t o thu n l i cho bán hàng và t o s thích
ng đ i v i ng i tiêu th , t o thu n l i cho
ng i tiêu dùng.
d) a đúng, b sai.

a) nhãn hi u ,đ c đi m, bao bì, ch t l ng
ki u dáng.
c) đ c đi m, trang b , nhãn hi u, bao bì, ch t
l ng
92. Câu nào sau đây sai :
a) S n ph m là 1 t p h p bao g m nh ng
thu c tính c a c th và nhi u d ch v kèm
theo.
c) S n ph m c t lõi là ph n th hi n l i ích
ho c d ch v c th c a s n ph m c th c a
s n ph m đó.
93. Theo m c đích s d ng c a ng
SGT – Study Group of Ten

nt
de
stu

91. S n ph m c th là d ng c b n c a s n ph m bao g m các y u t :

b) đ c đi m, nhãn hi u, bao bì, ch t l ng, giá
c
d) ki u dáng, nhãn hi u, bao bì, giá c , ch t
l ng.

b) M i lo i s n ph m khác nhau đòi h i đó 1
chi n l c khác nhau
d) C 3 cùng đúng.

i mua hàng, hàng tiêu dùng g m:
Copyright@by LoBs


Tr c nghi m Marketing C n b n ch

a) hàng mua th ng ngày, hàng không đ n
đo, hàng thi t y u và hàng xa x
c) hàng mua th ng ngày, hàng mua không
đ n đo, hàng đ c hi u và hàng không thi t
y u.

ng 5 & 6

b) hàng mua th ng ngày, hàng mua có đ n
đo, hàng đ c hi u và hàng xa x
d) hàng mua có đ n đo, hàng mua th ng
ngày, hàng đ c hi u và hàng không thi t y u

Bs
Lo

94. Câu nào sau đây đúng :
a) Hàng ph c t p là hàng hoá có c u t o ph c
t p
c) c tính k t h p c a s n ph m g m : giá
c , nhãn hi u, s đóng gói, tên g i, các d ch
v …

b) S n ph m h u hình là s n ph m không th
th y, s , nghe …..
d) c tính c b n c a s n ph m g m ki u
dáng, màu s c, c kh , s v ng ch c…

y
ar
ibr
-L

95.
là y u t quy t đ nh nh t đ n s l a ch n c a nh ng ng
các s n ph m c nh tranh,
a) giá c a s n ph m
c) đ c tính c a s n ph m

i tiêu dùng so v i

b) ch t l ng s n ph m
d) th ng hi u c a s n ph m

96. Vai trò c a
là ghi d u nh ng hàng hóa hay d ch v qua hình nh, qua t
ng hay đ c thi t k 1 cách t ng h p c qua hình nh và t ng .
b) marketing
d) tên g i

B
of

a) qu ng cáo
c) nhãn hi u

97. M t chu kì s ng c b n c a s n ph m g m :

98. M t ý t

b) 6 giai đo n
d) 2 giai đo n

ng m i có th xu t phát t :

a) khách hàng, nh ng chuy n tham quan và
vi c quan sát c nh tranh
c) a,b đúng

b) tri n lãm, ý ki n c a nhân viên hay t vi c
áp d ng ph ng pháp c a n ng l c t duy
sáng t o.
d) nhu c u c a khách hàng, cung c u trên th
tr ng, …

99. S n ph m m i là s n ph m :
a) m i hoàn toàn ho c c i ti n
c) a,b đúng

nt
de
stu

e) a,b,d đúng

g
kin
an

a) 4 giai đo n
c) 3 giai đo n

b) sp hoàn ch nh ho c sp có nhãn hi u m i
d) a,b sai

100. Khi DN áp d ng lu t 20/80 có ngh a là :
a) DN thu đ c 80% l i nhu n do 20%
khách hàng mang l i.
c) DN ch phân ph i 20% s hàng cho 80%
th ph n.

b) DN thu đ c 20% l i nhu n do 80% khách
hàng mang l i.
d) T t c đ u sai :

Chúc các b n thi t t trong kì thi này nhé !

Chúng tôi là SGT
SGT – Study Group of Ten

Copyright@by LoBsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×