Tải bản đầy đủ

Dapan marketing c34

áp án Marketing ch

ng 3 & 4

21. b
26. a
31. c
36. b

43. e
48. c
53. b
58. c

24. d
29. c
34. d
39. d

25. b
30. c

35. c
40. b

44. d
49. b
54. a
59. b

45. e
50. c
55. c
60. d

g
kin
an

42. c
47. b
52. d
57. c

23. c
28. c
33. c
38. c

B
of

41. b
46. d
51. e
56. b

22. b
27. b
32. b
37. d


y
ar
ibr
-L

Bs
Lo

ÁP ÁN TR C NGHI M MARKETING
CH
NG 3 & 4

M i lúc m i n i, ch c n gõ :

SGT – Study Group of Ten

http://lobs-ueh.be

nt
de
stu

*Các b n đang s d ng tài li u đ c cung c p mi n phí b i LoBs – Library of Banking
students . Hãy đ ng kí làm thành viên c a chúng tôi ! B n s th y mình đ c nh ng gì.

Copyright@by LoBs – Library of Banking studentsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×