Tải bản đầy đủ

Bài tập đo lường 1 bài

Bài 2.1: Công ty ABC đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới chuyên gia công chi
tiết và lắp ráp sản phẩm. Nhà máy mới dự định mỗi năm sản xuất 50 loại sản phẩm,mỗi
loại sản có 1000 sản phẩm,mỗi sản phẩm được tạo thành từ 400 chi tiết. Mỗi chi tiết cần
trung bình 6 nguyên công để hoàn thành. Mỗi nguyên công mất 1 phút (đã bao gồm thời
gian thiết lập thong số và thời gian gá lắp). Nếu mỗi trạm sãn xuất cần một diện tích
không gian là 250 ft2 và nhà máy hoạt động 1 ca(2000 giờ/1 năm). Xác định:
a, Có bao nhiêu nguyên công tất cả?
b, Có bao nhiêu trạm sản xuất cần thiết cho nhà máy.
c, Số nhân công cần thiết cho kế hoạch.
Bài làm
a, Tổng số nguyên công:
nof = P.Q.np.n0 = 50.1000.400.6 = 120.000.000(nguyên công)
b, Tổng số thời gian cần thiết để để gia công các sản phẩm:
Tgia công= nof/60 =120.000.000/60 = 2.000.000 (giờ)
(vì 1 nguyên công mất 1 phút,1 giờ là 60 phút)
Tổng số thời gian nhà máy vận hành trong một năm:
T = 2000(h)
Số trạm cần thiết cho nhà máy:
N = Tgia công/T = 2.000.000/2000 = 1000 (Trạm)
c, Số nhân công cần thiết cho kế hoạch:
Nnhân công= N = 1000(nhân công)

(vì trạm sản xuất cần 1 máy sản xuất và 1 người vân hành)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×