Tải bản đầy đủ

Tính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn

Bể tự hoại 3 ngăn

Đặng Tiến Đức

Tính tốn thiết kế bể tự hoại 3 ngăn
Thuyết minh
Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức
năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Hiệu quả xữ lý 60 – 65%.
Sau đó cho vào hồ tự thấm.
Bể có 3 ngăn, nước thải trước tiên đi qua ngăn thư
nhất, phần lớn các cặn sẽ được lắng xuống và phân
huỷ kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại
đây các cặn lơ lửng tiếp tục phân huỷ kỵ khí. Dưới ảnh
hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bò
phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một
phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua
ngăn thứ 3 vẫn còn chứa nhiều hợp chất hữu cơ do đó
cần phải lưu thêm thời gian để phân huỷ tiếp. Cặn
lắng trong bể chừng 3 – 6 tháng sẽ hợp đồng với Công
ty dòch vụ môi trường đòa phương đến thu gom và đưa
đến bãi chôn lấp.

Nước thải sau Bể tự hoại không đạt tiêu chuẩn qui
đònh. Do đó sau khi qua bể tự hoại, nước thải được dẫn
vao hồ tự thấm để tiếp tục xữ lý chất hữu cơ.
Tính toán thể tích cho bể tự hoại thông thường:
Hệ thống bể tự hoại của công ty được tính toán thể tích
theo công thức tính toán như sau:
Bể tự hoại gồm 2 phần: thể tích chứa nước và
thể tích bùn lắng
(Số lượng cơng nhân : 100, nhu cầu sử dụng nước 60 lít/ người)(*)
− Thể tích phần chứa nước
Wn = K x Q
+ K: hệ số lưu lượng, k= 2,5
+ Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt
thay vào cơng thức : Wn = 125 m3
− Thể tích phần bùn:
Wb = ( a* N * t *(100-P1)* 0,7 * 1,2 )/1000*(100- P2)
Trong đó:
+ a : tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, thường 0,4
÷0,5 l/ ngày đêm
+N : số công nhân viên của Xí nghiệp
+ t : thời gian tích luỹ cặn trong bể tự hoại, t=90-180 ngày
( chọn 180 ngày)
+0,7 : hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy
+1,2 : hệ số tính đến 20% cặn được dữ trong bể đã bò
phân hủy.


Bể tự hoại 3 ngăn

Đặng Tiến Đức

+ P1 : độ ẩm của cặn tươi, P1=95%
+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P 2= 90%
Thay số vào ta có : Wb ≈ 19 m3.
Như vậy, tổng thể tích bể tự hoại cần thiết là : V = ( 4x
4x 3.5) = 147 m3.

Nấp thăm (để hút cặn)

I


II

Cấu trúc bể tự hoại 3 ngăn
1. ngăn lắng cặn và lên men cặn kỵ khí
2. ngăn lắng đợt 1
3. ngăn lắng đợt 2

IIITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×