Tải bản đầy đủ

BÀI tập PHẦN đo LƯỜNG

BÀI TẬP PHẦN ĐO LƯỜNG
Bài 01:
Cho đầu đo lực kiểu treo với các thông số module đàn hồi E =
200.000MPa; hệ số poisson ν = 0,29; hệ số đầu đo của cảm biến biến
dạng GF = 2. Điện áp cung cấp cầu Wheatstone: V S = 10V.Diện tích
mặt cắt ngang của phần tử đo lực 4cm2.
Hãy xác định độ nhạy của đầu đo lực kiểu treo trên?
Bài 02:
Độ nhạy của cảm biến như trong bài 01 được gia tăng nếu nguồn cung
cấp Vs tăng.Nếu mỗi cầu điện trở Wheatstone cho phép tiêu thụ lớn
nhất là 0,5W.
Xác định độ nhạy lớn nhất của đầu đo có thể đạt được mà không gây
phá hủy đầu đo?. Với điện trở ban đầu của đầu đo biến dạng R 0 =
350Ω.
Bài 03:
Xác định tỷ lệ điện áp (V0/Vs)max của đầu đo lực bài 01?. Giả sử độ bền
mỏi của vật liệu Sf = 600MPa.
Bài 04:
Cho đầu lực kiểu treo với giới hạn đo P max = 50 tấn; điện áp cung cấp
cho cầu Wheatstone Vs = 10V.
Xác định độ nhạy S của đầu đo? Với hệ số hiệu chỉnh 2mV/V.

Bài 05:
Cho đầu đo lực kiểu dầm làm bằng vật liệu Al với E = 70.000MPa; ν
= 0,33; Sf = 150MPa; GF = 2; R0 = 350Ω ; hệ số hiệu chỉnh (V 0/Vs)* =
2mV/V; Pmax =500kg.
Thiết kế đầu đo lực kiểu dầm với các yêu cầu như trên? (b; h; x; S)
Bài 06:
Cho đầu đo moment xoắn với thông số E = 200.000.MPa; ν = 0,3; Vs
= 8V; D = 2,5cm; GF = 2,0; R0 = 350Ω
Xác định độ nhạy của đầu đo moment xoắn?


Bài 07:
Công suất tiêu thụ cho phép lớn nhất của đầu đo moment xoắn là
0,5W.
Xác định độ nhạy lớn nhất có thể đạt được mà không phá hủy đầu dò?
Bài 08:
Nếu thay đầu đo có R0 = 1000Ω cho đầu đo R0 = 350Ω
Xác định độ nhạy lớn nhất của đầu đo moment xoắn như bài 06?
Bài 09:
Cho đầu đo moment có T max = 500N.m; (V0/Vs)* = 4mV/V; thường
dùng nguồn cung cấp cho cầu Wheatstone Vs = 10V.
Ta tiến hành thực hiện một phép đo moment xoắn với điện áp nguồn
nuôi cấp cho đầu đo có giá trị Vs = 8V & tín hiệu điện áp nhận được
V0 được 18mV. Hãy xác định moment xoắn T đo được?
BÀI TẬP VỀ ADC & DAC

a) Nq = 2n
b)
c)

Kết hợp
a)
b)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×