Tải bản đầy đủ

Thảo luận marketing căn bản câu 1 chương 2

Câu 1 – chương 2
Hệ thống thông tin và vai trò của hệ
thống thông tin maketing?
Trong nền kinh tế hiện
nay thông tin maketing là
một yếu tố cực kỳ quan
trọng đảm bảo cho quá
trình ra các quyết định
của công ty đạt hiệu quả.


I. Hệ thống thông tin maketing
a. Khái niệm:
Hệ thống thông tin Marketing (MIS) bao
gồm con người, thiết bị và quy trình thu
thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân
phối những thông tin cần thiết, kịp thời và
chính xác cho những người soạn thảo các
quyết định maketing.b. Cấu trúc MIS của doanh nghiệp:
1. Hệ thống báo cáo nội bộ.
2. Hệ thống thu thập thông tin maketing
thường ngày ở bên ngoài.
3. Hệ thống nghiên cứu maketing.
4. Hệ thống phân tích thông tin maketing.


1.Hệ thống báo cáo nội bộ
Thiết kế một hệ thống báo cáo theo yêu cầu
người sử dụng
Các đại diện bán hàng, đại lý và khách hàng gửi
đơn đặt hàng cho công ty. Bộ phận đặt hàng
chuẩn bị hóa đơn và gửi bản sao cho các bộ phận
khác nhau. Hàng gửi đi có kèm theo chứng từ
gửi hàng và vận đơn. Những giấy tờ này cũng
được sao thành nhiều bản và gửi cho các bộ phận
khác nhau


2.Hệ thống báo cáo tình hình tiêu thụ
Những người quản lý Marketing cần có
những báo cáo cập nhật về tình hình tiêu
thụ hiện thời. Các cán bộ điều hành của các
công ty cứ khoảng mười ngày cần nhận
được báo cáo về tình hình tiêu thụ của
mình. Song nhiều cán bộ điều hành vẫn
phàn nàn là tình hình tiêu thụ không được
báo cáo kịp thời về công ty.


Thiết kế một hệ thống báo cáo theo yêu
cầu người sử dụng:
. Hệ thống thông tin phải được thiết kế làm
sao đảm bảo cung cấp đủ những số liệu cần
thiết để thông qua từng quyết định
Marketing chủ chốt.
1. Những kiểu quyết định nào mà bạn phải
thường xuyên thông qua?
2. Những kiểu thông tin nào bạn cần để4. Bạn yêu cầu định kỳ phải nghiên cứu
những vấn đề gì?
5. Những kiểu thông tin nào mà bạn muốn
nhưng hiện nay vẫn không nhận
6. Hàng ngày bạn muốn có những thông tin
gì? (tuần, tháng....)
7. Những tạp chí và thông báo thương mại
nào bạn thich đọc và được gửi đến cho bạn
thường xuyên?


8. Những chuyên đề nào bạn muốn được
thông tin thường xuyên?
9. Những kiểu chương trình phân tích số
liệu nào bạn muốn đọc và có sẵn?
10. Theo ý kiến của bạn thì trong hệ thống
thông tin marketing hiện nay bốn cải tiến
bổ ích nhất có thể làm được là gì?


3.Hệ thống tình báo Marketing
Hệ thống tình báo Marketing là một tập
những thủ tục và nguồn mà những nhà
quản trị sử dụng để nhận được những thông
tin hàng ngày về những diễn biến cần biết
trong môi trường Marketing.


Những nhà quản trị nghiên cứu môi
trường theo bốn cách:
+ Xem xét không có chủ đích
+ Xem xét có chủ đích
+ Tìm kiếm không chính thức
+ Tìm kiếm chính thức


4. Hệ thống nghiên cứu Marketing
Nghiên cứu Marketing là thiết kế có hệ
thống, thu thập, phân tích và thông báo
những số liệu và kết quả tìm được về một
tình huống Marketing cụ thể mà công ty
đang gặp phải.Họ có thể thu thập thông tin
từ:
Những nguồn cung ứng nghiên cứu
Marketing


Quy trình nghiên cứu Marketing.
* Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên
cứu.
*Xây dựng kế hoạch nghiên cứu.
*Thu thập thông tin .
*Phân tích thông tin.
*Trình bày các kết quả thu được .


Những yêu cầu khi nghiên cứu:
1.Phương pháp khoa học
2.Tính sáng tạo trong nghiên cứu


II. Vai trò của hệ thống thông tin maketing
1. Vai trò.
- Tạo ra các báo cáo thường xuyên và các
nghiên cứu đặc biệt khi cần thiết.
- Kết hợp các số liệu cũ và mới để cung câos
các thông tin cập nhật và xác định các xu
hướng thị trường.
- Phân tích số liệu.


- Giúp cho các nhà quản lý trả lời câu hỏi dạng:
‘nếu …..thì?’ Ví dụ : nếu công ty giảm giá 10%
thì doanh thu tăng bao nhiêu?. Do máy tính cá
nhân ngày càng được sử dụng rộng rãi và dễ
dàng với chi phí thấp và khả năng nối mạng các
máy tính ở các địa điểm khác nhau, hệ thống
maketing mang lại những tiềm năng to lớn cho
các nhà quan trị maketing. Một hệ thống thông
tin making trên cơ sở ứng dụng máy tính có thể
cung cấp nhanh chóng các thông tin maketing
cần thiết với chi phí thấp .


Giá trị và sự thanh công của hệ thống thông
tin maketing phụ thuộc vào ba yếu tố:
- Bản chất và chất lượng của các số liệu
sẵn có
- Độ chính xác và tính hiện thực của các
mô hình vầ kỹ thuật phân tích số liệu
- Mối quan hệ công tác giữa hai nhà khai
thác hệ thống thông tin và các nhà quản lý
maketing sử dụng thông tin.


2. Sự cần thiết của một hệ thống thông tin
maketing.
Hoạt động maketing trong doanh nghiệp
ngày càng phức tạp và đa dạng. đòi hỏi
phải có đầy đủ và kịp thời các thông tin cần
thiết. Việc quản trị các hoạt động maketing
phải dựa trên các thông tin về thị trường về
môi trường bên trong bên ngoài doanh
nghiệp. Hầu như mỗi bước trong quá trình
quản trị maketing thì nhà quản trị maketing
đều phải cần thông tin.


Họ cần thông tin về nhu cầu,thị hiếu của
khách hàng, về hoạt động của các đối thủ
cạnh tranh, về các yếu tố của môi trường
kinh doanh….Các thông tin này cần được
dự trữ, cập nhật thường xuyên, được chia
sẻ giữa các nhà quản lý, được truy cập dễ
dàng. Đây cũng là lý do để cần phải có tổ
chức thông tin maketing thành một hệ
thống.


3.Ý nghĩa
- Các nhà quản lý cấp cao của doanh
nghiệp ngày càng có ít thời gian để ra các
quyết định maketing. Lý do là môi trường
ép buộc doanh nghiệp thay đổi các sản
phẩm hiện tại và đưa ra các sản phẩm mới
ngày càng nhanh hơn. Do vậy họ cần lấy
thông tin nhanh hơn, nhiều hơn.


- Các hoạt động maketing ngày càng phức
tạp hơn, phạm vi và địa bàn ngày càng rộng
hơn do cạnh tranh ngày càng mạnh cùng
với xu hướng toàn cầu hóa. Do cậy thông
tin maketing ngày càng đa dạng, đối tượng
sử dụng ngày càng nhiều và địa bàn rộng
hơn.


- Mong đợi của khách hàng ngày càng cao,
doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm
nhiều hơn đến khách hàng. Do vậy doanh
nhiệp ngày càng cần nhiều các nghiên cứu
maketing
- Giúp doanh nghiêp hiểu rõ khách hàng,
hiểu rõ đối thủ cạnh tranh.
Hiểu rõ tác đông của môi trường đến doanh
nghiệp.


- Xu hướng hội tụ giữa tin học và viễn thông tạo
ra sự dễ dàng cho việc thiết lập các cơ sở dữ liệu
lớn được nối mạng. Một hệ thống thông tin được
tổ chức tốt có thể cung cấp các nguồn thông tin
đầy đủ, tiện lợi với chi phí thấp cho các nhà
quản trị maketing ra quyết định. Năng lực lưu
trữ và truy cập thông tin của hệ thống cho phép
xử lý và lưu trữ một lượng lớn các thông tin.
Trên cơ sở đó các nhà quản lý có thể kiểm tra
thường xuyên kết quả tiêu thụ sản phẩn của
mình, tình hình biến động của thị trường……


- Hiểu rõ các điểm mạnh yếu của ta. Căn cứ
vào các thông tin thu được các nhà quản lý sẽ
vạch ra được chiến lược, chính sách kinh
doanh phù hợp nhằm vào thị trường mục
tiêu.thông tin maketing không chỉ hỗ trợ cho
các quyết định maketing có tính chiến lược
mà còn dùng để xác định, giải đáp một vấn đề
cụ thể như: tìm hiểu phản ứng của người tiêu
dùng về giá cả một loại sản phẩm, về một loại
bao bì mới hay hiệu quả của một chương trình
quảng cáo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×