Tải bản đầy đủ

Dapan marketing c56

áp án Marketing ch

ng 5 & 6

61. c
66. c
71. c
76. d

83. b
88. e
93. c
98. c

64. d
69. c
78. d
79. c

65. b
70. d

75. c
80. c

84. c
89. b
94. c
99. c

85. c
90. c
95. c
100. a

g
kin
an

82. b
87. c
92. d
97. a

63. b
68. b
73. c
78. b

B
of

81. c
86. b
91. a
96. c

62. d
67. d
72. c
77. b


y
ar
ibr
-L

Bs
Lo

ÁP ÁN TR C NGHI M MARKETING
CH
NG 5 & 6

M i lúc m i n i, ch c n gõ :

SGT – Study Group of Ten

http://lobs-ueh.be

nt
de
stu

*Các b n đang s d ng tài li u đ c cung c p mi n phí b i LoBs – Library of Banking
students . Hãy đ ng kí làm thành viên c a chúng tôi ! b n s th y mình đ c nh ng gì.

Copyright@by LoBs – Library of Banking studentsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×