Tải bản đầy đủ

BÀI tập hệ THỐNG sản XUẤT

BÀI TẬP HỆ THỐNG
Câu 1: Sơ đồ hóa hệ thống: thể hiện sự liên kết giữa các khối chức năng trong hệ thống.
Câu 2: Thể hiện tín hiệu vào và tín hiệu ra của các khối chức năng trong sơ đồ
Câu 3: Hệ thống có mấy đối tượng điều khiển? Cụ thể?
Câu 4: Có máy trạng thái cần điều khiển? Cụ thể?
Câu 5: Hệ thống sử dụng các loại cảm biến gì?
Câu 6: Vẽ lưu trình hoạt động của hệ thống: phải thể hiện đầy đủ các trạng thái hoạt động;
sự kiện tác động v.v.
Câu 7: Sơ đồ khối liên kết các thành phần trong hệ thống điều khiển (đối tượng điều
khiển; cảm biến; công tắc hành trình ….)
Bài tập 01: Máy khoan theo hành trình

Bài tập 02: Máy lắp ráp tự động

Bài tập 03: Máy khoan tự động


Bài tập 04: Máy dập tự động

Bài tập 05: Trạm kiểm tra

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×