Tải bản đầy đủ

Thảo luận marketing căn bản câu 2 chương 4

Tại sao hành vi
khách hàng giữa hai
thị trường thị trường
người tiêu dùng và
thị trường tổ chức
có sự khác biệt?


Là thị trường bao gồm
tất cả các cá nhân, các
hộ tiêu dùng mua sắm
hàng hóa hoặc dịch vụ
cho mục đích tiêu
dùng các cá nhân hoặc
dịch vụ cho mục đích
tiêu dùng cá nhân.


Nó là thị trường cuối cùng mà
các hoạt động kinh tế được tổ
chức ra để phục vụ nó. Khi

phân tích một thị trường người
tiêu dùng cần phải biết khách
hàng, các đối tượng, và mục
tiêu của người mua, các tổ
chức hoạt động, các đợt mua
hàng và những cửa hàng bán
lẻ.


Thị trường tổ chức gồm ba loại: thị trường doanh
nghiệp mua tư liệu sản xuất (gồm những người mua
hàng hóa và dịch vụ nhằm sản xuất ra những sản
phẩm và dịch vụ khác để bán, cho thuê hoặc cung
cấp cho những người khác), thị trường doanh nghiệp
mua bán lại (gồm những người mua sản phẩm và
dịch vụ nhằm mục đích bán lại hoặc cho cho những
người khác thuê để kiếm lời) và thị trường chính
quyền (gồm các tổ chức chính quyền trung ương và
địa phương mua hoặc thuê hàng hóa và dịch vụ để
thực hiện những chức năng hoạt động của chính
quyền).


 Do

đối tượng khác hàng của
hai thị trường khác nhau.
Cánh thức hoạt động của hai
thị trường cũng cũng khác
nhau.
 Thị trường tổ chức là thị
trường không những tiêu dùng
mà còn là thị trường sản xuất
sản phẩm cung ứng cho thị
trường tiêu dùng.


Thị trường Người tiêu dùng thì nhiều người mua
nhưng người mua với số lượng thì ít. Mặt khác thì
nhu cầu của họ luôn thay đổi.

 Đối với thị trường tổ chức thì ít người mua hơn
nhưng mua với số lượng lớn. Mặt khác nhu cầu
mua có định hướng Bên

thị trường tiêu dùng thì là các yếu tố của
người mua như văn hóa xã hội cá nhân và tâm
lý của người tiêu dùng.
 Bên thị trường tổ chức không những là văn
hóa mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnhn yếu tố
của tổ chức mà mà còn của tổ chức với khách
hàng và các tổ chức với cá nhân


 Bên

thị trường người tiêu dùng thì
theo nhu cầu cá nhân của mình theo
văn hóa của mình thì mua sản phẩm.
 Bên thị trường tổ chức; thì không
nhưngc xác định nhu cầu của tổ chức
mà còn phải xác nhu cầu chung của
sản phẩm cũng như các bán hàng ra thị
trường.


 Bên

thị trường tiêu dùng thì họ so sách
sau khi dùng sản phẩm cũng như nghe
thái độ của người khác để chọn sp.
 Bên thị trường tổ chức không những
phải theo dõi ý kiến của khác hàng mà
còn phải xem các đối thủ của mình có
tung ra sp nao không để còn ra sp khác


Chính vì các lý do trên ta có thể khẳng
định hành vi khách hàng của hai thị
trường khác nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×