Tải bản đầy đủ

Đáp án chương 1 và 2

Bs
Lo

B N ÁP ÁN CÂU H I TR C NGHI M
MARKETING C N B N CH NG 1&2
2. c
7. b
12. c
17. c

y
ar
ibr
-L

1. a
6. b
11. b
16. b

3. b

8. b
13. d
18. c

4. d
9. d
14. d
19. a

5. c
10. b
15. a
20. b

Chúc các b n ôn t p t t môn này !

g
kin
an

B
of
nt
de
stuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×